Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Overføring av ansvaret som leder av siidaandel etter reindriftsloven

Leder av en siidaandel kan overføre ansvaret som leder av andelen til et barn, barnebarn eller annen person som oppfyller vilkår for å eie rein i siidaandelen. Den nye lederen av siidaandelen må være myndig og ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst tre år. Overføring av lederansvaret skal godkjennes av fylkesmannen.

Landbruks- og matdepartementet har kommet med en avklaring  til reindriftsloven § 15. Avklaringen innebærer at den nye lederen må delta aktivt i siidaandelens drift gjennom arbeidet med siidaandelens rein og andre nødvendige gjøremål i minst tre år før overføringen. Slik deltakelse må  imidlertid ikke ha skjedd sammenhengende. Deltakelsen kan likevel ikke være så spredt og sporadisk, eller ligger så langt tilbake i tid at det ikke gir tilfredsstillende kompetanseoppbygging, eller at erfaringsgrunnlaget for driften i siidaandelen svekkes. Kompetanseoppbyggingen må omfatte siidaandelens drift på de ulike årstidsbeitene.

Det er også et krav om at deltakelsen i siidaandelen skal kunne dokumenteres. Dette kan gjøres gjennom for eksempel avtale om slik deltakelse, eller uttalelse fra distriktsstyret om at det må anses klart at den nye lederen har deltatt på en slik måte loven krever. Det viktigste er at det skal foreligge en dokumentasjon, som gir fylkesmannen tilstrekkelig grunnlag for å behandle spørsmålet om godkjenning av overføringen.

Avklaring i brev av 26. april 2017 innebærer innstramming av fylkesmennenes og Reindriftsstyrets tidligere praksis.

Departementets brev kan leses her

Kontaktperson

Mer om temaet