Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Veterinærtenester

Sauefjøs_Torbjorn_Tandberg (Copyright: LMD)

Landbruksdirektoratet gjev tilskot ved veterinærar sine reiser i forbindelse med veterinærtenester på husdyr og tilskot til kommunale veterinærtenester.

 • Koronasmitte

  Reglar som gjeld ved utbrot av koronavirus

  Denne informasjonen er laga for kommunar, fylkesmenn og veterinærar, og baserer seg på spørsmålsstillingar Landbruksdirektoratet har motteke på veterinærområdet som knyter seg til koronasituasjonen. Informasjonen er utarbeidd i samarbeid med Mattilsynet.


  Tilskot til veterinærdekning


  Kommunane har ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt

  Kommunane har, etter dyrehelsepersonellovens § 3 a, plikt til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell, inkludert tenester for kjæledyr og hest. Kommunane har ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt for alle dyreartar utanom ordinær arbeidstid. Dette gjeld til eikvar tid og uavhengig av koronasituasjonen. Organisering av klinisk veterinærvakt bør vere ein del av den generelle beredskapsplanlegginga for kommunane. Forhold å vere merksam på i den samanheng kan vere at:

  • Mattilsynet har svært kort behandlingstid for søknader om lisens for vidarekomne veterinærstudentar til å utføre kortvarig assistentteneste.
  • Veterinærar som har moglegheit for å tilby sine veterinærtenester, og som er medlemmar i Den norske veterinærforening, kan leggje ut gratis vikarannonsar i fire veker under koronautbrotet på https://www.vetnett.no/bestille-annonse/. Kommunar som har behov for veterinærtenester, kan også annonsere her til ein gunstig pris.

  • Mange veterinærar med kompetanse innan produksjonsdyrfeltet har ikkje dette som si primærarbeidsoppgåve, viser ei spørjeundersøking som Den norske veterinærforening har føreteke blant sine medlemmar. Dette illustrerer ein beredskapsreserve som er å finne rundt om i landet, og som kommunane kan få mer informasjon om ved å ta kontakt med si vaktgruppe, eller Den norske veterinærforening.
  • Vaktdistrikt kan samarbeide om vakt for å kunne overhalde vaktansvaret i situasjonar med koronasmitte, jf. punktet nedanfor om dette.


  Kan vaktdistrikt samarbeide om vakt?

  Dersom veterinærvaktområde kjem i ein situasjon der dei på grunn av koronasmitte ikkje lenger klarar å overhalde plikta til å organisere ei klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, kan dei samarbeide for å få til dette utan at det samtidig får konsekvensar for utbetalt vakttilskot. Det vert ikkje stilt krav om at vaktdistrikt som kjem i ein situasjon som gjer det aktuelt å nytte seg av dette unntaket, skal melde frå eller søkje om slikt unntak.

  Fylkesmannen har ikkje heimel til å påleggje veterinærvaktområde å samarbeide om vakt, men fylkesmannen kan gjere vaktområda merksame på denne moglegheita.


  Kven dekkar kostnadane med å skaffe nok veterinærar i område der det blir mangel på slikt personell til vakt og dagpraksis som følgje av koronasmitte?

  Det er ikkje sett av ekstra, øyremerka tilskot til veterinærdekning for 2020 som følgje av koronapandemien. Eventuelle ekstra kostnader kommunane får med å oppfylle plikta dei har etter dyrehelsepersonellova § 3a som følgje av koronasituasjonen, må dekkast av kommunane sjølve.

  Landbruksdirektoratet gjør merksam på at dersom vaktdeltakarar vert hindra frå å delta i oppsette vakter pga. karantene eller sjukdom som føljge av korona, og av den grunn ikkje mottek kompensasjon for desse vaktene, vil det frigjerast vaktmidlar som kommunen kan nytte til finansiering av vikarar som kan påta seg desse vaktene.

  Stimuleringstilskotet vert brukt til å sikre veterinærdekning på dagtid. Det knyter seg søknadsfristar til dette tilskotet, og saksbehandlinga skal vere avslutta 1. juni. Dersom desse midlane skal kunne brukast til å dekke spesielle behov som oppstår på grunn av korona-situasjonen, må behovet for slike midlar spelast inn innanfor den søknadsfristen som fylkesmannen har sett.


  Veterinærar kan ikkje beordrast til å utføre oppgåver for kommunane

  Etter dyrehelsepersonellova § 27 om beordring i krisesituasjonar kan veterinærar som arbeider i klinisk praksis beordrast til å gjere offentleg arbeid. Terskelen for å bruke regelen skal vere høg, og regelen skal kun brukast til å beordre privatpraktiserande veterinærar til å utføre Mattilsynet sine oppgåver. Mattilsynet kan imidlertid ikkje beordre ein privatpraktiserande veterinær til å utføre dei oppgåvene ein annan privatpraktiserande veterinær vanligvis ville gjort. Heimelen opnar med andre ord ikkje for å beordre veterinærar til arbeid for kommunane, som for eksempel å delta i vaktteneste dersom vakthavande veterinær er hindra på grunn av koronasmitte. (Kjelde: Mattilsynet)


  Kan veterinærar i karantene arbeide med dyr?

  Veterinærar som er i karantene, men som ikkje har symptomar på covid-19, kan utføre arbeid i akutte dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige tilfeller. Symptomfrie veterinærar i karantene må ivareta smittehygienen dersom dei må arbeide, blant anna ved å setje i verk ekstra smittehygienetiltak for seg sjølv og eventuelle medhjelparar. Eksempl på slike smittehygienetiltak er bruk av munnbind, halde god avstand til bonden/dyreeigar, ha god handhygiene og reingjere og desinfisere utstyr. (Kjelde: Mattilsynet)


  Eigarinseminering: Det er mogleg å søkje om å kunne inseminere utanfor eigen besetning dersom veterinær er hindra pga. koronasmitte

  Ein person som har tillatelse frå Mattilsynet til å inseminere i eigen besetning kan ikkje inseminere i andre besetningar utan dispensasjon. Mattilsynet sin avdeling for nasjonale oppgåver kan gi slik dispensasjon etter søknad i særskilde situasjonar. Korona-krisa er ein slik særskild situasjon. Søknader om dispensasjon kan saksbehandlast i løpet av kort tid og må innehalde:

  • Namn, adresse, produsentnummer, inseminørnummer hos Geno/Norsvin på produsenten som skal inseminere hos andre produsentar.
  • Angi dyreart (svin eller storfe).
  • Angi geografisk område (kommunar eller vaktdistrikt) der inseminasjonen skal finne stad.
  • Skriftleg stadfesting frå Norsvin/Geno på at det ikkje er anna tilgjengeleg seminpersonell i det aktuelle området.

   

  Rammene for eigarinseminasjon går fram av forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær. (Kjelde: Mattilsynet)


  Tilskot til veterinærreiser


  Heving av tilskotstaket for «andre kostnader» ved ekstraordinære kostnader ved bruk av beredskapsfartøy

  Den 20. april 2020 hadde avtalepartane i jordbruksoppgjeret ekstraordinære forhandlingar der dei fastsette eit høgare tilskotstak for veterinærreiser ved ekstraordinære kostnader fordi ein som følgje av koronasituasjonen må bruke beredskapsfartøy. Følgjande går fram av protokollen:

  Med bakgrunn i utfordringer knyttet til koronaepidemien er partene enige om å utvide tilskuddstaket for andre kostnader per reise ved bruk av leid skyssbåt i satser for tilskudd til veterinærreiser. I tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien fastsettes maksimalt tilskudd til kr 15 000.

  Landbruksdirektoratet har utarbeidd rundskriv 2020-16 Tilleggsrundskriv for tilskudd til veterinærreiser - heving av tilskuddstaket for andre kostnader ved bruk av leid skyssbåt til endringa.


  Her finn du meir informasjon om utbrot av koronavirus på veterinærområdet


  Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/

  Den norske veterinærforening: https://www.vetnett.no/

  Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/

 • Tilskot til kommunale veterinærtenester

  Tilskot til veterinærdekning, også kjent som tilskot til kommunale veterinærtenester, skal bidra til naudsynt tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell. Tilskotet blir gitt til kommunane, som etter dyrehelsepersonellova har ansvar for å sørgje for tilfredsstillande tilgang på tenester frå veterinærar, og for å organisere ei klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid.

   

  Løyving

  Stortinget har løyvd 170,3 mill. kroner til tilskot til veterinærdekning for 2020. Tilskotet er fordelt slik:

  • Vakttilskot: 133,2 mill. kroner
  • Administrasjonstilskot: 5,7 mill. kroner
  • Stimuleringstilskot: 31,4 mill. kroner

   

  Vakttilskotet skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, medan administrasjonstilskotet skal bidra til å finansiere administrasjon av denne vakta. Stimuleringstilskot er midlar til tiltak som skal bidra til å sikre tilgang på veterinærtenester i kommunar med dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Ein mindre del av stimuleringstilskotet vert nytta på Svalbard.

   

  Fordeling av tilskota

  Vakt- og administrasjonstilskotet blir fordelt til kommunane av Landbruksdirektoratet. Kommunane treng ikkje å søkje om desse tilskota for å få dei. Her finn du Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2020.

  Landbruks- og matdepartementet fordeler stimuleringstilskotet til fylke med kommunar som har dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Fylkesmennene i desse fylka prioriterer fordelinga mellom kommunane som søkjer i tråd med retningsliner frå Landbruksdirektoratet.

  Landbruksdirektoratet fordeler stimuleringstilskotet som kan brukast på Svalbard til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som forvaltar det i tråd med retningsliner frå Landbruksdirektoratet.

  Fordelinga av stimuleringstilskot mellom fylka og Svalbard kan du finne i Tildelingsbrev til fylkesmannen for 2020. Retningsliner for fordeling av tilskot mellom kommunar som søkjer finn du i Rundskriv 2019-43 Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020

   

  Veterinærvaktskjema for 2020

  Landbruksdirektoratet har utarbeidd Veterinærvaktskjema for 2020 som eit hjelpemiddel som kan nyttast i arbeidet med å organisere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Legg spesielt merke til at godtgjerslene i dette skjemaet ikkje er reelle godtgjerslesatsar. Med det meiner vi at det er avtalen mellom kommune og vaktveterinærane som avgjer korleis kommunane godtgjer veterinærane for vaktdeltaking. Dersom godtgjerslesatsane i veterinærvaktskjemaet blir brukte som grunnlag for godtgjersle av vaktveterinærane, vil kommunane sine utgifter til veterinærvakt bli tilnærma identisk med løyvd tilskotsbeløp til kommunane.

   

  Kontakt

  Spørsmål om vakt- og administrasjonstilskot skal rettast til Landbruksdirektoratet.

  Spørsmål om stimuleringstilskot til kommunar skal rettast til fylkesmannen i det fylket kommunen høyrer heime i. 

  Spørsmål om stimuleringstilskot til Svalbard skal rettast til Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

 • Tilskot til veterinærreiser

  Tilskot til reiser i forbindelse med veterinærtenester på husdyr skal bidra til å jamne ut forskjellar i husdyrprodusentane sine veterinærkostnader.

   

  Kven kan søkje om reisetilskot?

  Føretak som er registrerte i einingsregisteret og som tilbyr veterinærtenester kan søkje om reisetilskot.

   

  Reiser og utlegg som gir rett til tilskot

  Frå 2020 kan det gjevast reisetilskot til reiser knytte til veterinærtenester på husdyr. Unnteke frå denne regelen er reiser og besøk som berre omfattar embryoinnlegging eller i henhold til matlova og som ikkje gir rett til reisetilskot.

   

  Reisetilskot kan ytast ved bruk av eige framkomstmiddel, leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel:

  • Bruk av eige framkomstmiddel: Det kan ytast tilskot for reiste kilometer og utlegg i tilknyting til reisa.
  • Bruk av leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel: Det kan ytast tilskot for den tida veterinæren er på reise med leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel og for utlegg i tilknyting til reisa.

   

  Satsar og tilskotstak for 2020 

  Tilskot ved bruk av eige framkomstmiddel

  12,07 kr per km

  Tilskot for reise og ventetid ved bruk av leigd
  skyss og rutegåande transportmiddel

  320 kr per time

  Tilskotstak ved bruk av leigd skyssbåt

  110 kr per km

  Tilskotstak for «andre kostnader» ved bruk
  av leigd skyssbåt

       2  000 kr per reise

   

  Korleis søkje?

  For reiser som starta 1. oktober eller seinare, må du søke elektronisk om reisetilskot i Dyrehelseportalen. Du kan sende inn reiseopplysningar dagleg, eller så snart du har motteke eventuelle fakturaer/kvitteringer.

  Logg deg inn i Dyrehelseportalen, og velg menypunkta «Registrer», «Reiser».

  Før du kan registrere og sende inn reiseopplysningar, må du registrere alle besøka på reisa i Dyrehelseportalen.


  Rettleiing til reiseregistrering 

  Du finn rettleiing i sjølve registreringsbiletet som synleg tekst og som skjult tekst bak spørsmålsteikn. I tillegg bør du lese Brukerveiledning: Søknad om tilskudd og refusjon, som gir meir detaljert informasjon. Her finn du nyttige tips og svar på ein del spørsmål du kan ha.


  Meir informasjon om ordninga