Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Veterinærtenester

Sauefjøs_Torbjorn_Tandberg (Copyright: LMD)

Landbruksdirektoratet gjev reisetilskot ved veterinærar sine sjuke- og inseminasjonsbesøk og tilskot til kommunale veterinærtenester.

 • Tilskot til veterinære reiser

  Reisetilskot ved veterinærar sine sjuke- og inseminasjonsbesøk skal bidra til å jamne ut forskjellar i husdyrprodusentane sine veterinærkostnader. Dette skjer ved at veterinærføretaka reduserer fakturaene til husdyrprodusentane tilsvarande tilskotsbeløpet dei mottek.

   

  Kven kan søkje om reisetilskot?

  Føretak som er registrerte i einingsregisteret og som tilbyr veterinærtenester kan søkje om reisetilskot.

   

  Reiser og utlegg som gir rett til tilskot

  Det er berre naudsynte reiser knytte til kunstig inseminasjon og sjukdom på husdyr som gir rett til reisetilskot. Reisetilskot kan ytast ved bruk av eige framkomstmiddel, leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel:

  • Bruk av eige framkomstmiddel: Det kan ytast tilskot for reiste for reiste kilometer og utlegg i tilknyting til reisa.
  • Bruk av leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel: Det kan ytast tilskot for den tida veterinæren er på reise med leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel og for utlegg i tilknyting til reisa.

   

  Satsar og tilskotstak for 2018 

  Tilskot ved bruk av eige framkomstmiddel

  10,35 kr per km

  Tilskot for reise og ventetid ved bruk av leigd
  skyss og rutegåande transportmiddel

  320 kr per time

  Tilskotstak ved bruk av leigd skyssbåt

  110 kr per km

  Tilskotstak for «andre kostnader» ved bruk
  av leigd skyssbåt

       2  000 kr per reise

   

  Korleis søkje?

  Søknad om reisetilskot skal sendast til fylkesmannen i det fylket der veterinærføretaket er registrert. Bruk skjemaet Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Skjemaet inneheld eigen søknadsrettleiar.

   

  Meir informasjon om ordninga

   

 • Tilskot til kommunale veterinærtenester

  Tilskot til veterinærdekning, også kjent som tilskot til kommunale veterinærtenester, skal bidra til naudsynt tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell. Tilskotet bli gitt til kommunane, som etter dyrehelsepersonellova har ansvar for å sørgje for tilfredsstillande tilgang på tenester frå veterinærar, og for å organisere ei klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid.

   

  Løyving

  Stortinget har løyvd 146 373 mill. kroner til kommunale veterinærtenester for 2018, fordelt på tre tilskot:

  • Vakttilskot: 126,2 mill. kroner
  • Administrasjonstilskot: 5,453 mill. kroner
  • Stimuleringstilskot: 14,5 mill. kroner

   

  Vakttilskotet skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid medan administrasjonstilskotet skal bidra til å finansiere administrasjon av denne vakta. Stimuleringstilskot er midlar til tiltak som skal bidra til å sikre tilgang på veterinærtenester i kommunar med dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Ein mindre del av stimuleringstilskotet vert nytta på Svalbard.

   

  Fordeling av tilskota

  Vakt- og administrasjonstilskotet blir fordelt til kommunane av Landbruksdirektoratet. Kommunane treng ikkje å søkje om desse tilskota for å få dei. Her finn du Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2018.

  Stimuleringstilskotet blir fordelt av Landbruksdirektoratet til fylke med kommunar som har dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester, og det er fylkesmennene i desse fylka som prioriterer fordelinga mellom kommunane som søkjer. Fordelinga av stimuleringstilskot mellom fylka og Svalbard finn du i  Rundskriv 2017-33 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2018. Det er Landbruks- og matdepartementet som fordeler den delen av tilskotet som vert nytta på Svalbard.

   

  Veterinærvaktskjema for 2018

  Landbruksdirektoratet har utarbeidd Veterinærvaktskjema for 2018 som eit hjelpemiddel som kan nyttast i arbeidet med å organisere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Legg spesielt merke til at godtgjerslene i dette skjemaet ikkje er reelle godtgjerslesatsar. Med det meiner vi at det er avtalen mellom kommune og vaktveterinærane som avgjer korleis kommunane godtgjer veterinærane for vaktdeltaking. Dersom godtgjerslesatsane i veterinærvaktskjemaet blir brukte som grunnlag for godtgjersle av vaktveterinærane, vil kommunane sine utgifter til veterinærvakt bli tilnærma identisk med løyvd tilskotsbeløp til kommunane.

   

  Kontakt

  Spørsmål om vakt- og administrasjonstilskot skal rettast til Landbruksdirektoratet.

  Spørsmål om stimuleringstilskot skal rettast til fylkesmannen i det fylket du høyrer til.