Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Dokumentasjon

Her legger vi ut svar på spørsmål som ofte stilles av Agros-brukere, samt annen dokumentasjon. Besøk fagsidene for de ulike ordninger for ytterligere informasjon

 • Ofte stilte spørsmål

  1. Jeg skal utbetale, men får beskjed om at kontonummer mangler - hva gjør jeg?

  Hvis saken er registrert på et fødselsnummer i Agros, er det kontonummer for Privatpersonen i LREG som mangler. Da hjelper det ikke at det ligger kontonummer på søkers foretak. Kontonummer skal som hovedregel legges inn av søker selv.

  For å legge inn kontonummer som privatperson  (videresend gjerne denne oppskriften til søker):

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Hvis du får spørsmål om hvem du skal representere: Velg deg selv som privatperson
  3. Velg Alle skjema og søk fram skjemaet Tilskudd til drenering av jordbruksjord eller Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  4. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  5. Klikk på lenka Legg inn eller endre kontonummer her

   

  Hvis saken derimot er registrert på et orgnummer, kan søker endre kontonummer ved å søke fram skjemaet Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet. 

  2. Hvordan er Agros ment å samspille med arkiv?

  Les mer om dette her.

   

  3. Hvordan får søker tilgang til å søke på vegne av et foretak?

  Les mer om dette her.

   

  4. Søker får ikke valgt foretaket han eller hun skal representere under innloggingen. Hva er galt?

  Sjekk først at personen som er logget inn har rettighet i Altinn til å representere foretaker, se forrige spørsmål. For enkeltpersonsforetak er dette alltid i orden.

  Sjekk deretter om det fungerer dersom søker logger seg ut av Altinn, og går inn på nytt, siden valg av privatperson noen ganger blir "hengende igjen" i Altinn,

  I noen tilfeller skyldes problemet at søkeren i Altinn under Avansert, under Forhåndsvalgt aktør, har valgt seg selv om privatperson eller et annet foretak som forhåndsvalgt aktør. Denne avkrysningen må fjernes for å kunne velge korrekt foretak.

   

  5. Søker prøver å logge seg inn gjennom Altinn, men får beskjed om Ingen adgang, og blir bedt om å oppgi brukernavn/passord, hvor finner søker det?

  Dette kan inntreffe når søker besøker kommunen, og han/hun prøver å logge inn gjennom Altinn på samme PC som saksbehandler er logget inn på saksbehandlersiden. Logg ut saksbehandler, avslutt nettleser helt, og prøv på nytt!

   

  6. Hvordan kan søker sende inn utbetalingsanmodning?

  Ny digital løsning er i ferd med å fases inn. Funksjonen er hittil tilgjengelig for UKL, SMIL, Verdensarven og FFL/JA. Søker registrer digital utbetalingsanmodning slik:

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
  3. Velg Alle skjema og søk fram skjemaet som du skal registrere utbetalingsanmoding for
  4. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  5. Klikk på knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden

   

  7. Hvordan kan jeg endre organisasjonsnummer eller fødselsnummer på en søknad?

  Det er ikke mulig. Normalt kan slike saker løses enten ved at opprinnelig søker endrer kontonummer for utbetaling, eller ved at saksbehandler avslutter saken (og restmidler inndras) og så innvilger tilskudd i en ny sak på den «riktige» søkeren.

  Det er fint mulig å utbetale til et foretak som er oppløst, og representant for foretaket vil kunne endre kontonummer for foretaket gjennom Altinn.


  8. Hvorfor må ikke leder godkjenne en utbetaling?

  Det er vedtaket om tilskudd som krever budsjettdisponeringsmyndighet og myndighet til å fatte enkeltvedtak, altså det som ligger i Godkjenner-rollen. Utbetalingen krever formelt sett ikke slik myndighet. Under utbetaling sørger Agros for korrekt kontering, og avgrenser alltid utbetalingen til vedtaksbeløpet. De formelle kravene er derfor tilfredsstilt med dagens løsning. Det kan likevel være fordel at en annen person (ikke nødvendigvis leder) er inne og kontrollerer utbetalingen, og det er mulig det lages systemstøtte for dette til en senere leveranse.


  9. Får jeg som saksbehandler varsel når det kommer en ny sak inn på min arbeidsbenk?

  Nei. Men normalt får saksbehandler likevel et varsel fra arkiv, siden sak normalt fordeles til saksbehandleren i arkivsystemet.


  10. Får jeg som godkjenner varsel når det kommer en ny sak inn på min arbeidsbenk?

  Den som har godkjenner-rolle på en ordning for en kommune, kan legge inn seg selv og andre som skal ha epostvarsel når det er sak til godkjenning på den ordningen i kommunen. Godkjennere kan endre epost-varsling via menyvalget "Endre varselmottakere" i systemet. Hvis en godkjenner ikke lenger har tilgang til Agros, kan personen som har overtatt som godkjenner slette utgåtte varslingsadresser.


  11. Kan jeg «legge tilbake» en sak som jeg har tatt til behandling?

  Ja, dette kan man gjøre fra oppgavemenyen "Fjern meg som saksbehandler". Saken kommer da på arbeidsbenken igjen, med status NY. Merk at det du evt. har gjort av saksbehandling vil forsvinne.

   

  12. En sak er kommet på feil kommune. Hvordan får jeg flyttet den?

  Ta kontakt med support@landbruksdirektoratet.no. Noen ganger viser det seg at saken ikke er kommet feil, men skyldes usikkerhet rundt hva som er satt opp av kommuneovergripende rettigheter, altså vår mekanisme for at saksbehandlere i én kommune får tilganger i andre kommuner.


  13. Jeg har registrert en søknad manuelt, som jeg ikke egentlig skulle ha registrert, hvordan blir jeg kvitt den?

  Bruk menyvalget "Trekke sak" i oppgavemenyen. Saken vil få status «SAK TRUKKET». Menyvalget er kun aktivt på saker med status "UNDER BEHANDLING" og som det ikke er fattet vedtak på.


  14. Kan jeg lime inn tekst fra Word i vedtaksbrevet?

  Ja, men når du limer inn tekst, vil formatering fra Word forsvinne. I Internet Explorer forsvinner ikke formateringen, og vi anbefaler at du selv fjerner formatering, for eksempel ved å kopiere inn tekst via Notisblokk. 

   

  15. Hvordan sikrer jeg at løsningen ikke lukker saker automatisk, når de ikke skal lukkes?

  Saksbehandler kan følge med på saker hvor arbeidsfrist snart utløper via Avansert søk. Løsningen sender ut varsel automatisk 42 dager før frist, og søker har dermed ansvaret for å foreta seg noe i saken. Varselet sendes også til kommunens arkiv, så litt avhengig av kommunens rutiner kan saksbehandler varsles via arkivet.

   

  16. En sak er blitt lukket og midler inndratt, hva gjør jeg?

  Hvis saken er blitt lukket ved en feil vil løsningen være å gjenåpne sak, og fatte nytt vedtak med korrekt arbeidsfrist og gjenstående søknadsbeløp.


  17. Hvorfor er malen ved fatte nytt vedtak nesten helt tom?

  Fatte nytt vedtak benyttes i veldig mange sammenhenger, og det har ikke vært mulig å finne felles tekst som gir mening i alle tilfeller. Vedtaksbrevet må skrives fra bunn, i begrunnelsesfeltet.

   

  18. SMIL: Vi er flere som skal søke SMIL sammen, hvem skal levere søknad?

  Dere må velge et foretak (med organisasjonsummer) som oppfyller vilkårene i forskriften. Det er egne felt i søknaden for å oppgi at tiltaket utføres i samarbeid med andre parter, dette er vesentlig for saksbehandlingen.
  Foretaket som søker må selvregistrere sitt kontonummer via Landbruksdirektoratets tjeneste for dette. De fleste jordbruksforetak har allerede gjort dette i forbindelse med PT-søknaden. Det er i utgangspunktet daglig leder som har rettighet til å søke på vegne av foretaket, og å registrere kontonummer. Han/hun kan imidlertid delegere rettighetene til andre. Alt dette styres i Altinn, ikke i Landbruksdirektoratets systemer

  Man kan fritt oppgi epost-adresse og mobilnummer under Grunnopplysninger, så man kan gjerne gjøre det slik at to ulike personer blir varslet om brev i saken. Meldingene som kommer på epost og mobil er kun varsler om at det ligger brev i foretakets Altinn-innboks. I utgangspunktet er det kun daglig leder (i foretaket som søkte) som har tilgang der.


  19. Drenering: Må jeg sende inn flere søknader hvis jeg skal drenere på flere eiendommer?

  Søker kan sende inn én søknad hvis det dreier seg om ett samlet dreneringstiltak. Merk at det er landbrukseiendommen (hovednummeret) som skal oppgis, ikke de enkelte grunneiendommer. Dersom tiltaket går over flere landbrukseiendommer oppgis den som har størst areal i tiltaket.

   

  20. Kan jeg legge vedlegg ved vedtaksbrevet?

  Nei, og av tekniske årsaker er det vanskelig å få til  fordi forsendelsene går til Altinn og Digital Post til Innbyggee (DPI) og disse kanalen stiller strenge krav til filene som sendes. Men en anbefalt løsning er at aktuelt vedlegg publiseres på kommunens nettsted (synlig eller ikke), og så skriver man inn lenke til dokumentet i vedtaksbrevet.

   

  21. Hvordan får jeg ut statisitkk som viser oversikt over SMIL- eller dreneringstiltak

  Måten å løse dette på i Agros er å ta ut rådata ved hjelp av Avansert søk - Eksporter til Excel.

  Så limer du søkeresultatet inn i et ark i en excel-arbeidsbok. På de andre arkene ligger det funksjoner for å "aggregere dataene". 

  Se eksempel her

   

   

   

   

   

 • Annen dokumentasjon

  Faktaark om Agros (28.02.2017)

  Faktaark 2017