Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

RÅK-tilskudd

Ordningene skal legge til rette for at næringsmiddelindustrien i Norge kan produsere industrielt bearbeidede jordbruksvarer, basert på norskproduserte jordbruksråvarer, for omsetning både i Norge og i utlandet. Formålet med ordningene er å kompensere for ulikt prisnivå på jordbruksråvarer i Norge og i utlandet.

I de tilfeller der tollsatsen ikke gir like konkurransevilkår for bruk av norske råvarer, kan næringsmiddelindustrien søke om tilskudd i form av prisnedskriving (PNS) dersom ferdigvaren blir omsatt i innenlandsk dagligvaremarked og i tillegg eksportrestitusjon (XR) dersom ferdigvaren blir omsatt i utenlandsk dagligvaremarked eller spesialmarked.

 • Innmelding av resepter

  Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til norskproduserte jordbruksråvarer av melk, egg, korn, potet, stivelse og kjøtt når disse inngår i produksjon av bestemte ferdigvarer. Hvilke kvaliteter som omfattes av hver enkelt jordbruksråvare er også definert i forskriftens vedlegg 1. Ferdigvarene som er omfattet av ordningen er spesifisert i vedlegg 2 til forskriften.

  En resept per ferdigvare må være meldt inn til- og godkjent av Landbruksdirektoratet før man kan søke om tilskudd. Reseptene kan tidligst gis gyldighet fra den 1. i den måneden de blir meldt inn.

  Ved innmelding av resepter skal det oppgis forbruket av jordbruksråvarer per 100 kg ferdigvare. Prosessrelatert svinn skal også oppgis.

  Landbruks- og matdepartementet fastsetter satser for hver enkelt råvare i vedlegg 1 til tilskuddsforskriften. Satsene endres normalt en gang i året, med gyldighet fra 1. januar.

  For resepter kan vi be om tilleggsopplysninger som dokumenterer 
  - produksjonsresepten slik den framgår av bedriftens internkontrollsystem
  - faktura for innkjøp av råvarer
  - produktdatablad
  - vareprøve
  - bindende klassifiserings uttalelse (BKU) fra Tolletaten

  En godkjent resept skal oppdateres fortløpende når det gjøres endringer i produksjonsresepten. Enhver endring i forbruk av tilskuddsberettiget råvare skal meldes inn med en ny og oppdatert resept og det er søkers ansvar at reseptene til enhver tid samsvarer med råvareforbruket i sin produksjon.

  Vi har de siste årene hatt en årlig gjennomgang av alle godkjente resepter. Da skal alle råvareendringer oppdateres, også for det råvareforbruket som ikke er tilskuddsberettiget. 

 • Søknad om støtte etter salg

  Søknad om råvareprisutjevning i form av eksportstøtte (XR) og/eller prisnedskriving (PNS) må sendes til Landbruksdirektoratet i løpet av kalendermåneden etter at varene ble solgt/eksportert. Søknaden skal settes opp som salg av antall kilogram per godkjent resept, og ved eksport skal det i tillegg oppgis hvilket marked varene er solgt til.

  For søknader om RÅK-tilskudd kan vi be om tilleggsopplysninger som dokumenterer 
  - fakturaer for de varene det søkes støtte for
  - for prisnedskriving – en samlet framstilling over faktura tilsvarende Ldir-716 ”skjema B”
  - for eksportstøtte – en samlet framstilling over faktura tilsvarende Ldir-714 ”skjema B”
  - for eksportstøtte – tolldeklarasjonspapirer for foretatt eksport

  Det kan etter begrunnet søknad bli gitt forlenget frist. Søknad om utsatt frist må dere sende skriftlig og før den ordinære søknadsfristens utløp. Søknader som er sendt senere blir avvist.

  Vi krever prognoser over forventet salgsvolum. Da kan, Ldir-708, Skjema for innmelding av prognose for søknadskvantum (XR, PNS) benyttes. Frist for innmelding er 1. november for det påfølgende år. 
  Dersom det oppstår større endringer i salget, i forhold til det som fremgår av prognosen, må dere varsle oss så tidlig som mulig.

 • Har noe blitt feil?

  Dersom dere eller det ved kontroll blir oppdaget at tilskudd er utbetalt på feil grunnlag, skal Landbruksdirektoratet korrigere utbetalingen.

  Skyldes feilen handlinger Landbruksdirektoratet har foretatt seg, vil både for lite og for mye utbetalt tilskudd bli etterbetalt eller krevd tilbakebetalt.

  Dersom feilen skyldes forhold hos søker, vil ikke for lite utbetalt tilskudd bli etterbetalt. For mye utbetalt tilskudd skal kreves tilbake. Dersom det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan det bli aktuelt med avkorting. Ved grovt forsett kan utestenging fra ordningen for en periode bli aktuelt.

Kontakt

Elektroniske tjenester