Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Direktesalg av egg

Egg i kartong. (Copyright: LMD )

Foretak som har eggproduksjon fra mer enn 50 høner, skal rapportere mengden egg som er solgt direkte til forbruker. Rapporteringen skal skje før 1. juni året etter at salget fant sted. Landbruksdirektoratet beregner distriktstilskudd og avgifter på grunnlag av rapporteringen.

 • Rapportering av direktesalg

  Direktesalg av egg gjelder egg som er solgt utenom foretakets leveranser til eggpakkerier som er registrerte hos Landbruksdirektoratet. De registrerte eggpakkeriene finner du her. Direktesalg betyr salg av egg direkte til forbruker, butikk, kafè, hotell eller lignende, samt til pakkerier som ikke er registrerte. Mange foretak har direktesalg i tillegg til leveranser til registrerte pakkeri, og noen har bare direktesalg. Derfor må alle foretak med eggproduksjon rapportere sitt direktesalg, også hvis foretaket ikke har solgt egg til andre enn registrert eggpakkeri.

  • Skjemaer

   • LDIR-760 Rapportering av direktesalg av egg

    Bokmål:
    PDF ikon
 • Grunnlag for beregnet direktesalg

  I mars/april mottar alle foretak med eggproduksjon et brev fra Landbruksdirektoratet med varsel om beregning av avgifter for direktesalg av egg for foregående år. Vedlagt er et skjema som eggprodusenten skal fylle ut og returnere til Landbruksdirektoratet. I brevet er det beregnet antatt mengde direktesalg av egg for foretaket, ut fra de opplysningene Landbruksdirektoratet har:

  • antallet høner som foretaket har søkt produksjonstilskudd for
  • gjennomsnittlig produksjonsmengde per høne
  • leveranse til registrert eggpakkeri
  • fratrekk for privat forbruk

   

  Antallet høner hentes fra foretakets søknad om produksjonstilskudd. Gjennomsnittlig produksjonsmengde per høne per år er fastsatt i samråd med Nortura. For produsenter med 1 000 høner eller mer er gjennomsnittlig produksjon 18 kg per høne per år, og for produsenter med mindre enn 1 000 høner er gjennomsnittlig produksjon satt til 15 kg per høne per år. Leveransen til registrert eggpakkeri er innrapportert fra de registrerte eggpakkeriene. Det private forbruket er satt til 48 kg per år.

  Ut fra beregnet mengde direktesalg, er det i brevet beregnet avgifter for det aktuelle året. Hvis direktesalget har vært større eller mindre enn beregningen i brevet viser, skal foretaket fylle ut svarskjemaet med riktige tall og sende det til Landbruksdirektoratet.

  Hvis foretaket returnerer svarskjemaet med mindre direktesalg enn det som framgår av brevet, må årsaken til lavere produksjon dokumenteres (for eksempel førtidsslakting, sykdom, driftsmessige problemer).

  Dersom foretaket ikke returnerer svarskjemaet innen 1. juni, har det akseptert det beregnede direktesalget. Foretaket får tilsendt faktura på beregnet beløp.

  Hvis foretaket ikke mottar brev og svarskjema med varsel om beregning av avgifter og distriktstilskudd for direktesalg av egg, er foretaket likevel rapporteringspliktig. Dette står i  omsetningsloven § 5 a og omsetningsavgiftsforskriften § 1. Det samme skjemaet er også grunnlag for distriktstilskudd.

 • Hjemmel og informasjon om klageadgang

 • Beregning av tilskudd og avgifter

  Egg som blir omsatt direkte gir rett til distriktstilskudd for foretak i fylkene Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark.

  Det skal betales omsetnings- og forskningsavgift for egg som blir omsatt direkte.

  Landbruksdirektoratet behandler svarskjemaene, og sender faktura til foretakene. For produsenter som har rett på distriktstilskudd, blir avgifter og tilskudd motregnet.

Kontakt

Frister