Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Inntektene i reindriftsnæringen økte i tida 2014–2016

Totalregnskapet for reindriftsnæringen viser at de totale inntektene i næringen har økt de siste tre årene. De produksjonsbaserte inntektene lå på omtrent samme nivå i 2015 og 2016, etter en stor økning fra 2014 til 2015.

Reinflytting (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Statstilskuddene økte i 2016 som følge av økningen i produksjonsbaserte inntekter. Det skjer fordi en stor del av tilskuddene utbetales på bakgrunn av avgiftspliktig inntekt foregående år. Dette kan leses ut av Totalregnskap for reindriftsnæringen, regnskap 2016 og budsjett 2017.

 

Inntekter

Totale inntekter TR16

Kostnader

Totale kostnader TR16

De totale kostnadene i reindriftsnæringen har økt med 18 prosent fra 2014 til 2016. Det er siidaandelenes kostnader som øker mest. For landet under ett er det kostnader til kjøretøy/maskiner, avskrivninger og utstyr som står for den største delen av kostnadene i 2016.

Vederlag for arbeid og egenkapital

Vederlag TR16

Totale inntekter minus totale kostnader gir vederlag for arbeid og egenkapital. Etter en stor økning fra 2014 til 2015, reduseres vederlaget igjen i 2016. Dette kommer blant annet som følge av en reduksjon i produksjonsbaserte inntekter og erstatninger, samt økte kostnader

«Totalregnskapet for reindriftsnæringen» er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i næringen, både for landet som helhet og for de ulike reinbeiteområdene. Rapporten utarbeides som grunnlag for reindriftsavtaleforhandlingene av Økonomisk utvalg som er oppnevnt av avtalepartene (Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund). 

Kontaktperson

Mer om temaet