Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Brukarundersøkingar

Vi har som mål å med jamne mellomrom gjennomføre brukarundersøkingar av ulike sentrale målgrupper. Resultata vil verte publisert fortlaupande.

Tastatur med lupe (Copyright: Colourbox.com)

Resultat i den årlege kvalitetsvurderinga av offentlege nettstader (gjeld slf.dep.no):

Frå 1. juli 2014 er Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning historie. Dei to verksemdene er nedlagde, og samstundes slått saman til Landbruksdirektoratet, som skal løyse dei same oppgåvene. Landbruksdirektoratet har kontor i Oslo og Alta. Avdelingane i Oslo handsamar dei oppgåvene SLF tidlegare hadde ansvaret for, medan hovedansvaret for reindriftsforvaltninga ligg til kontoret i Alta.