Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Leveranser

Agros skal utvikles og settes i produksjon trinnvis over tre år. På den måten vil brukerne få nytte
av systemet tidligst mulig, og kan gi verdifull tilbakemelding i faktisk bruk av systemet. Dermed vil brukerne kunne
påvirke videre utvikling og funksjonalitet i systemet.

For hver ny leveranse legges det ut informasjon om det funksjonelle innholdet og endringer fra forrige leveranse, brukergrupper, ordninger og konvertering av data fra Saturn. 

 • Agros leveranse 1 - august 2017

  Om denne leveransen

  I leveranse 1 tester vi ut kjernen av Agros-løsningen, spesielt på områdene saksbehandling, utbetaling og ansvarsregnskap. Denne kjernen deles av alle ordninger som  etter hvert skal innlemmes i Agros.

  Foreløpig er det kun ordningen Klima- og miljøprogrammet - fylkesvise midler som håndteres gjennom Agros. Fylkesmannen i Hedmark er valgt ut som pillot.

  Produksjonssetting

  Leveranse 1 ble satt i produksjon 23. august 2017

  Saksgang med Agros

  Overordnet saksgang for søknader om tilskudd til Klima&Miljø-ordningen (og for andre ordninger av typen prosjekttilskudd) vil være som følger

  1. Søker leverer inn søknad på papir som før
  2. Postmottak hos fylkesmann arkiverer som før innkommet søknad
  3. Saksbehandling i Agros

  a. Saksbehandler registerer søknaden (se brukerveiledning)
  b. Saksbehandler behandler søknaden og innstiller et vedtak (se brukerveiledning)
  c. Godkjenner/leder godkjenner vedtaket (se brukerveiledning)
  d. Automatisk produsert vedtaksbrev sendes til søkers Altinn-konto (se eksempel)

  4. Søker gjennomfører prosjektet
  5. Søker leverer en utbetalingsanmodning med eventuell sluttrapport og regnskap på papir
  6. Behandling av anmodning om delutbetaling eller sluttutbetaling i Agros

  a. Saksbehandler registrerer utbetalingsanmodningen (se brukerveiledning) og laster sluttrapport og regnskap opp som vedlegg til saken
  b. Saksbehandler ettergår dokumentasjon og attesterer utbetalingen (se brukerveiledning)
  c. Utbetalingsmelding sendes søkers Altinn-konto (se eksempel)
   

  På samme måte som i Saturn så er rammestyring og ansvarsregnskap sentralt. Gjennom saksgangen over så oppdateres fylkesmannens rammer for denne ordningen, og ansvaret i saken endres underveis i prosessen. Disponible midler for Klima&Miljø vises til saksbehandler underveis i saksbehandlingen.

  Arbeidsbenken i Agros

  Fra arbeidsbenken finner du saker som er aktuelle for deg å behandle, enten som saksbehandler eller godkjenner.

  • Nye oppgaver - den er først aktuell når selvbetjeningsløsningen er klar

  • Mine saker - saksbehandler ser her sakene som han eller hun er saksbehandler, og hvor vedtak ikke enda er fattet.

  • Til godkjenning - godkjenner/leder ser her saker som er lagt til godkjenning

  Tilgangskontroll - brukere og roller

  Fylkesadministrator kan tildele følgende roller

  AGROS_KM_SB

  Saksbehandler for Klima- og miljøprogrammet - fylkesvise midler. Bruker med denne rollen kan registrere søknader, innstille vedtak, samt foreta utbetalinger i henhold til tidligere vedtak.

  AGROS_KM_GODKJ

  Godkjenner for Klima- og miljøprogrammet - fylkesvise midler. Bruker med denne rollen godkjenner vedtak, og må derfor ha budsjettdisponeringsmyndighet for ordningen.

  AGROS_KM_LES

  Lesebruker for Klima- og miljøprogrammet - fylkesvise midler.

  Konvertering av data fra Saturn

  Samtidig med produksjonssetting så blir alle "åpne saker" overført fra Saturn til Agros. Med "åpne saker" mener vi saker med utestående ansvar. Når utbetalingsanmodninger mottas på saker som opprinnelig ble opprettet i Saturn, så skal disse utbetales gjennom Agros, ref punkt 5 og 6 i saksgangen beskrevet over.

  Saker som ble endelig utbetalt i løpet av våren 2017 blir også overført til Agros, dette for å få et korrekt regnskap gjennom Agros for 2017.

  Brukerveiledning

  Samtidig med produksjonssetting blir brukerveiledninger for Agros tilgjengelige. Veiledningene blir laget i det samme verktøyet som brukes for veiledninger til regionalt miljøprogram, skogsystemet og produksjonstilskudd.

  Brukerveiledningene for Agros finner du her.

 • Agros leveranse 1.1 - januar 2018

   

  Om denne leveransen

  I leveranse 1.1 produksjonssetter vi Agros for ordningene

  • Klima- og miljøprogrammet (KMP), midler til fylkesvise tiltak
  • Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

   

  For førstnevnte ordning har Fylkesmannen i Hedmark høsten 2017 vært pilot for å teste ut kjernen av Agros-løsningen, spesielt på områdene saksbehandling, utbetaling og ansvarsregnskap. Denne kjernen deles av alle ordninger som etter hvert skal innlemmes i Agros.

  Fra 2018 skal alle fylkesmenn ta i bruk Agros for KMP.

   

  Forberedelser

  I tildelingsbrevet for 2018 vil Landbruksdirektoratet tildele rammer til fylkesmennene. Landbruksdirektoratet legger inn rammene i Agros.

  Fylkesmennene utlyser midler til KMP på eget nettsted. Utlysningen må lenke til informasjon om selvbetjent søknad på Landbruksdirektoratets nettsider. Følgende lenke skal benyttes:

  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/kmfylke

  Fylkesmennene kan utlyse midlene når elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig og tildelingsbrevet er mottatt fra KMD.

  Elektronisk søknadsskjema vil være tilgjengelig fra 10.januar 2018. Dersom tildelingsbrevet på dette tidspunktet ikke er mottatt, skal fylkesmannen vente med utlysningen.  

   

  Saksgang med Agros

  Overordnet saksgang for søknader om tilskudd fra KMP vil være som følger

  1. Søker sender inn søknad elektronisk ((se brukerveiledning)

  2. Saksbehandling i Agros

  a. Saksbehandler behandler søknaden og innstiller et vedtak (se brukerveiledning)
  c. Godkjenner/leder godkjenner vedtaket (se brukerveiledning)
  d. Automatisk produsert vedtaksbrev sendes til søkers innboks i Altinn (se eksempel)

  3. Søker gjennomfører prosjektet
  4. Søker leverer en utbetalingsanmodning/evt. sluttrapport på papir
  5. Behandling av anmodning om delutbetaling eller sluttutbetaling i Agros

  a. Saksbehandler registrerer utbetalingsanmodningen (se brukerveiledning)
  b. Saksbehandler kontrollerer dokumentasjon og attesterer utbetalingen (se brukerveiledning)
  c. Utbetalingsmelding sendes søkers Altinn-konto (se eksempel)
   

  På samme måte som i Saturn er rammestyring og ansvarsregnskap sentralt. Et vedtak om tilskudd reduserer gjenværende ramme for ordningen og gir et ansvar på saken, mens utbetalinger reduserer gjenværende ansvar. Gjenværende ramme for KMP vises for saksbehandler underveis i saksbehandlingen.

  Saksgangen er også illustrert i følgende presentasjon

   

  Arbeidsbenken i Agros

  Saksbehandler og godkjenner/leder finner saker som er aktuelle å behandle på arbeidsbenken:

  • Nye oppgaver - saksbehandler for ordningen ser nye søknader i denne lista

  • Mine saker - saksbehandler ser sakene som han eller hun er saksbehandler for, og hvor vedtak ikke enda er fattet.

  • Til godkjenning - godkjenner/leder ser her saker som er lagt til godkjenning 

   

  Mer om vedtak og vedtaksbrevet

  Agros produserer vedtaksbrevet automatisk basert på en felles mal for alle fylkesmenn (se eksempel på vedtaksbrev). Informasjon fra hver enkelt sak flettes inn i malen:

  • Tilskuddsbeløp (inntil kroner)
  • Innvilget andel av totalkostnad (prosent)
  • Prosjekttittel
  • Prosjektfrist
  • Begrunnelse

   

  Begrunnelse skrives av saksbehandler i et eget felt i skjermbildet i Agros (se brukerveiledning). Begrunnelsen skal inneholde hovedhensyn som har vært avgjørende for vedtaket. Ved avslag er det viktig å være ekstra nøye med begrunnelsen.

  Innvilget andel av totalkostnad flettes inn i vedtaksbrevet dersom saksbehandler i vedtaket har angitt at tilskuddet skal prosentavgrenses.

  Generelle vilkår og rettigheter er en del av malen og saksbehandler skal ikke gjenta disse i "Begrunnelse". For å se saksopplysninger i sammenheng kan saksbehandler på et hvilket som helst tidspunkt benytte funksjonen "Forhåndsvis vedtak".

  Når leder/godkjenner velger funksjonen for å godkjenne et vedtak, sendes vedtaksbrevet til søkers innboks i Altinn. Søker blir varslet om dette på kontaktinformasjonen som han eller hun oppga i søknaden.

  I samme øyeblikk som vedtaksbrevet blir sendt, oppdaterer Agros automatisk rammer og ansvarsregnskap. Det betyr at et beløp tilsvarende innvilget beløp trekkes fra tilgjengelig ramme, samtidig som det lagres informasjon om et utestående ansvar på saken.

  Dersom søknaden avslås eller avvises, vil Agros bruke egne maler for dette. Vedtaksbrev sendes på samme måte, men regnskapet i Agros påvirkes ikke.

  I Agros er utfallet enten innvilget, avslått eller avvist. Dersom saksbehandler ønsker å innvilge kun deler av omsøkt beløp, velger saksbehandler innvilget og redegjør for innvilget beløp i feltet begrunnelse.

   

  Rutiner ved utbetaling

  Budsjettdisponeringsmyndighet og retten til å fatte enkeltvedtak utøves gjennom vedtaket om tilskudd. For å utbetale i henhold til vedtak, kreves ikke et nytt enkeltvedtak eller budsjettdisponeringsmyndighet. Agros legger derfor opp til at en saksbehandler for ordningen kan effektuere utbetalinger alene.

  I Agros kan flere ansatte få rettigheter som saksbehandler på KMP, og løsningen åpner dermed for at flere ansatte har tilgang til å attestere utbetalinger. Fylkesmannen må ut fra sine internkontrollrutiner avgjøre hvem som attesterer utbetalinger i hvilke situasjoner. 

  Agros kontrollerer utbetalingsbeløp mot vedtaksbeløp, samt eventuell andelsbegrensning, logger informasjon knyttet til utbetalingen, og sender utbetalingsbrev til søkers innboks i Altinn. Utbetalingen vil være på mottakers konto normalt i løpet av en arbeidsuke. Saksbehandler skal ikke endre kontonummer, men henvise søker til selvbetjeningsskjemaet i Altinn, https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/.

   

  Delutbetalinger, sluttutbetalinger og avslutning av saker

  En delutbetaling skal ikke overstige hittil påløpte kostnader, og minst 25 prosent av innvilget tilskudd skal holdes tilbake til sluttutbetalingen.

  Etter en sluttutbetaling vil saken automatisk avsluttes i Agros. Dersom totalt utbetalt etter sluttutbetaling er lavere enn opprinnelig tilsagn (for eksempel ved avgrensning av tilskudd til en andel av faktiske kostnader), vil Agros inndra resterende beløp. Det betyr at ansvaret på saken nulles ut, og at beløpet som ble inndratt blir tilgjengelig på fylkesmannens ramme for ordningen.

  Dersom prosjektfrist nærmer seg (2 uker i forkant), vil Agros automatisk sende et varselbrev om fristen til søkers innboks i Altinn. Agros vil automatisk avslutte saken dersom prosjektrapport med sluttutbetalingsanmodning ikke er mottatt 2 måneder (60 dager) etter prosjektfrist.

   

  Mer om arkivintegrasjon 

  Agros er ikke et godkjent arkivsystem i henhold til NOARK-standarden, og lovpålagt arkivering må derfor skje gjennom fylkesmannens arkivsystem. I en senere Agros-leveranse vil bruk av KS’ SvarUt-løsning muliggjøre automatisk overføring av dokumenter fra Agros til arkivet.

  I leveranse 1.1 er det ingen slik automatisk støtte. Saksbehandler må derfor selv overføre søknad, vedtaksbrev og utbetalingsbrev til arkivet.

   

  Tilgangskontroll - brukere og roller

  Fylkesadministrator kan tildele følgende roller

  AGROS_KM_SB

  Saksbehandler for KMP - midler til fylkesvise tiltak. Bruker med denne rollen kan registrere søknader, innstille vedtak, samt utbetale i henhold til tidligere vedtak.

  AGROS_KM_GODKJ

  Godkjenner for KMP - midler til fylkesvise tiltak. Bruker med denne rollen godkjenner vedtak, og må derfor ha budsjettdisponeringsmyndighet for ordningen.

  AGROS_KM_LES

  Lesebruker for KMP - midler til fylkesvise tiltak.

   

  Konvertering av data fra Saturn 

  Samtidig med produksjonssetting blir alle åpne saker overført fra Saturn til Agros. Med åpne saker mener vi saker med utestående ansvar. Når utbetalingsanmodninger mottas på saker som opprinnelig ble opprettet i Saturn, skal disse utbetales gjennom Agros, i samsvar med punkt 5 og 6 i avsnittet Saksgang i Agros.

  Epost-adresse eller mobilnummer er nødvendig for at Agros skal kunne sende brev til søkers innboks i Altinn. Siden slik kontaktinformasjon ikke finnes på de overførte sakene fra Saturn, må saksbehandler gå gjennom sakene og innhente og oppdatere informasjonen (epost-adresse og/eller mobilnummer) på fanen Grunnopplysninger.

  Ved utbetaling benytter Agros Landbruksdirektoratets felles register over kontonummer. Kontonummer fra Saturn blir ikke overført til Agros. For saker hvor kontonummer ikke vises på fanen Grunnopplysninger, må søker kontaktes med oppfordring om å oppdatere eget kontonummer via denne lenken:

  https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/.

   

  Brukerveiledning

  Samtidig med produksjonssetting vil vi legge ut brukerveiledninger for Agros. Veiledningene blir laget i det samme verktøyet som brukes for veiledninger til regionalt miljøprogram, skogsystemet og produksjonstilskudd.

  Brukerveiledningene for Agros finner du her.

 • Agros leveranse 2.0 - 15. august 2018

  Om denne leveransen

  I leveranse 2.0 innlemmer vi ordningen Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (sykdomsavløsning) i Agros. Vi innlemmer også tre mindre prosjekttilskuddsordninger, som alle forvaltes sentralt:

  • Klima- og miljøprogrammet, midler til sentrale tiltak
  • Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler
  • Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

   

  Det meste av utviklingen i vår har rettet seg mot ordningen sykdomsavløsning, men vi har også gjennomført noen endringer som gjelder generelt i Agros.

  Produksjonssetting er 15.august, og vi tar et forbehold om endringer i innholdet beskrevet her fram til da.

   

  Generelle endringer

   

  Søker kan se eksisterende søknader og vedtak i selvbetjening

  Søker kan se status på tidligere søknader og sakenes dokumenter ved å logge seg inn i selvbetjeningsløsningen. Dette er viktig i tilfeller der personen som søker på vegne av et foretak ikke har tilgangsrettigheter til foretakets innboks i Altinn (Altinn-rolle Post/arkiv).

   

  Arkivering via SvarUt

  Kommunenes Sentralforbund har utviklet arkivintegrasjonsløsningen SvarUt for å lette offentlig sektors kommunikasjon internt og med publikum. Agros sender følgende dokumenter via SvarUT

  • Innsendt søknad, samt vedlegg som søkeren lastet opp sammen med søknaden
  • Vedtaksbrev, for tilsagn, avslag og avvisning, samt ved omgjøring
  • Utbetalingsbrev (for prosjekttilskudd)
  • Brev ved manuell avslutning av sak (for prosjekttilskudd)
  • Varsel om lukking av sak ved utgående prosjektfirst (for prosjekttilskudd)

   

  Dokumenter som lastes opp av saksbehandler i Agros blir ikke sendt til arkivet via SvarUt, siden disse dokumentene antas arkivert utenfor løsningen dersom de er arkivverdige.

  Mottaker (kommune eller fylkesmann) kan hente inn SvarUt-forsendelsene fra Agros på tre ulike måter;


  1. Mange kommuner har installert mottakskomponenten SvarInn i sitt arkivsystemet. Da vil forsendelsene hentes inn i arkivsystemet automatisk.

  Her vises et eksempel på søknader om produksjonstilskudd, som er sendt fra Landbruksdirektoratets fagsystem for produksjonstilskudd til kommunens arkiv ved hjelp SvarUt/SvarInn. Dette vil se tilsvarende ut for forsendelser fra Agros.

   svarinn

   

  SvarUt/SvarInn har ikke funksjonalitet for å opprette ny sak i arkivsystemet når ny søknad mottas. Postmottaket i kommunene må opprette en sak, flytte journalposten fra samlesak, og fordele saken i henhold til interne rutiner.

  Når saksbehandler får en slik sak fordelt til seg, må han/hun ta opp saken i Agros og registrere saksreferansen på saken. Alle senere forsendelser til SvarUt på denne Agros-saken vil da være merket med saksreferansen, og forsendelsen vil automatisk legge seg på riktig sak. Hvis dette ikke gjøres må også senere forsendelser flyttes manuelt fra samlesak til korrekt sak.

  2. Alle fylkesmenn er i gang med å benytte eFormidling og har etablert en kobling til KS-FIKS (SvarInn og SvarUt). Forsendelsene, både inn- og utgående, vil da importeres inn i fylkesmannens arkivsystem, på samme måte som beskrevet for SvarInn i punkt 1. En forskjell er at ingen forsendelser vil legge seg automatisk på riktig sak, dette er inntil videre et manuelt steg for alle forsendelser.

  3. Dersom en forsendelse ikke blir hentet automatisk av SvarInn eller eFormidling/kobling til KS-FIKS, blir den automatisk sendt til kommunens eller fylkesmannens innboks i Altinn. Postmottaket skal normalt ha etablert rutiner for å håndtere innkommende brev i innboksen i Altinn.Postmottaket må opprette ny sak for dokumentet som skal overføres fra Altinn til arkivet, og fordele saken i henhold til interne rutiner. Når saksbehandler får en slik sak fordelt til seg, må han/hun ta opp saken i Agros og registrere saksreferansen på saken. Alle senere dokumenter til SvarUt på denne Agros-saken vil da inneholde en saksreferanse, slik at postmottak enkelt kan finne riktig sak å legge dokumentene på når de flytter dem fra innboks i Altinn til arkivet.


   

  Støtte for Nytt vedtak i sak (omgjøring m.m.)

  Funksjonen Fatte nytt vedtak, tilgjengelig fra sakens oppgave-meny, skal understøtte følgende scenarier

  • Omgjøring av vedtak (som regel tilskuddsbeløpet) etter klage
  • Omgjøring av vedtak (som regel tilskuddsbeløpet) uten klage, i henhold til forvaltningslovens paragraf 35.
  • Endring av prosjektfrist (for prosjekttilskudd)
  • Tilleggsbevilgning (for prosjekttilskudd)

   

  I denne leveransen støttes økning av tilskuddsbeløp, samt reduksjon av tilskuddsbeløp dersom reduksjonen ikke er større enn utestående ansvar på saken. Dersom reduksjonen er større enn utestående ansvar på saken vil krav om tilbakebetaling blir nødvendig. Agros støtter foreløpig ikke krav om tilbakebetaling, men dette står på utviklingsplanene for tidlig høst 2018.

  Merk at det kun er prosjekttilskudd som kan ha utestående ansvar, slik at for engangstilskudd som Sykdomsavløsning følger det av forrige avsnitt at det i denne leveransen ikke vil være mulig å omgjøre til et lavere tilskuddsbeløp.
  Endring av prosjektfrist har vært en etterspurt funksjon i Agros. Dette kan utføres nå ved følgende steg:


  1. Velg funksjonen Fatte nytt vedtak
  2. Gå til fanen «Vedtak»
  3. Endre prosjektfristen
  4. Skriv begrunnelse til vedtaksbrevet, og forhåndsvis
  5. Send til godkjenning.
  6. Godkjenner tar opp saken og godkjenner vedtaket.
  7. Brev blir sendt til søker og prosjektfrist på saken blir oppdatert i Agros

   


  Løsning spesifikk for Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


  Full beskrivelse av hvordan denne ordningen forutsettes forvaltet med ny digital løsning vil publiseres på Landbruksdirektoratets nettsider om ordningen. Beskrivelsen under oppsummerer saksgangen i Agros.

   

  Saksgang

  Sykdomsavløsning er et eksempel på et engangstilskudd i Agros. Saksgangen for engangstilskudd skiller seg fra saksgangen for prosjekttilskudd ved at utbetaling skjer direkte når tilskuddet godkjennes. Saksgangen for ordninger av denne typen blir da:


  1. Søker sender inn søknad elektronisk
  2. Saksbehandler får saken inn på sin arbeidsbenk, behandler søknaden og innstiller vedtak
  3. Godkjenner får saken inn på sin arbeidsbenk, og godkjenner vedtaket
  4. Når godkjenner har godkjent vedtaket vil løsningen automatisk:

  • Sende det automatisk produserte vedtaksbrevet til søkers (foretakets) innboks i Altinn
   • Eventuelt sende vedtaksbrevet til Sikker Digital Post, dersom søker er privatperson
   • Eventuelt sende vedtaksbrevet via vanlig brev, dersom privatperson har reservert seg fra digital kommunikasjon med det offentlige, i KRR
  • Sende vedtaksbrevet til arkivering via SvarUt
  • Sende tilskuddet til utbetaling via Landbruksdirektoratets systemer

  5. Agros avslutter saken. Den kan siden gjenåpnes, for eksempel ved klagebehandling.

   


  Vedtaksbrevet

  Agros produserer vedtaksbrevet automatisk basert på en felles mal for alle kommuner (se eksempel på vedtaksbrev). Informasjon fra hver enkelt sak flettes inn i malen:

  • Tilskuddsbeløp, som løsningen beregner automatisk
  • Begrunnelse for vedtak, som saksbehandler skriver inn i vedtaksfanen, og er obligatorisk ved avslag
  • Detaljert beregning, som løsningen setter opp automatisk
  • Begrunnelser for endringer, som saksbehandler har skrevet inn underveis i saksbehandlingen, der han/hun har endret søkers verdier
    

  Generelle vilkår og rettigheter er en del av malen og saksbehandler skal ikke gjenta disse i "Begrunnelse". Saksbehandler kan på et hvilket som helst tidspunkt benytte funksjonen "Forhåndsvis vedtak" for å se hvordan helheten ser ut.

  Dersom søknaden avslås eller avvises, vil Agros bruke egne maler for dette.

   

  Håndtering av sentral ramme

  Til forskjell fra ordningene som hittil har vært innlemmet i Agros, har sykdomsavløsning en sentral ramme. Dette betyr alle forvaltningsenhetene (kommunene) som fatter vedtak benytter midler fra den samme rammen. For ordninger som har rammer per forvaltningsenhet vises gjenværende midler på ramme i vedtaksfanen, dette gjelder ikke for ordninger med sentral ramme.


  Tilgangskontroll - brukere og roller

  Roller i kommunen
  Fylkesadministrator kan tildele følgende roller for å håndtere ordningen Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

  AGROS_SYKAVL_SB  Saksbehandler for SykdomsavløsningBruker med denne rollen kan saksbehandle søknader og sende vedtak til godkjenning
  AGROS_SYKAVL_GODKJGodkjenner for SykdomsavløsningBruker med denne rollen godkjenner vedtak og utbetaling, og må derfor ha myndighet til å fatte enkeltvedtak og inneha budsjettdisponeringsmyndighet for ordningen
  AGROS_SYKAVL_LES Lesebruker for SykdomsavløsningMerk at det skal være et tjenstlig behov også for tildeling av denne rollen. Rollen kan ikke se vedlegg lastet opp av søker

  Roller hos fylkesmann

  For brukere av Agros-sykdomsavløsning hos fylkesmannen, benyttes de samme rollene som for kommunene.

  AGROS_SYKAVL_SB og AGROS_SYKAVL_GODKJ benyttes for å fatte et nytt vedtak etter klagesak, eller etter omgjøring av eget tiltak. Disse brukeren har tilgang til alle saker i fylkets kommuner. Disse to rollene kan også benyttes for å få innsyn i saker – de gir ubegrenset tilgang til vedlegg i sakene.

  Rollen AGROS_SYKAVL_LES gir lesetilgang til alle saker i fylket, men uten rettighet til å se vedlegg.

   

   

   

   

  Overgang fra gammelt system

  Behandling av en foreliggende søknad om tilskudd til sykdomsavløsning avhenger i noen tilfeller av tidligere søknader fra samme foretak eller person. Agros inneholder ikke informasjon fra tidligere saker, og slike hensyn må derfor håndteres manuelt. Mer informasjon om dette vil komme på Landbruksdirektoratets nettsider om ordningen.

   

  Brukerstøtte

  Vårt opplegg for brukerstøtte er beskrevet her.

   

   

   

   

 • Agros leveranse 2.1 - 20. september 2018

  Om denne leveransen

  Leveranse 2.1 inneholder tre viktige funksjoner som vi ikke rakk å få med til hovedleveransen i august:

  • Prosjekttilskudd: Støtte for automatisk avslutning av sak der prosjektfrist er overskredet og saken er delvis utbetalt
  • Alle ordninger: Saksbehandler/godkjenner kan fatte nytt vedtak med lavere tilskudd enn allerede utbetalt, slik at krav om tilbakebetaling utstedes.
  • Sykdomsavløsning: Saksbehandler kan registrere papirsøknad i Agros, både for foretak og privatpersoner.

   

  I tillegg har vi laget flere kontroller for sykdomsavløsning, samt rettet noen feil. Mer detaljer om alt dette kommer under.

   

  Prosjekttilskudd: Støtte for automatisk avslutning av saker der prosjektfrist er overskredet og saken er delvis utbetalt

  Som beskrevet for leveranse 1.1 gjelder følgende, for saker som ikke er delutbetalt

  Dersom prosjektfrist nærmer seg (14 dager i forkant), vil Agros automatisk sende et varselbrev om fristen til søkers innboks i Altinn. Agros vil automatisk avslutte saken dersom prosjektrapport med sluttutbetalingsanmodning ikke er mottatt 2 måneder (60 dager) etter prosjektfrist.

  Den automatiske avslutningen har forøvrig en stund vært deaktivert, men er nå aktiv igjen.

  Nytt i denne versjonen er at Agros også støtter avslutning av saker som er delutbetalt og hvor prosjektfrist er overskredet. Prosessen er som følger: 

  1. Agros sender automatisk varsel om at prosjektfristen nærmer seg, to uker før prosjektfrist
  2. Agros setter status på saken til Under avslutning
  3. Sakens saksbehandler får saken opp på sin arbeidsbenk, og ser at status er Under avslutning
  4. Saksbehandler velger saken, og kommer til fanen Avslutte sak
  5. Saksbehandler må her gjøre et valg - informasjon om dette vises på fanen

   

  5a. Avslutte sak uten nytt vedtak og uten krav om tilbakebetaling. Resterende tilskudd blir inndratt og gjøres tilgjengelig på rammen, saken lukkes og er ute av verden. Saksbehandler kan velge om brev skal sendes til søker eller ikke i dette tilfelle. Dette steget krever ikke godkjenning.

  5b. Fatte et forvaltningsvedtak om redusert tilskuddsbeløp, inndragning og eventuelt krav om tilbakebetaling. I så fall må saksbehandler velge Oppgaver – Avbryte avslutning, med tanke på å heller Fatte nytt vedtak. Deretter følger saksbehandler prosedyrene beskrevet i seksjonen Alle ordninger: Krav om tilbakebetaling.

   

  Merk at  prosessen fra punkt 2 og utover kun gjelder saker som er delutbetalt. I saker som ikke er delutbetalt lukkes altså saken og midler inndras automatisk av Agros når prosjektfristen er overskredet med 60 dager.

   

  Alle ordninger: Krav om tilbakebetaling

  Fatte nytt vedtak ble introdusert i versjon 2.0 i august, men støttet ikke nye vedtak hvor tilskuddet var lavere enn allerede utbetalt beløp – altså der man ville kreve tilbake allerede utbetalt tilskudd.

  Dette er det nå støtte for, og prosessen er som følger:

  1. Saksbehandler skal sende forhåndsvarsel om omgjøring av vedtak og krav om tilbakebetaling, før han fatter nytt vedtak i Agros. Varsel om omgjøring av vedtak må skje utenfor Agros. I noen tilfeller kan det være unødvendig å sende varsel, f.eks. dersom det er søker selv om informerer om feil, og det er tydelig at søkeren selv er klar over konsekvensen av feilen. I varsel-brevet bør det stå en frist for tilbakemelding fra søker.
  2. Hvis saksbehandler ønsker å kreve inn pengene etter forhåndsvarslet: Saksbehandler må velge Gjenåpne sak og Fatte nytt vedtak, som beskrevet over.
  3. Saksbehandler skriver enkeltvedtaket i sin helhet i begrunnelsesfeltet under «Fatte vedtak». Teksten må klargjøre at det gjelder omgjøring av vedtak og at tidligere feil utbetalt tilskudd blir krevd tilbake. Se mer i slutten av dette kapitlet om hva vedtaksbrevet bør inneholde.
  4. Saksbehandler får ved «Send til godkjenning» informasjon om at vedtaket vil medføre at et eventuelt krav om tilbakebetaling vil bli sendt til søker. Meldingen inneholder også informasjon om forvaltningslovens krav om forhåndsvarsling før vedtaket kan fattes, se punkt 1. Dersom kravet er mindre enn 500 kroner vil det ikke sendes ut faktura, og Agros gir beskjed til saksbehandler om dette. Vedtaket kan likevel fattes. Dette minstebeløpet er bestemt i jordbruksoppgjøret 2018.
  5. Godkjenner får tilsvarende informasjon som nevnt i punkt 4, ved å gå inn i saken.
  6. Godkjenner må vurdere vedtaksbrevet og godkjenne vedtaket.
  7. Agros sender automatisk vedtaksbrev til foretakets innboks i Altinn. Dersom søker er en privatperson (når årsaken er dødsfall), blir brevet sendt til sikker digital postkasse. Dersom privatpersonen har reservert seg mot digital kommunikasjon eller ikke har opprettet en digital postkasse (Digipost eller e-Boks), vil brevet bli sendt fysisk i posten til adressen som står i Folkeregisteret. Kopi av vedtaksbrevet blir også sendt til forvaltningsenhetens arkiv.
  8. Saken får automatisk status satt til «Under innkreving»
  9. Faktura blir automatisk sendt til søkers innboks i Altinn (eller Sikker digital postkasse for privatpersoner) i løpet av ei uke etter at vedtaket er fattet. (Landbruksdirektoratet sender vanligvis ut faktura og utbetalinger to ganger i uka fra Agros). 
  10. Fakturaen vises under menypunktet «Oversikt over saken».
  11. Landbruksdirektoratet følger opp at fakturaen blir betalt.


  Kommunen og fylkesmannen kan ikke gjøre endringer i saken så lenge den har status «Under innkreving». Landbruksdirektoratet vil registrere når fakturaen er betalt, og da blir status satt til «Avsluttet».
  Dersom saksbehandler ønsker å gjøre om vedtaket etter at faktura er sendt ut, for eksempel etter klage, eller at han ønsker å retter opp en feil av eget initiativ, må saken løses slik:

  Har saken status «Avsluttet»?

  • Da er allerede fakturaen betalt eller kreditert, og saksbehandler kan fatte nytt vedtak.

  Har saken status «Under innkreving»?

  • Kontakt Landbruksdirektoratet, og be dem undersøke om fakturaen allerede er betalt.
  • Dersom fakturaen er betalt, be Landbruksdirektoratet registrere innbetalingen slik at saksbehandler kan gjenåpne saken og fatte nytt vedtak.
  • Dersom fakturaen ikke er betalt, be Landbruksdirektoratet om å kreditere den utsendte fakturaen i Agros. Ordningsansvarlig som gjør dette, må samtidig sende melding om kreditering til økonomiseksjonen i Landbruksdirektoratet. Agros sender automatisk ut kreditnota til søker, på samme måte som en faktura. Saken får status «Avsluttet», og saksbehandler kan fatte nytt vedtak. På denne måten unngår vi å utbetale tilskudd og kreve inn penger samtidig.

   

   

  Sykdomsavløsning: Saksbehandler kan registrere papirsøknad i Agros, både for foretak og privatpersoner.

  Et delmål for Agros er at så å si alle søknader blir levert elektronisk. I særlige tilfeller kan søker likevel levere søknad på papir. Dette gjelder kanskje spesielt der jordbruker har hatt utgifter til avløsning etter eksempelvis sykdom, og så dødd. I sistnevnte tilfeller har foretaket krav på tilskudd, men kan har vanskeligheter med innlogging i Altinn pga. manglende rettigheter - da kan papirsøknad være siste utvei.

  Saksbehandler har tilgjengelig funksjon for å registrere søknad tilgjengelig på forsida i Agros. Prosessen er som følger:

  1. Angi organisasjonsnummer eller fødselsnummer og «Registrer søknad»
  2. Registrer søknaden, på akkurat samme måte som en søker ville gjort det og i henhold til opplysningene mottatt utenfor systemet
  3. På fanen Oppsummering og send: Her heter knappen Fortsett til saksbehandling. Saken blir automatisk satt til Under behandling, og saksbehandler blir satt til den som registrerer.

   

  Momenter som er verdt å merke seg

  1. Søknaden kan lagres underveis og tas opp siden. På samme måte som søker kan man bare ha én søknad for hvert foretak under registrering av gangen.
  2. Grunnopplysninger inneholder ikke lenke til tjenesten i Altinn for å endre kontonummer. Dette må søkeren selv gjøre. Dersom det ikke er mulig for søkeren å registrere kontonummer elektronisk ber vi saksbehandler kontakte Landbruksdirektoratet (support@landbruksdirektoratet.no).
  3. For privatpersoner hentes digital kontaktinformasjon fra Difis kontakt- og reservasjonsregister. Dersom søkeren ikke ligger der, eller har reservert seg, må saksbehandler innhente telefonnummer eller epostadresse manuelt, og registrere dette under Grunnopplysninger.
  4. Dersom søker er en person (fødselsnummer er registrert) og personen ikke finnes i Landbruksregisteret, så lar det seg ikke gjøre å registrere søknad. Saksbehandler kan da registrere personen i Landbruksregisteret, men må kontakte Landbruksdirektoratet for å få registrert kontonummer (support@landbruksdirektoratet.no).
  5. Merk at forrige punkt ikke gjelder når personen søker selvbetjent. I dette tilfelle gjøres oppslag mot Folkeregisteret på direkten, og person legges automatisk inn i Landbruksregisteret.

   

  Mindre endringer for ordningen Sykdomsavløsning

  • Det er nå støtte for å registrere graderte svangerskapspenger
  • Systemet sjekker om søknadsperiode overstiger 20/40 dager ved sykt barn
  • Støtte for dispensasjonssøknad ved overskredet søknadsfrist
  • Beregning vises for søker før søknadsmottaker er valgt
  • "Unntatt offentlighet " vises i brevhodene

   

  Følgende feilsituasjoner er rettet: 

  • Alle ordninger: Caching-problem ved release av ny versjon for Agros
  • Sykdomsavløsning: Kommentar i snakkeboble slettes ikke dersom jeg endrer tilbake til opprinnelig verdi
  • Sykdomsavløsning: Søknadsperiode og avløsningsårsak vises ikke på seksjonen "Oppsummering og beregning" for søker
  • Sykdomsavløsning: Begrunn endring på foretakets produksjon vises ikke før man lagrer ved seksjonsbytte
  • Sykdomsavløsning: Privatperson som ikke allerede ligger i Landbruksregisteret får feilmelding i søknadsskjemaet
  • Sykdomsavløsning: AGROS_SYKAVL_LES gir ikke tilgang til å lese saker, hverken i kommune eller hos fylkesmann

   

   

   

 • Agros leveranse 2.2 - 5.oktober 2018

  Om denne leveransen

  Leveransen inneholder mindre endringer og feilrettinger

   

  Alle ordninger

  I denne versjonen har vi fått på plass de siste bitene som gjelder krav om tilbakebetaling. Det er laget funksjonalitet for at Landbruksdirektoratet sentralt kan registrere tilbakebetalinger, slik at midlene blir tilgjengelig på rammen igjen. Landbruksdirektoratet har også en mulighet for å kreditere en faktura, i såfall sender Agros ut en kreditnota til søker.

  Videre kontrollerer nå Agros krav om tilbakebetaling (etter Fatte nytt vedtak) mot et minstebeløp. Dersom kravet er mindre enn 500 kroner sendes ikke faktura ut.

  Eventuelle fakturaer eller kreditnota vises nå i fanen Oversikt over saken

  Agros vil nå varsle brukeren hvis han nærmer seg tiden (30 minutter) for inaktivitet før automatisk utlogging

   

  Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv.

  Ved manuell registrering - saksbehandlende kommune settes ikke lenger på bakgrunn av saksbehandlers kommunetilhørighet, men utledes i stedet på samme måte som når søker sender inn elektronisk søknad. Dette vil si at saksbehandlende kommune settes til den kommunen der foretaket har driftssenteret sitt.

  Søker kan velge ektefelle som avløst person, også når foretaket er DA og ANS

   

   

 • Agros leveranse 3.0 - 9. november 2018

  Om denne leveransen

  I denne leveransen innlemmer vi følgende ordninger i Agros

   

  Begge ordninger er av type prosjekttilskudd og forvaltes sentralt av Landbruksdirektoratet

   

  Andre større endringer

   

  Alle ordninger: Flere søkemuligheter i Avansert søk

  Muligheten for å søke fram saker basert på kombinasjon av søkekriterier har ligget i Agros siden leveranse 1.0. Avansert søk er tenkt brukt både for å søke fram spesifikke saker, men skal også oppfylle mange statistikkbehov når man kombinerer med funksjonen "Eksporter til Excel".

  Basert på innmeldte behov fra brukerne har vi i denne leveransen tatt inn endel nye felt som det er mulig å søke på:

  • Fødselsnummer - fordi vi nå har ordninger hvor privatpersoner kan søke
  • Saksbehandlende enhet - for eksempel dersom fylkesmann ønsker å søke fram saker fra én kommune
  • Saksbehandler - for eksempel ved langtidssykdom der man ønsker å overta den syke sakbehandlerens saker
  • Arkivreferanse - for eksempel dersom det er denne referansen man har, og ønsker å søke fram saken i Agros
  • Vedtak dato - for eksempel dersom man ønsker å lage statistikk over alle saker med vedtaksdato f.o.m. 1.1.2019 t.o.m. 31.12.2019
  • Siste utfall - for eksempel der man i statistikken ønsker å begrense til saker der utfallet var "Tilsagn". Eller Avslått eller Avvist. Se eksemplet under.
  • Avsluttet dato - for eksempel dersom man ønsker over alle saker (typisk prosjekttilskudd) som ble avsluttet i fjor

   

  Vi vil også fremheve søkefeltene "Frist for å gjennomføre og rapportere: Fra - Til": Vi har mottatt noen spørsmål knyttet til det automatiske varselet som sendes søker to uker før utløp av prosjektfrist - om ikke forvaltningen også burde få et varsel (på epost) når et slikt varsel sendes søker. Vår anbefaling er å benytte avansert søk for å følge opp saker som nærmer seg avslutning. Ved å angi til-dato for eksempel to måneder fram i tid for feltet "Frist for å gjennomføre og rapportere", kan man til enhver tid få en oversikt over prosjekter man kanskje vil følge opp. Vi mener som et utgangspunkt at dette gir bedre oversikt enn en epost-løsning.

   

  Eksempel: Søke fram alle saker med tilsagn gitt i 2018

  agros_sok

   

  Alle ordninger: Varsle godkjenner om ny sak

  Etter at vi innlemmet løsning for Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. i Agros har den mest etterspurte funksjonen vært at dem med rollen Godkjenner i kommunen blir varslet dersom det ligger en ny sak til godkjenning. Den mest naturlige måten å varsle på er e-post, og vi har nå laget støtte for dette.

  Vi benytter informasjon om roller, enheter og e-postadresser i Landbruksdirektoratets løsning for brukeradministrasjon for å sikre at slike e-poster går til riktig person for en gitt sak. Dersom det er flere godkjennere i kommunen vil det gå e-post til alle disse. Vi har gitt godkjennere muligheten til å melde seg ut av denne tjenesten, og utmelding kan senere skje ved henvendelse til support@landbruksdirektoratet.no. Innmelding av nye godkjenneres epostadresse må også (foreløpig) gjøres til denne adressen, siden tjenesten p.t. ikke er live synkronisert med brukeradministrasjonen.

  Basert på erfaring med denne funksjonen for Sykdomsavløsning, vil vi vurdere å igangsette tilsvarende for de andre ordningene i Agros.

   

   

  Mindre endringer

  1766: Alle ordninger: Fjerne arbeidslisten "Nye oppgaver" når saksbehandler tilhører klageinstans

  1848: Sykdomsavløsning: Engangsstønad skal forholde seg til nye regler etter 1.7.2018

  1732: Sykdomsavløsning: Kontroll på samsvar mellom spørsmål om mottatt sykepenger og beløp på sykepenger

  1831: Alle ordninger: Mulighet for å angi bilagsnummer ved registrering av innbetaling (kun LDIR)

   

  Feilrettinger:

  1839:  Alle ordninger: Brukere opplever sporadiske "røde feil" grunnet java.sql.SQLRecoverableException: Closed Connection

  1886:  Sykdomsavløsning: Antall dager for terminoverskridelse rettet fra 28 til 280

   

   

   
 • Agros leveranse 3.1 - 14.desember 2018

  Om denne leveransen

  I denne leveransen innlemmer vi følgende ordninger i Agros: 

   

  Alle ordningene blir tilgjengelige fra årsskiftet.
  For de to sistnevnte overføres åpne saker fra Saturn, og disse sakene skal håndteres videre i Agros. Løsning for elektronisk søknadsskjema og saksbehandling av nye saker kommer i leveranse 4.


  Andre større endringer

  Fylkesmann kan fordele rammer og trekke tilbake fra kommunene

  Dette er nye funksjoner i kjerneløsningen som skal støtte ordninger som SMIL og Drenering, der fylkesmann fordeler tilsagnsrammer ned på kommunenivå.


  Skjermbildet for å gjøre dette ser slik ut:

   fordeling_kommuner

   Se seksjonen Roller hos fylkesmann under, for å få oversikt over hvem som har tilgang til denne funksjonen.


  Stenge og åpne Agros for operasjoner som påvirker regnskap

  Vi har nå mulighet til å stenge Agros, per ordning, for operasjoner som medfører utbetalinger eller som påvirker ansvarsregnskap på annen måte. Dersom bruker forsøker å utføre en slik operasjon vil han få en stoppende feilmelding. Løsningen stopper ikke søkeren i å sende inn søknader.


  Endringer - Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v.

  • Opplæringspenger er lagt til listen over «Andre inntekter/stønader den avløste har hatt i søknadsperioden».
  • Feilretting – dersom søknadsperioden eller en del av denne avsluttes før første mulige dag med sykepenger er det igjen mulig å legge inn «0» som beløp per dag fra nav.
  • Feilretting – skal ikke kunne trykke andre steder enn i modal Avløser, når man er i modal Avløser

   

  Andre endringer - alle ordninger

  • Mulighet for søker av type privatperson å oppdatere sitt kontonummer via selvbetjening
  • I eksport av søkreresultat: Hente prosjekttittel fra søknad når vedtak ikke er fattet
  • Forbedret responstid for å laste inn søknader på min arbeidsbenk, samt ved Avansert søk
  • Forbedret utseende av saksbehandlers fane for søknadsopplysninger for ordninger som benytter kjerneløsning
  • Fjernet fødselsnummer fra brevhoder
  • Mulighet for å legge inn kommuneovergripende rettigheter som bare gjelder SMIL eller bare Drenering
  • Flyttet "Avbryt avslutning" til oppgavemenyen
   

  Feil som er rettet

  • Ikke all tekst kom med i begrunnelse hvis jeg (saksbehandler) var for rask med å sende til godkjenning
  • Avansert søk og uttrekk av søket må håndterte ikke alltid korrekt saker med flere vedtak
  • Feltet for ordning overlappet feltet for saksbehandler på avansert søk
  • Feil oppførsel på sjekkboksen "Send avslutningsbrev"  i seksjonen Avslutte sak
  • Teksten "$konfigurerbartfelt.verdi" vises i søknads-pdf'en dersom søker ikke har valgt/skrevet inn verdi i nedtrekkslister og desimaltallfelt
  • Klikk på "Vise detaljert beregning" lastet ned fil mange ganger på Mac
   

  Tilgangskontroll - brukere og roller

  Roller i kommunen
  Fylkesadministrator kan tildele følgende roller for å håndtere ordningen Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).

   

  AGROS_SMIL_LESLesebruker for SMIL

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Søke opp saker (avansert søk)
  • Se sak, inkludert søknad og tidligere saksbehandlinger og vedtak
  • Se oversikt over sakens hendelser
  Merk at det skal være et tjenstlig behov også for tildeling av denne rollen. Rollen kan ikke se vedlegg lastet opp av søker
  AGROS_SMIL_SB  Saksbehandler for SMIL

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Ta sak
  • Innstille vedtak og sende til godkjenning
  • Registrere utbetalingsanmodning, attestere og utbetale
  • Avslutte sak og inndra restmidler
  • Gjenåpne sak og innstille nytt vedtak, inkludert endring av prosjektfrist
  • Endre arkivreferanse
  Gjøre tilsvarende som AGROS_SMIL_LES 
  AGROS_SMIL_GODKJGodkjenner for SMIL

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Ta sak til godkjenning
  • Returnere sak til saksbehandler med kommentar, eller
  • Godkjenne vedtaket, slik at vedtaksbrev blir sendt til søker, og ansvar på saken oppdatert
  • Gjøre tilsvarende som AGROS_SMIL_LES
  Merk at gjeldende rutiner ved tildeling av godkjenner-rollen krever at godkjenner må ha budsjettdisponeringsmyndighet for ordningen i kommunen


  Fylkesadministrator kan tildele følgende roller for å håndtere ordningen Tilskudd til drenering av landbruksareal (Drenering).

  AGROS_DRENERING_LES Lesebruker for Drenering

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Søke opp saker (avansert søk)
  • Se sak, inkludert søknad og tidligere saksbehandlinger og vedtak
  • Se oversikt over sakens hendelser
  Merk at det skal være et tjenstlig behov også for tildeling av denne rollen. Rollen kan ikke se vedlegg lastet opp av søker
  AGROS_DRENERING_SB  Saksbehandler for Drenering

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Ta sak
  • Innstille vedtak og sende til godkjenning
  • Registrere utbetalingsanmodning, attestere og utbetale
  • Avslutte sak og inndra restmidler
  • Gjenåpne sak og innstille nytt vedtak, inkludert endring av prosjektfrist
  • Endre arkivreferanse
  Gjøre tilsvarende som AGROS_DRENERING_LES 
  AGROS_DRENERING_GODKJGodkjenner for Drenering

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Ta sak til godkjenning
  • Returnere sak til saksbehandler med kommentar, eller
  • Godkjenne vedtaket, slik at vedtaksbrev blir sendt til søker, og ansvar på saken oppdatert
  • Gjøre tilsvarende som AGROS_DRENERING_LES
  Merk at gjeldende rutiner ved tildeling av godkjenner-rollen krever at godkjenner må ha budsjettdisponeringsmyndighet for ordningen i kommunen

  Samme person kan ha både rollen som saksbehandler og rollen som godkjenner. Det kan være aktuelt ved små landbrukskontor, og betyr at personen kan opptre både som saksbehandler og godkjenner for en ordning. Løsningen har imidlertid en sperre som gjør at det ikke er mulig å saksbehandle og godkjenne samme sak.

   

   

   

  Roller hos fylkesmann

  De seks rollene nevnt over benyttes også hos fylkesmann. Saksbehandler og godkjenner-rollene benyttes for å fatte et nytt vedtak etter klagesak, eller etter omgjøring av eget tiltak. Disse brukeren har tilgang til alle saker i fylkets kommuner. Disse to rollene kan også benyttes for å få innsyn i saker – de gir ubegrenset tilgang til vedlegg i sakene.

  Leserollene gir lesetilgang til alle saker i fylket, men uten rettighet til å se vedlegg.

  AGROS_SMIL_OF_FYLKE  Ordningsansvarlig fylke for SMILRollen tildeles den som har formelt ansvar for SMIL hos fylkesmann. Bruker med denne rollen kan fordele rammer til kommunene for SMIL, og trekke rammer tilbake fra kommunene. 
  AGROS_DRENERING_OF_FYLKEOrdningsansvarlig fylke for DreneringRollen tildeles den som har formelt ansvar for Drenering hos fylkesmann. Bruker med denne rollen kan fordele rammer til kommunene for Drenering, og trekke rammer tilbake fra kommunene. 


  Roller for Landbruksvikar (kun hos fylkesmann)

   

  AGROS_LBV_LESLesebruker for Landbruksvikar

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Søke opp saker (avansert søk)
  • Se sak, inkludert søknad og tidligere saksbehandlinger og vedtak
  • Se oversikt over sakens hendelser
  Merk at det skal være et tjenstlig behov også for tildeling av denne rollen. Rollen kan ikke se vedlegg lastet opp av søker
  AGROS_LBV_SB  Saksbehandler for Landbruksvikar

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Ta sak
  • Innstille vedtak og sende til godkjenning
  • Registrere rapport/utbetalingsanmodning, attestere og utbetale
  • Endre arkivreferanse
  Gjøre tilsvarende som AGROS_LBV_LES 
  AGROS_LBV_GODKJGodkjenner for Landbruksvikar

  Bruker med denne rollen kan, for saker i sin kommune:

  • Ta sak til godkjenning
  • Returnere sak til saksbehandler med kommentar, eller
  • Godkjenne vedtaket, slik at vedtaksbrev blir sendt til søker, og ansvar på saken oppdatert
  • Gjøre tilsvarende som AGROS_LBV_LES
  Merk at gjeldende rutiner ved tildeling av godkjenner-rollen krever at godkjenner må ha budsjettdisponeringsmyndighet for ordningen i kommunen

   

   

   

 • Agros leveranse 4 - 11. februar 2019

  Om denne leveransen

   I denne leveransen innlemmer vi følgende ordninger i Agros: 

   
  Dette er første ordningen der forvaltningsansvaret ligger hos kommunen, som er av typen Prosjekttilskudd. Denne typen ordning, som kjennetegnes ved at tilskuddet utbetales på et senere tidspunkt enn selve vedtaket, følger mønsteret fra andre ordninger i Agros - som for eksempel "KMP - fylkesvise midler".
   
  I korte trekk kan saksgangen med den elektroniske løsningen i AGROS for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (heretter kalt SMIL) og drenering av jordbruksjord (heretter kalt Drenering) beskrives slik:
  1. Søker finner riktig startside i Altinn på kommunens eller Landbruksdirektoratets nettsted, eller direkte på Altinn. Han/Hun logger seg på gjennom ID-porten/Altinn, fyller ut søknad og sender inn elektronisk. 
  2. Søknaden kommer inn i kommunens arkiv via SvarUt. Saksbehandler finner saken på sin arbeidsbenk i Agros, behandler søknaden og sender sitt forslag til vedtak til godkjenner. Saken forblir på saksbehandlers arbeidsbenk til den er godkjent.
  3. Godkjenner får saken inn på sin arbeidsbenk, og godkjenner vedtaket. Det automatisk produserte vedtaksbrevet, med innflettet informasjon fra saksbehandler, sendes til søker (se seksjon 1.5) og kommunens arkiv (se seksjon 1.6).
  4. Søker gjennomfører tiltaket.
  5. Søker leverer en utbetalingsanmodning og eventuell sluttrapport og sluttregnskap, foreløpig utenfor løsningen.
  6. Saksbehandler søker fram saken i Avansert søk, registrerer, kontrollerer og attesterer utbetalingsanmodningen. Det produseres automatisk et utbetalingsbrev, med innflettet informasjon fra saksbehandler, som sendes til søker (se seksjon 1.5) og kommunens arkiv (se seksjon 1.6).
  7. Dersom utbetalingen var en sluttutbetaling, settes status automatisk til Avsluttet på saken og eventuelt restansvar blir inndratt.

  Det er mulig å fatte et nytt vedtak i saken etter at vedtaket er sendt (etter punkt 3-9). Det kan være aktuelt for å omgjøre vedtak etter en klage, eller for å innvilge en ny prosjektfrist.

  Det er mulig å avslutte en sak og inndra restmidler uten å sluttutbetale.

  Løsningen varsler søker automatisk om nært forestående prosjektfrist, og avslutter saker uten tidligere utbetalinger automatisk seks uker etter prosjektfrist. Saker med tidligere utbetalinger blir ikke automatisk avsluttet, men settes i status Under avslutning. Slike saker kommer opp på saksbehandlers arbeidsbenk, og saksbehandler må ta stilling til hva som skal gjøres med saken.

  Funksjonene beskrevet i foregående avsnitt blir ikke aktivert før vi informerer spesielt om dette.

  Mer informasjon om løsning for SMIL og Drenering

  Brukerveiledning for løsningene

  Presentasjon, kurs for FM 31.januar 2019

  Oppdaterte fagsider for Drenering

  Oppdaterte fagsider for SMIL

   

  Tilgangskontroll - brukere og roller

  Aktuelle roller for SMIL og Drenering er beskrevet i brukerveiledning, samt under Leveranse 3.1 over.

   

   

   

 • Agros leveranse 4.07 - 26. februar 2019

  Om denne leveransen

  Denne leveransen inneholder kritiske feilrettinger etter leveransen 11.februar

  Rettet: Se versjon søknad og tidligere versjoner saksbehandling fungerer ikke for sykdomsavløsning
  Rettet: Blå skjerm etter innlogging for noen brukere av IE
  Rettet: Frist for å gjennomføre og rapportere vises ikke i tilskuddsbrevet for drenering
  Rettet: Feilmeldingen "Dato må være etter dagens dato" på vedtaksfanen forsvinner ikke når jeg endrer dato ved hjelp av kalenderkomponent

 • Agros leveranse 4.1 - 21.mars 2019

  Om denne leveransen

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilretting etter hovedleveransen 11.februar

  Tilskudd til drenering
  Endring: Gjøre feltet Grøfteavstand ifm systematisk grøfting obliagtorisk
  Endring: Gjøre funksjonen "Vis foreløpig beregnet tilskudd" bedre visuelt tilgjengelig i seksjonen Dreneringsarbeid og tiltak
  Endring: Kopiere søkers opplysninger i feltet "Hvilket vassdrag dreneres det til ?" til saksbehandlers versjon
  Endring: Vise eiendom i uttrekk fra Avansert søk
  Endring: Registrere og endre egenskaper relatert til tiltaket "Annen grøfting (usystematisk)"
  Endring: Feltet "Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)" på seksjonen skal tillate en input på inntil 99 999 999
  Rettet: Feil i det man tar ut excel-rapport for Drenering og Sykdomsavløsning


  Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
  Endring: Nytt utfall av søknad om disp: Ikke nødvendig med dispensasjon
  Endring: AGROS_SYKAVL_OF_LDIR skal ha tilgang til knappene for å hente inntektsopplysninger
  Rettet: Feil ved avløsningsårsak sykt barn, når barn over 18 år
  Rettet: Feil i det man tar ut excel-rapport for Drenering og Sykdomsavløsning
  Rettet: Får "500 feil" dersom saksbehandler fjerner Til/fra og med dato i søknadsperiode

  SMIL
  Endring: Verdier skrevet inn i kolonnen "Beløp (kroner)" i sepesifiserfeltene skal høyrejusteres
  Endring: Egen finansiering og annen finansiering skal være valgfrie
  Rettet: Navn på eier av landbrukseiendom henger igjen i SMIL
  Rettet: Går an å få FF-character inn i beskrivelsesfelt, og da feiler pdf-genereringen

   

  Alle ordninger
  Endring: Ordningsforvalterrollene skal ha tilgang til vedlegg på dokumentfanen
  Endring: Doble tillatt tekstmengde i feltet Begrunnelse på vedtaksfanen
  Endring: Seksjonen "Oversikt over saken" skal vise opplysninger fra gjeldende vedtak
  Endring: Fjerne søknadsdato i header fra alle brev bortsett fra første gangs vedtak
  Endring: Tilrettelegge for ulik varsel-mal på tvers av ordninger
  Endring: Ved sending av søknad til SvarInn, sørge for at Søknads-pdf'en sendes først
  Endring: Sende riktig MIME-type til eksternArkiv og SvarUt
  Endring: Legge informasjon relatert til "Bekreft og send søknad" inn i PDF-versjon av søknad
  Endring: Håndtere unntatt offentlighet i PDF-versjon av søknad, og vis fødselsdato i stedet for fnr
  Endring: Endre navn på ordningen KMP-fylke i vedtaksbrev: Klima- og miljøprogrammet (KMP) – tilskudd til fylkesvise tiltak
  Endring: Sakens saksbehandler skal inn på utbetalingsbrev
  Endring: Gi funksjonsknappene som støtter opplasting av obligatoriske vedlegg fargen som benyttes på primær funksjonsknapp
  Endring: Søknadsopplysninger vises ikke i EXCEL-uttrekk fra avansert søk for saker med status lik NY


  Rettet: Attestere utbetalingsanmodning feiler ved trykk på "til attestering" og relasting.
  Rettet: BELOEP_DESIMALTALL blir ikke med i Excel-uttrekk av avansert søk
  Rettet: Tabell i redigeringsfelt (TinyMCE) virker ikke alltid i Edge
  Rettet: Jeg får saker fra alle ordninger jeg har tilgang til uavhengig av rolle i listen "Nye oppgaver"
  Rettet: Agros feiler dersom jeg logger meg på som en privatperson som ikke ligger inne i lreg
  Rettet: Dersom jeg limer inn tekst i begrunnelsesfeltet på fatte vedtak vises teksten dobbelt
  Rettet: Ingen brukerfeeback hvis man ved Ny søknad bruker et fødselsnummer som ikke finnes i LREG
  Rettet: Disponibel ramme viser feil verdi på seksjonen Fatte vedtak og Godkjenne vedtak ved fatte nytt vedtak når status er til godkjenning
  Rettet: Får en feil dersom jeg som saksbehandler starter registrering av en søknad for en ordning for så å bytte til å registrere søknad for en annen ordning
  Rettet: Det er mulig å ha både underseksjonen Registrere utbetalingsanmodninger og Fatte vedtak samtidig

   

   

   

   

   

 • Agros leveranse 4.2 - 12.april 2019

  Om denne leveransen

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilrettinger 

  1. Funksjoner for å få oversikt over rammer og forbruk, samt ansvar og enkelttransaksjoner – for alle ordninger og på alle forvaltningsnivåer

  Funksjonen ligger i toppmenyen og heter "Se ramme/ansvar". 

  Ramme benyttes for å få oversikt over tildelinger, vedtak og gjenværende på ramma. Per default vises status fra nyttår og fram til dags dato. Man kan også vise status per en annen dato, evt. også et annet år.

  Ansvar viser årets inngående ansvar, samt transaksjonene som har påvirket ansvar i løpet av året, fram til nå. Her kan man også få detaljinformasjon om slike transaksjoner. Man kan også vise status per en annen dato, eller i et annet år. 

  2. Mulighet for å laste opp bilde (for eksempel kart) som del av Begrunnelse i vedtak

  Dette har vært en etterspurt funksjon, spesielt i forbindelse vedtak til Dreneringssøknader. Anbefalt prosedyre at saksbehandler har et kart oppe på skjermen, og benytter Utklippsverktøy for å få med ønsket utklipp. Filen som Utklippsverktøy produserer laster saksbehandler så opp som del av Begrunnelse i vedtaksfanen. Vi har satt en maks grense på 1MB på bildefiler som lastes opp.

  3. Funksjon for å legge sak tilbake som Ny på arbeidsbenk

  Også en etterspurt funksjon, i tilfellene der saksbehandler likevel ikke ville eie saken. Den finnes på Oppgavemenyen når saksbehandler har framme en sak. Hvis funksjonen benyttes vil saken framstå som om den var Ny, nettopp innkommet på arbeidsbenken - slik at andre saksbehandlere enkelt kan ta saken og starte saksbehandling

  4. Generere og vise lenke til søknads-pdf som ikke arkiveres når saksbehandler registrerer søknad

  Noen ganger når søker og saksbehandler sitter sammen for å fylle ut søknad, har ikke søker med seg id-brikke. Det har vært et ønske at saksbehandler skal kunne bruke "Ny søknad" for å registrere søknaden, men man har da hatt en problemstilling med signatur på søknaden - siden søkeren ikke har autentisert seg, eller skrevet under på et papir. Med den nye funksjonen kan pdf-versjon fra "Ny søknad" skrives ut, søker kan signere denne, og saksbehandler sørge for forskriftsmessig arkivering.

  5. SMIL: Ny type store tekstfelt som lagrer underveis (hindre timeout)

  Alle de større (høyere enn en linje) tekstfeltene i SMIL fungerer nå slik at teksten lagres underveis i det søkeren går ut av feltet. Det er ment redusere sjansen for at søker mister informasjon han/hun har skrevet inn. Både fordi informasjonen blir lagret, men også fordi den automatiske lagre-operasjonen gir søker 30 ekstra minutter inne på fanen Søknadsopplysninger før timeout.

  6. Selvbetjent funksjon for å endre kontonummer for privatperson virket ikke alltid – rettet

  Det hadde sneket seg inn en beklagelig feil her, funksjonen virket ikke dersom det ikke lå inne et kontonummer fra før. Det er nå rettet.

   

   

   

   

 • Agros leveranse 4.3 og TIPS leveranse 1.0 - 30.mai 2019

  Om denne leveransen

  Tidligpensjonssystemet

  Denne uka har vi lansert første versjon av TIPS - det nye Tidligpensjonssystemet. TIPS er ikke bygget på Agros-plattformen, men er en frittstående applikasjon, for kontroll og etterregistrering av vedtak. Sammen med TIPS publiserer vi regneark for utregning av tilskudd, samt vedtaksmaler som skal publiseres i FM's arkiv. Foreløpig brukerveiledning ligger her:

  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/tidligpensjon#nytt-tidlegpensjonssystem

  Løsningen som er lansert nå har tilstrekkelig funksjonalitet for å registrere vedtak. En mer komplett versjon regner vi med å legge ut 20.juni.


  Agros

  For Agros har vi gjennomført prioriterte endringer og feilrettinger, se under for oversikt. Vi har også publisert en ny versjon av brukerveiledningen for SMIL og Drenering:

  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/leveranser/_attachment/73225

  Vi oppfordrer FM til å ta en kikk gjennom siden for ofte stilte spørsmål:

  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/dokumentasjon#ofte-stilte-spoersmaal-

  Se spørsmål 23 hvor vi har beskrevet hvordan dere kan lage statistikk og gjøre analyser basert på data fra Agros 

   

  Endringer og feilrettinger

  Alle ordninger:

  Agros-2229 Obs! Fjerne all formatering ved innkopiering fra eksterne verktøy som word og excel inn i begrunnelsesfelt
  Agros-2239 Obs! Enter i begrunnelsesfelt på vedtaksfanen skal gi vanlig linjeavstand

  Agros-2252 Gjøre om visning av kontonummer på alle brev slik at kun de siste fem tallene vises
  Agros-2227 Varselmeldingen om manglende arkivopplysninger forsvinner ikke selv om jeg registrerer arkivopplysninger. Rettet.
  Agros-2244 Stoppende melding som sier at jeg må last opp vedlegg forsvinner ikke. Rettet
  Agros-2236 Excel-rapport ved Avansert søk: Numerisk informasjon kommer ut som tekstfelt i noen kolonner. Rettet.
  Agros-2243 Prosjektordninger: Skille på siste bekreftelsesboks mellom delutbetaling og sluttutbetaling, for å hindre feil bruk av sluttutbetaling

   

  Drenering:

  Agros-2274 Ny versjon av alle vedtaksbrev. 

  Agros-2245 Ekstra setning for varselbrev prosjektfrist for drenering som sier at forskrift ikke åpner for frist utover 3 år
  Agros-2248 Excel-rapporten feiler når valgt ordning er Drenering, på saker med Antall løpemeter større eller lik 1000

  Lenker til de nye malene for drenering finner du under spørsmål 24 her:

  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/dokumentasjon#ofte-stilte-spoersmaal-

  Den nye malen for tilsagn refererer til nytt felles skjema for anmodning om utbetaling, som blir lagt ut her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/skjema

   

  Sykdomsavløsning:

  Agros-2230 Tillate at Saksbehandler endrer til 0 dager for avløser

  Agros-2254 Beregningsseksjon er tom - rettet
  Agros-2276 Avvik mellom utbetalt tilskudd og vedtaksbeløp for enkelte saker. Feilen er rettet og berørte brukere varslet
  Agros-2255 Fanen Beregning viser ikke fram info om "Korrigering av maksimalt tilskudd". Rettet.

   

   

   

   

 • Agros leveranse 4.5 - 19. september 2019

   

  Om denne leveransen

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilrettinger.

  1. Ny funksjon for å registrere en dialog

  Det er laget funksjonalitet for å registrere en oppsummering av ekstern dialog med søker eller andre personer. Det er kun sakens saksbehandler som kan registrere en dialog. Det er kun mulig å endre eller slette en dialog som en saksbehandler selv har registeret. Endringer kan utføres inntil saken avsluttes. Det er kun brukere med rollene saksbehandler eller godkjenner som kan se dialoger. Dialoger vil bare bli lagret i Agros og de vil ikke bli arkivert i lokalt saksarkiv.

  2. Ny funksjon for å registrere et notat

  Det er laget funksjonalitet for å registrere et notat. Det er kun sakens saksbehandler som kan registrere et notat. Det er kun mulig å endre eller slette et notat som en saksbehandler selv har registeret. Endringer kan utføres inntil saken avsluttes. Det er kun brukere med rollene saksbehandler eller godkjenner som kan se notater. Notater vil bare bli lagret i Agros og de vil ikke bli arkivert i lokalt saksarkiv.

  3. Nye vedtaksmaler for drenering

  Vedtaksmalene for drenering er endret. Saksbehandlere må som tidligere skrive i fritekstfeltet «Begrunnelse» for å få vedtaket tilpasset den enkelte saken. Ved avkorting skal også begrunnelse for avkorting inngå i feltet «Begrunnelse» under panelet «Fatte vedtak». Vedtaksmalen inneholder nå også en oversikt over hvordan tilskuddet er beregnet. Eksempel på nye maler ligger under punkt 24 på siden Ofte stile spørsmål: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/dokumentasjon#ofte-stilte-spoersmaal-

  4. Trekke sak (ikke fatte vedtak)

  Det er laget en ny funksjon for å trekke sak uten å fatte vedtak. Saken vil få status «SAK TRUKKET». Funksjonen kan f.eks. benyttes i tilfeller der en sak er registrert flere ganger i Agros. Den nye funksjonen kan benyttes ved å velge menyvalget «Trekke sak». Menyvalget er kun aktivt på saker med status "UNDER BEHANDLING" og som det ikke er fattet vedtak på.

  5. Fatte nytt vedtak om utsatt frist (gamle saker)

  Det er laget en ny funksjon for å fatte vedtak om utsatt frist på gamle saker fra Saturn uten å måtte registrere alle obligatoriske felt. Det er kun kontaktinformasjon som er obligatorisk. Den nye funksjonen kan benyttes ved å velge menyvalget «Fatte nytt vedtak, kun endre frist». Menyvalget er kun aktivt på gamle saker med status VEDTAK SENDT.


  Leveransen inneholder også flere mindre feilrettinger.

 • Agros leveranse 5.2.1 - 02. april 2020

   

  Om denne leveransen

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilrettinger.

  1. Digital utbetalingsanmodning for søkere

  Det er for søkere laget en løsning for digital innlevering av utbetalingsanmodninger via Altinn. Den nye løsningen kan benyttes for ordninger av typen prosjekttilskudd. Den er kun tilgjengelig for ordninger som har digitalt søknadskjemaet i Altinn.

  Den digitale utbetalingsanmodningen er ferdig, men det gjenstår noe arbeid relatert til veiledning og tilpasninger av tekster per ordning. Funksjonen vil bli aktivert per ordning når dette er klart. Det vil bli sendt ut mer informasjon fra de ordningsansvarlige i direktoratet når løsningen kan tas i bruk for hver enkelt ordning. De første ordningene som kommer til å ta i bruk den nye funksjonaliteten blir UKL, SMIL og verdensarven. Innlevering av digital utbetalingsanmodning vil bli aktivert for de fleste ordningene i løpet av april.

  Søkere får tilgang til den digitale utbetalingsanmodningen ved å logge på Altinn på samme måte som ved innlevering av søknad. De vil se knappen "Registrer utbetalingsanmodning" på saker med en status som gjør det mulig å registrere utbetalingsanmodning.

  Det vil fremdeles være mulig for saksbehandlere å registrere utbetalingsanmodninger i Agros, som er mottatt fra søkere utenfor systemet, på samme måte som tidligere.

  2.  Visning av utbetalingsanmodninger innsendt av søker

  Nye utbetalingsanmodninger vil vises i listen «Nye oppgaver» på arbeidbenken til saksbehandlere. Typen vil være «Utbetalingsanmodning» og det vil være mulig å sortere listen slik at utbetalingsanmodninger vises øverst. Når saksbehandler åpner en utbetalingsanmodning og velger «Behandle sak», vises fanen «Behandle utbetalingsanmodning». Hvis saksbehandler velger å lukke saken, etter å ha valgt «Behandle sak» uten å å ferdigstille utbetalingsanmodningen, vil saken ligge under «Mine saker».

  3. Endringer i fanen for attestering av utbetalingsanmoding

  Det er endringer i fanen for attestering av utbetalingsmodning. Fanen heter nå «Behandle utbetalingsanmodning». Skjermbildet er ganske likt som tidligere, men saksbehandler må nå velge å attestere eller å avvise en utbetalingsanmodning. Det er laget en brevmal som skal brukes ved avvisning. Saksbehandler skal skrive en begrunnelse for avvisningen som blir flettet inn i brevet. Brev sendes til søkerne på vanlig måte, dvs. til meldingsboksen i Altinn for foretak og til Digipost/eBoks for personer. For personer som ikke har en digital postboks eller som er reservert mot digital kommunikasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret, blir brev sendt som vanlig post. Forvaltningsenheten mottar alle brev i saksarkivsystemet på vanlig måte.

  4. Visning av avviste utbetalingsanmodinger

  Det er laget en ny seksjon på fanen «Dokumenter» for visning av avviste utbetalingsanmodinger.

  5. Endringer i vedtaksbrev

  • Feilretting i vedtaksbrevet til ordningen «Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part»
  • Endring av vedtaksbrevet for «Arktisk landbruk»

   

  Leveransen inneholder også flere andre mindre endringer og feilrettinger.

 • Agros leveranse 5.3 - 30. april 2020

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilrettinger.

  1. Digital utbetalingsanmodning for søkere

  Digital utbetalingsanmodning for søkere er tilgjengelig for UKL, SMIL, Verdensarven og FFL/JA. Fagansvarlig i direktoratet skal sende ytterligere informasjon til kontaktpersonene hos fylkesmannen for de enkelte ordnignene.

  Søkere får tilgang til digital utbetalingsanmodning via Altinn slik:

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
  3. Velg Alle skjema og søk fram skjemaet som du skal registrere utbetalingsanmodning for
  4. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  5. Klikk på knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden

  2. Endre kontaktinformasjon

  Søkere kan selv endre kontaktinformasjon for søknaden ved å logge på tjenesten via Altinn.

  Søkere får tilgang til å endre kontaktinformasjon via Altinn slik:

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
  3. Velg Alle skjema og søk fram skjemaet som du skal endre kontaktinformasjon for
  4. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  5. Klikk på lenken "Endre kontaktinformasjon" under søknaden

  3. Endre varslingsadresse for godkjennere

  Godkjennere kan selv endre epost-varsling fra Agros ved å velge "Endre varselmottakere" i systemet. Hvis godkjennere ikke lenger har tilgang til Agros kan personen som har overtatt som godkjenner slette utgåtte varslingsadresser.

  4. Varsel ved registrering av død person

  Det gis varsel hvis saksbehandler registrerer søknad på død person

  5. Etterrapportering

  Det er laget en funksjon for å etterrapportere på saker som er sluttutbetalt. Funksjonen er tilgjengelig for UKL og Verdensarven. Fagansvarlig i direktoratet skal sende ytterligere informasjon til kontaktpersonene hos fylkesmannen for de enkelte ordnignene.

  Leveransen inneholder også flere andre mindre endringer og feilrettinger.

 • Agros leveranse 5.6 - 13.august 2020

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilrettinger.

  1. Digital utbetalingsanmodning for søkere

  Digital utbetalingsanmodning for søkere er tilgjengelig for følgende ordninger:

  • Tilskudd til tiltak i beiteområdet
  • Kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr
  • Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket

  Fagansvarlig i direktoratet vil sende ytterligere informasjon til kontaktpersonene hos fylkesmannen for de enkelte ordningene.

  Søkere får tilgang til digital utbetalingsanmodning via Altinn slik:

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
  3. Velg Alle skjema og søk fram skjemaet som du skal registrere utbetalingsanmodning for
  4. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  5. Klikk på knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden


  2. Flyttet felter som tilhører vedtaksbehandling fra søknadsopplysninger til vedtaksfanen

  Feltene "Sakens bakgrunn", "Særskilte vilkår for vedtak", "særskilte krav til rapportering og utbetaling" og "ytterligere informasjon" har blitt flyttet fra søknadsopplysninger til vedtaksfanen for ordningene:

  • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)
  • Jordbrukets verdensarvsatsing (ARV)

  Fagansvarlig i direktoratet vil sende ytterligere informasjon til kontaktpersonene hos fylkesmannen for de enkelte ordningene.


  3. Eksporter til Excel

  Når en ordning er valgt, så vil det komme opp et valg hvor saksbehandler kan velg hvilke opplysninger som skal tas med i uttrekket.

  Saksbehandler vil få opp et vindu hvor de kan velge en eller flere opplysninger som kan tas med:

  • Opplysninger fra søker
  • Opplysninger fra gjeldende vedtak
  • Opplysninger fra etterrapportering – gjelder kun ordninger som har etterrapportering


  4. Varsling når en sak blir sendt til godkjenning

  Varslingen om at en sak er sendt til godkjenning sendes alltid til den enheten som har behandlet saken.


  Leveransen inneholder også flere andre mindre endringer og feilrettinger.

 • AGROS leveranse 5.7 - 17.september 2020

  Denne leveransen inneholder prioriterte endringer og feilrettinger

  1. Betalingsreferanse på utbetalinger i AGROS
   Søker kan skrive inn tekst (maks 40 tegn) som betalingsreferanse på utbetalingen.
   For prosjekttilskudd gjøres dette på utbetalingsanmodningen.
   For direktetilskudd og tilskudd til landbruksvikarvirksomhet gjøres dette i søknadsskjemaet.

  2. SMIL, Utvalgte kulturlandskap og verdensarv
   Skjema for sluttføring av saken / «etterrapportering» kommer nå automatisk frem når saksbehandler har foretatt sluttutbetaling. Utfylling i skjemaet er en del av sluttføringen av ordinær saksbehandling. Dette innebærer at kommunene skal fylle ut skjemaet. 

  3. Drenering
   Nytt fritekstfelt for særskilte vilkår, som flettes inn i vedtaksbrevet.
   Ny standardtekst om avkortning i vedtaksbrevet.

  4. Sykdomsavløsning
   Viser søknadsperiode i seksjonen for avløsningsårsak.
   Vi har forbedret innholdet og logikken i feilmeldingene knyttet til registrering av inntekter til fradrag.
   Ved avhuking av "Nei" på feltet "Har eller kunne jordbruker fått sykepenger i søknadsperioden?", så vises ikke lengre feltet for sykepenger per dag opp.
   Lagt inn hjelpetekster for utfylling av feltet for utgifter til avløser.
   Lagt til gjenlevendepensjon i nedtrekkslisten for andre inntekter til fradrag.

  5.  Veterinærreiser
   Navn på saksbehandler og godkjenner ligger nå nederst i vedtaksbrev i saker som ikke er automatisk behandlet.

  6. Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler
   Saker som ikke er avsluttet etter 60 dager etter rapporteringsfrist blir automatisk avsluttet.

  7. Brukergrensesnitt for å stenge tilskuddsordninger ved årsslutt
   Det er utviklet et brukergrensesnitt i AGROS slik at økonomiavdelingen i Landbruksdirektoratet selv kan stenge tilskuddsordninger for godkjenning av vedtak og utbetalinger ved årsslutt.

   Leveransen inneholder også flere andre mindre endringer og feilrettinger.