Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reintallssaken er anket til Høyesterett – hva nå?

Landbruks- og matdepartementet har besluttet å anke dommen fra Hålogaland lagmannsrett i saken mellom Jovsset Ante I. Sara mot Staten om fastsettelse av forholdsmessig reintallsreduksjon.

20160127_Statens tilbud

Reindriftsstyret fastsetter øvre reintall for hvert distrikt.

 

I reindriftsnæringa har det oppstått en del spørsmål i forbindelse med denne saken. Landbruksdirektoratet gjengir her spørsmålene og svarene:

Hva skjer videre?
Staten har valgt å anke dommen inn for Høyesterett. Det betyr at dommen fra  lagmannsretten ikke er bindende mellom Sara og Staten.Det innebærer at det ikke vil foreligge noen endelig avgjørelse om gyldigheten av det konkrete vedtaket før Høyesterett har tatt stilling til anken.

Får dommen noen konsekvenser for næringen på nåværende tidspunkt?
Konsekvensene av dette er at næringen og forvaltningen fortsatt må forholde seg til reindriftsloven slik den er i dag.

Hva skjer med de som har fulgt pålegg om å redusere?
De som har fulgt pålegg om å redusere må fortsatt forholde seg til distriktets øvre fastsatte reintall. Siidaandelene står fritt til å fordele reintallet imellom seg, så lenge distriktets totale reintall er innenfor distriktets øvre tall. 

Kan fylkesmannen «låse» reintallet?
Fylkesmannen har mulighet til å «låse» et distrikts reintall for en periode, dersom det faktiske reintallet overstiger det fastsatte øvre reintallet for distriktet. Fylkesmannen har fortsatt denne muligheten, og kan «låse» reintallet i de distriktene som overstiger det fastsatte reintallet med mer enn 5 prosent.

Kommer øvre reintall per distrikt til å bli fastsatt på nytt nå?
Det vil ikke føre til endringer i distriktenes øvre reintall på bakgrunn av dommen. Distriktenes øvre reintall skal fastsettes på bakgrunn av beitegrunnlaget i distriktene.

Fylkesmannen kan gi ytterligere veiledning til distriktene som jobber med reintall i bruksreglene.