Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Veterinærtenester

Lam i fjøs

Landbruksdirektoratet gjev reisetilskot ved veterinærar sine sjuke- og inseminasjonsbesøk og tilskot til kommunale veterinærtenester.

 • Tilskot til veterinære reiser

  Landbruksdirektoratet gjev reisetilskot ved veterinærar sine sjuke- og inseminasjonsbesøk. Dette gjer vi for å jamne ut kostnadane mellom husdyrprodusentar som nyttar veterinærtenester.

  Eit veterinærføretak kan søkje om reisetilskot ved bruk av eige framkomstmiddel, leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel til sjuke- og inseminasjonsbesøk hos husdyr.

  Ved bruk av eige framkomstmiddel gjev ein tilskot for reiste km og utlegg i tilknyting til reisa. Ved bruk av leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel gjev ein tilskot for utlegg i tilknyting til reisa og for den tida veterinæren er på reise med leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel.

  Satsar og tilskotstak for 2018 er: 

  Tilskot ved bruk av eige framkomstmiddel

  10,35 kr per km

  Tilskot for reise og ventetid ved bruk av leigd
  skyss og rutegåande transportmiddel

  320 kr per time

  Tilskotstak ved bruk av leigd skyssbåt

  110 kr per km

  Tilskotstak for «andre kostnader» ved bruk
  av leigd skyssbåt

       2  000 kr per reise

  Korleis søkje?

  Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket der veterinærføretaket er registrert. Bruk søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet. Her finn du Skjema LDIR 110 med søknadsskjemarettleiar

   

  Regelverk

  Gjeldande forskrift er Forskrift om reisetilskot ved veterinærar sine sjuke- og inseminasjonsbesøk.

  Du finn meir informasjon om tilskotsordninga i rundskriv 2017-32 Kommentar til forskrift om reisetilskot ved veterinærar sine sjuke- og inseminasjonsbesøk.

   

 • Kommunale veterinærtenester

  Etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell har kommunane ansvar for å sørgje for tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell, og for å organisere ei kommunal veterinærvakt. Stortinget har løyvd 146 373 millionar kroner til kommunale veterinærtenester for 2018 for å bidra til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell.

  Løyvinga er fordelt på tre tilskot:

  • Vakttilskot: 126,2 millionar kroner
  • Administrasjonstilskot: 5,453 millionar kroner
  • Stimuleringstilskot: 14,5 millionar kroner

   

   Hva skal tilskota dekkje?

  • Vakttilskot: midlar til vaktgodtgjersle heile døgnet, bortsett frå kvardagar (måndag – fredag 8-16).
  • Administrasjonstilskot: midlar til administrasjon av veterinærvakta.
  • Stimuleringstilskot: midlar til tiltak for å sikre tilgang på veterinærtenester i kommunar med dårleg næringsgrunnlag.

   

  Korleis blir tilskota fordelte?

  Vakt- og administrasjonstilskotet blir fordelt administrativt av Landbruksdirektoratet. Her finn du Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2018.

  Stimuleringstilskotet blir fordelt av Landbruksdirektoratet til fylke med kommunar som har dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Fylkesmennene skal prioritere etter søknad frå kommunane. Du finn fordelinga av stimuleringstilskot mellom dei ulike fylka med næringssvake kommunar i  Rundskriv 2017-33 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2018.  

   

  Veterinærvaktskjema for 2018

  Landbruksdirektoratet har utarbeidd Veterinærvaktskjema for 2018. Merk dykk at «godtgjerslene» i dette skjemaet ikkje er reelle godtgjerslesatsar. Med det meiner vi at det er avtalen mellom kommune og vaktveterinærane som avgjer korleis kommunane godtgjer veterinærane for vaktdeltaking. Dersom «godtgjerslesatsane» i veterinærvaktskjemaet blir brukte som grunnlag for godtgjersle av vaktveterinærane, vil kommunane sine utgifter til veterinærvakt bli tilnærma identisk med løyvd tilskotsbeløp til kommunane.

   

  Kontakt

  Vakt- og administrasjonstilskot blir utbetalt til kommunane i løpet av januar. Førespurnader om fordeling av vakt- og administrasjonstilskot skal rettast til Landbruksdirektoratet.

  Ved spørsmål om fordeling av stimuleringstilskot, ber vi deg kontakte fylkesmannen i det fylket du høyrer til.