Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Veterinærtenester

Sauefjøs_Torbjorn_Tandberg (Copyright: LMD)

Landbruksdirektoratet gjev tilskot ved veterinærar sine reiser i forbindelse med veterinærtenester på husdyr og tilskot til kommunale veterinærtenester.

 • Tilskot til veterinærreiser

  Tilskot til reiser i forbindelse med veterinærtenester på husdyr skal bidra til å jamne ut forskjellar i husdyrprodusentane sine veterinærkostnader.

   

  Kven kan søkje om reisetilskot?

  Føretak som er registrerte i einingsregisteret og som tilbyr veterinærtenester kan søkje om reisetilskot.

   

  Reiser og utlegg som gir rett til tilskot

  Frå 2020 kan det gjevast reisetilskot til reiser knytte til veterinærtenester på husdyr. Unnteke frå denne regelen er reiser og besøk som berre omfattar embryoinnlegging eller i henhold til matlova og som ikkje gir rett til reisetilskot.

   

  Reisetilskot kan ytast ved bruk av eige framkomstmiddel, leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel:

  • Bruk av eige framkomstmiddel: Det kan ytast tilskot for reiste kilometer og utlegg i tilknyting til reisa.
  • Bruk av leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel: Det kan ytast tilskot for den tida veterinæren er på reise med leigd skyss eller rutegåande framkomstmiddel og for utlegg i tilknyting til reisa.

   

  Satsar og tilskotstak for 2020 

  Tilskot ved bruk av eige framkomstmiddel

  12,07 kr per km

  Tilskot for reise og ventetid ved bruk av leigd
  skyss og rutegåande transportmiddel

  320 kr per time

  Tilskotstak ved bruk av leigd skyssbåt

  110 kr per km

  Tilskotstak for «andre kostnader» ved bruk
  av leigd skyssbåt

       2  000 kr per reise

   

  Korleis søkje?

  Søknad om reisetilskot skal sendast til fylkesmannen i det fylket der veterinærføretaket er registrert. Bruk skjemaet Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Skjemaet inneheld eigen søknadsrettleiar. Dette søknadsskjemaet skal brukast fram til digitalt søknadsskjema kan takast i bruk våren 2020.  

   

  Meir informasjon om ordninga

   
  Nytt rundskriv gjeldande frå 2020 og digitalt søknadsskjema vil komme i løpet av våren 2020. 

   

 • Tilskot til kommunale veterinærtenester

  Tilskot til veterinærdekning, også kjent som tilskot til kommunale veterinærtenester, skal bidra til naudsynt tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell. Tilskotet blir gitt til kommunane, som etter dyrehelsepersonellova har ansvar for å sørgje for tilfredsstillande tilgang på tenester frå veterinærar, og for å organisere ei klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid.

   

  Løyving

  Stortinget har løyvd 170,3 mill. kroner til tilskot til veterinærdekning for 2020. Tilskotet er fordelt slik:

  • Vakttilskot: 133,2 mill. kroner
  • Administrasjonstilskot: 5,7 mill. kroner
  • Stimuleringstilskot: 31,4 mill. kroner

   

  Vakttilskotet skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, medan administrasjonstilskotet skal bidra til å finansiere administrasjon av denne vakta. Stimuleringstilskot er midlar til tiltak som skal bidra til å sikre tilgang på veterinærtenester i kommunar med dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Ein mindre del av stimuleringstilskotet vert nytta på Svalbard.

   

  Fordeling av tilskota

  Vakt- og administrasjonstilskotet blir fordelt til kommunane av Landbruksdirektoratet. Kommunane treng ikkje å søkje om desse tilskota for å få dei. Her finn du Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2020.

  Landbruks- og matdepartementet fordeler stimuleringstilskotet til fylke med kommunar som har dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Fylkesmennene i desse fylka prioriterer fordelinga mellom kommunane som søkjer i tråd med retningsliner frå Landbruksdirektoratet.

  Landbruksdirektoratet fordeler stimuleringstilskotet som kan brukast på Svalbard til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som forvaltar det i tråd med retningsliner frå Landbruksdirektoratet.

  Fordelinga av stimuleringstilskot mellom fylka og Svalbard kan du finne i Tildelingsbrev til fylkesmannen for 2020. Retningsliner for fordeling av tilskot mellom kommunar som søkjer finn du i Rundskriv 2019-43 Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020

   

  Veterinærvaktskjema for 2020

  Landbruksdirektoratet har utarbeidd Veterinærvaktskjema for 2020 som eit hjelpemiddel som kan nyttast i arbeidet med å organisere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Legg spesielt merke til at godtgjerslene i dette skjemaet ikkje er reelle godtgjerslesatsar. Med det meiner vi at det er avtalen mellom kommune og vaktveterinærane som avgjer korleis kommunane godtgjer veterinærane for vaktdeltaking. Dersom godtgjerslesatsane i veterinærvaktskjemaet blir brukte som grunnlag for godtgjersle av vaktveterinærane, vil kommunane sine utgifter til veterinærvakt bli tilnærma identisk med løyvd tilskotsbeløp til kommunane.

   

  Kontakt

  Spørsmål om vakt- og administrasjonstilskot skal rettast til Landbruksdirektoratet.

  Spørsmål om stimuleringstilskot til kommunar skal rettast til fylkesmannen i det fylket kommunen høyrer heime i. 

  Spørsmål om stimuleringstilskot til Svalbard skal rettast til Fylkesmannen i Troms og Finnmark