Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Om prosjektet

I februar 2017 startet Landbruksdirektoratet et utviklingsprosjekt for utvikling av et nytt system som skal erstatte det gamle fagsystemet Saturn. Prosjektet og den nye systemet har fått navnet Agros. Landbruksdirektoratet har fått utviklingsmidler fra Landbruksdepartementet til et treårig utviklingsprosjekt i perioden 2017–2019.

 • Hvordan blir systemet?

  Agros skal sørge for korrekt og effektiv forvaltning av fond, prosjekttilskudd og direktetilskudd i landbruket. Alle ordninger som i dag benytter Saturn skal håndteres av Agros. Andre tilskudds- og erstatningsordninger i Landbruksdirektoratet skal i prinsippet kunne håndteres i Agros.

  Agros skal understøtte saksbehandling for ulike ordninger, på alle aktuelle nivåer i forvaltningen (kommune, fylkesmann, LDIR og LMD). Hver forvaltningsenhet (en kommune, en fylkesmann, eller en seksjon i LDIR) får gjennom systemet oversikt over sine utestående oppgaver. For prosjekttilskudd ivaretar systemet et ansvarsregnskap som påvirkes av nye tilsagn, ut- og innbetalinger, samt inndragelser.

  Agros skal bestå av en kjerneløsning som kan benyttes for alle ordninger, samt en mekanisme for å legge til ordningsspesifikke
  utvidelser når en ordning trenger mer støtte enn kjerneløsningen tilbyr. Mindre ordninger skal kunne konfigureres
  inn uten behov for ekstra utvikling av systemet.

  Hovedfunksjonalitet
  Digitalt førstevalg - digital selvbetjening

  • Søker skal sende inn søknader digitalt. Søker får melding digitalt om mottak og behandling av søknad og utbetaling av tilskudd via meldingsboks i Altinn.

  Mottak og arkivering

  • Innsendte søknader blir synlige i saksbehandlers arbeidsbenk. Søknader blir sendt til arkivet via svarUt/svarInn.

  Saksbehandling og utbetaling

  • Saksbehandling inkluderer registrering, støtte til kontroll og beregninger, vedtak, utbetaling, tilbakebetaling, gjenåpning/klager og avslutning av sak.

  Administrasjon og ordningsforvaltning

  • Administrative funksjoner for å fordele, omfordele og inndra rammer til tilskuddsforvalter (fylkesmann, kommune) per ordning.
  • Status på forbruk og ansvar per ordning.
  • Tilgang til å saksbehandle, godkjenne og utbetale, samt å være ordningsforvalter, for de ulike ordningene styres gjennom direktoratets fellesløsning for brukeradministrasjon.
 • Hvilke ordninger skal inngå i Agros?

  Følgende ordninger skal håndteres av Agros. Merk at endringer kan forekomme i løpet av prosjektperiode. Agros skal utvikles og settes i produksjon trinnvis i perioden 2017-19, og de enkelte ordningene vil innlemmes etter prioritering i løpet av prosjektperioden. Listen er ikke prioritert. Se Framdriftsplan for informasjon om når de enkelte ordningene skal innlemmes.

  • Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v.
  • Spesielle miljøtiltak i jordbruket
  • Tilskudd til drenering
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Klima- og miljøprogram - sentrale midler
  • Klima- og miljøprogram - regionale midler
  • Levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
  • Verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap
  • Utviklingstiltak økologisk landbruk, sentrale midler
  • Utrednings- og tilretteleggingsmidlene
  • Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
  • Stimuleringstilskudd
  • Reisetilskudd ved syke- og inseminasjonsbesøk
  • Tidligpensjon (TPO) for jordbrukere
  • Bioenergi, LMD sentrale midler
  • Konfliktforebyggende tiltak jorbruk/reindrift
  • Utsiktsrydding i kulturlandskapet

   

 • Organisering av prosjektet

   Prosjekteier

  Bjørn Georg Hagen

  Prosjektleder

  Hans Christian Benestad (SID)

  Styringsgruppe

  Alf Selnesaunet (SID), Hilde Simonhjell (SVP),  Kaja Killingland (SMK), Kathrine Kongshaug Karstensen (SSØ)

  Prosjektgruppe

  • Hans Christian Benestad (SID)
  • Nanna Bergan (SMK)
  • Hilde Holm (Fylkesmannen i Hedmark)
  • Hilde Dahler Nordlid (SVP)
  • Ragnar Vihovde (SID)
  • Line Silberg van der Velde (SVP)
  • Kari Stuberg