Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

  Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg trådte i kraft 1. januar 2015. Det har tatt noe tid å få ordningen på plass, og søknadsomgangen 2015 vil dermed gjelde for husdyrgjødselleveranser i både 2013 og 2014.

 • Bonden sprer 125 000 tonn nitrogen på åker og eng

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt praksis for lagring og bruk av gjødsel i norsk jordbruk. I 2013 ble det i alt tilført 124 700 tonn nitrogen og 15 200 tonn fosfor i form av mineral- og husdyrgjødsel på jordbruksarealene. 32 prosent av nitrogenet og nær 50 prosent av...

 • Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?

  Til deg som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt: Sjekk hvor driftssenteret ditt er plassert! Ta kontakt med kommunen din dersom du har spørsmål.

 • Evaluering av miljøplan og veien videre

  Statens landbruksforvaltning (SLF) har evaluert miljøplan og vurdert veien videre. Miljøplan har medvirket til miljøansvar og -resultater, men gjennomføringen og forvaltningen av regelverket spriker. SLF peker ut tre alternativer for veien videre: å oppruste og vitalisere miljøplan,...

 • Endring i overgangsordning for kvoteåret 2014

  Landbruks- og matdepartementet har bestemt at overgangsordningen skal endres.

 • Om kumjølkvotar og kvoteår

  Det er inga endring i kumjølkkvotane for 2014, men starttidspunktet for kvoteåret er endra.

 • Miljøplan – gårdbrukeren som miljøagent

  I en spørreundersøkelse om miljøplan svarer nesten alle næringsutøverne at det er viktig å ta miljøhensyn. Det er imidlertid delte meninger om dagens miljøplan er et godt verktøy for å arbeide med miljøforbedringer på gården. Miljøplan evalueres nå av SLF etter ti år i virksomhet.

 • Evaluering av tiltak mot fosfortap fra norske jordbruksarealer

  NILF og Bioforsk har evaluert tiltak mot fosforavrenning fra kornarealer i ulike deler av Norge, og kommet frem til at i jordbruket er det mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltak i områder med høy erosjonsrisiko. Det er dessuten rimeligere å sette inn tiltak i vårkorn enn i...

 • Søk om tilskudd til drenering

  I følge forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan du nå søke om tilskudd. 100 mill kr til drenering er fordelt til fylkene for 2013, og 100 mill kr vil bli fordelt i 2014.

 • Anbefaler tiltak for å styrke privat økologisk forbruk

  Statens landbruksforvaltning (SLF) har gjennomført en evaluering av tilskudd som skal bidra til økt økologisk produksjon og forbruk av økologisk mat. Blant hovedfunnene er at tilskuddene har bidratt til å nå målene, og i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk...