Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kontrollarbeidet til Landbruksdirektoratet

kalkulator-og-korn (Copyright: Colourbox.com)

Landbruksdirektoratet har kontrollrutinar og system som bidreg til at dei økonomiske og juridiske verkemidla blir forvalta i samsvar med føresetnadane til Stortinget. Kontrolltiltaka skal bidra til å sikre tilliten til forvaltninga, samt legitimiteten til politikken og verkemidla.

 • Mål for kontrollen

  Gjennom risikobaserte kontrollar sikrar Landbruksdirektoratet at føresetnadene og vilkåra for tilskot og rettar er til stades.

  Resultat frå kontrollane vert brukt som grunnlag for å:

  • rette opp i feil og fastsette eventuelle sanksjonar
  • forbetre internkontrollen i forvaltninga, inkludert rutinane
  • endre regelverket
  • forbetre vår rettleiing om tilskot og rettar

  Verknaden av kontrollane våre er at risikoen for feil vert redusert. Vi får også ei meir einsarta og effektiv forvaltning av dei landbrukspolitiske verkemidla som Landbruksdirektoratet er ansvarlege for.

 • Slik går kontrollane føre seg

  Kven kontrollerer

  Forvaltning av verkemidla innan jord- og skogbruk er delegert til Landbruksdirektoratet, fylkesmannen og kommunane. Landbruksdirektoratet rettleier og gir retningsliner for forvaltninga, og utbetalar løyvde tilskotsmiddel.

  Landbruksdirektoratet pliktar å kontrollere at den delegerte forvaltninga vert utøvd i høve til retningslinjene frå Stortinget, Landbruks- og Matdepartementet og Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet kontrollerer at fylkesmannen utfører sine oppgåver, og fylkesmannen kontrollerer at kommunane utfører sine oppgåver.

  Grunnlaget for kontrollane

  "Reglement for økonomistyring i staten" legg til grunn at alle kontrolltiltak av  økonomiske verkemiddel i staten skal vere risikobasert. I Landbruksdirektoratet vurderer vi vesentlege risikomoment og ser på det samla risikonivået når vi fastsett kva vi skal kontrollere.

  Vi gjennomfører ei rekkje maskinelle kontrollar av opplysningar i innsendte tilskotssøknadar for å redusere omfanget av feil. Dette gjeld blant anna kontroll av søknadsdata opp mot ulike offentlege register.

  Kontroll hjå søkjaren

  Nokre økonomiske verkemiddel vert tildelt på grunnlag av opplysningar som søkjaren gjev utan å dokumentere desse, og er basert på tillit til at opplysningane er korrekte. Ein fastsett del av dei tillitsbaserte opplysningane vert kontrollert før endeleg vedtak vert fatta. Som hovudregel er det vedtaksinstansen (kommunen, fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet) som utfører kontrollane. Kontrollen vert gjennomført hjå søkjaren, mellom anna ved å telje dyr og måle areal.

  For tilskot der det vert gjeve tilsegn om tilskot på førehand, løyver og rettar vert det gjennomført kontroll av om tiltaket er gjennomført i tråd med vilkår i tildelinga.

  Kontroll av lovpålagte plikter

  Jord- og skogbruksnæringa er underlagt lovpålagte plikter, omtalt som juridiske verkemiddel. Landbruksdirektoratet, fylkesmannen og kommunane fører tilsyn med at dei lovpålagte pliktene vert overhalde. Det vert gjennomført kontrollar i eit visst omfang for å sjå til at pliktene vert overhalde.

  Forvaltningskontrollar

  Landbruksdirektoratet gjennomfører kvart år kontroll av forvaltninga til fylkesmannen. Dette gjeld både verkemiddel fylkesmannen har fått delegert forvaltningsmynde for, og verkemiddel som er delegert til kommunane der fylkesmannen skal følgje opp forvaltninga til kommunane. Dette kallar vi forvaltningskontrollar.

  Årsplanar

  Landbruksdirektoratet utarbeider årlege planar for kontrollaktivitetane.

 • Samarbeid med andre etatar

  Landbruksdirektoratet samarbeider om kontroll mellom anna med Tolletaten og Mattilsynet. Det vert halde samarbeidsmøter jamleg med desse etatane der kontroll er tema.

Kontakt