Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Strategi 2020-25

RAMMER
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Landbruks- og matdepartementet. Vi er politisk styrt, men opptrer selvstendig når vi avgjør enkeltsaker, gir råd eller formidler kunnskap.

Lover og regelverk, sammen med virksomhetsinstruksen og de årlige tildelingsbrevene setter rammene for vår virksomhet. Her fastsettes de virkemidler vi forvalter, budsjettrammer og retningslinjer for å gjennomføre og prioritere.

Direktoratet er også sekretariat for ulike styrer, råd og utvalg.

SAMFUNNSOPPDRAG
Jobben vår er å sette landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet. Vi skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og på bakgrunn av dette gi råd for politikkutviklingen. 

FORMÅL OG OPPGAVER
Vi skal drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel.

Virkemidlene skal forvaltes i samsvar med gjeldende regelverk og bidra til god måloppnåelse innenfor hovedmålene for landbruks- og matpolitikken.

Vi skal være et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Vi skal ha oversikt over utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og hele verdikjeden, bidra til erfaringsutveksling med næringen og samarbeid med annen forvaltning, ha god kunnskap om resultatoppnåelsen opp mot gjeldende politiske mål og gi innspill til Landbruks- og matdepartementet om utvikling av virkemidler, herunder forenkling.

Vi skal drive formidling av fag- og forvaltningskompetanse og av landbruks- og matpolitikk til regional og lokal forvaltning. Vi skal samhandle godt med fylkesmannsembetene og regional forvaltning for å bidra til god lov- og tilskuddsforvaltning på regionalt og lokalt nivå.

Vi skal gjennom kontroll og oppfølging bidra til å sikre at virkemidlene blir forvaltet trygt og effektivt i samsvar med regelverket.

Vi har også oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap som omfatter håndtering av hendelser og kriser på områdene matforsyning, reindrift, skog og natur- og avlingsskader.

FØLGENDE 4 STRATEGIOMRÅDER ER UTARBEIDET:

Last ned direktoratets strategiske plan 2020-25