Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet

Hovedmålet med dette prosjektet er å sikre god kvalitet og bedre utnyttelse av norsk hvete til mat for å møte de nasjonale målene om økt matproduksjon.

Hvete.  (Copyright: Vera Gjersøe )

Lav matkornandel i Norge
Andelen norsk hvete i melet har blitt kraftig redusert i senere år på grunn av redusert produksjon, og da særlig grunnet dårlig kvalitet som har gitt lav matkornandel. De senere vekstsesongene, med mye nedbør og kjølig vær i perioden med kornfylling og modning, har skapt nye utfordringer for produksjon av kvalitetshvete. Dette prosjektet fokuserer på proteininnhold og proteinkvalitet, to egenskaper som har avgjørende betydning for bakekvaliteten, men som dessverre kan variere mye i norsk hvete.

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap for å kunne treffe effektive tiltak som gir god hvetekvalitet og høy matkornandel, også under utfordrende værforhold, og som dermed vil bidra til å nå de nasjonale mål om økt matproduksjon.

Prosjektet omfatter fire arbeidspakker (AP)

  • AP1 skal analysere proteinkvalitet i representative prøver av norske markedssorter hver høst, og publisere en prognose for kvaliteten av årets avling. Prognosen vil gi nyttig informasjon til mølle- og bakeindustrien om sesongmessige variasjoner i kvalitet, og kan bidra til bedre utnyttelse av norsk hvete.
  • AP2 omhandler teknologi som kan brukes for å bedre treffe optimalt proteininnhold og redusere variasjonene mellom partier. Proteininnholdet i norsk hvete har sunket med omtrent 1 %-enhet siden 2009, og industrien opplever at dette ikke er optimalt. Stedsspesifikk gjødslingsteknologi basert på Yara N sensor, og bruk av målretta høsting (targeted harvesting) vil bli studert for å utvikle verktøy for dyrkerne som kan gi mer optimalt proteininnhold og mindre variasjon.
  • AP3 skal studere hvordan forekomst av mikroorganismer (sopp og bakterier) kan påvirke glutenkvaliteten i korn. Enkelte studier har påvist en sammenheng mellom forekomst av soppen Fusarium graminearum og svak og dårlig gluten. Det antas at dette er et resultat av soppens evne til å bryte ned glutenproteiner. Prosjektet skal identifisere hvilke organismer
    som kan forårsake en slik proteinnedbrytning, kunnskap som i fremtiden kan benyttes til å utvikle tiltak for å redusere forekomst av kornpartier med uønsket lav glutenkvalitet.
  • AP4 har som mål å identifisere hvilke proteaser som kan gi nedbrytning av glutenproteinene, samt å identifisere forekomst av proteaseinhibitorer. Dette kan være grunnlaget for å foredle sorter i fremtiden som er mer motstandsdyktige mot proteinnedbrytning fra slike mikroorganismer.

Rask kunnskapsoverføring til dyrkere
Prosjektet vil gi kompetanseoppbygging og ny kunnskap om bruk av teknologi innen presisjonsdyrking som kan gi et mer optimalt proteininnhold og redusere variasjon innen og mellom partier. Dette er kunnskap som raskt kan overføres til dyrkere og som kan gi økt fortjeneste. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om Fusarium og andre mikroorganismer og deres virkninger på nedbrytning av gluten. Dette er viktig for å sikre en god og stabil glutenkvalitet. Prosjektet vil fremskaffe ny kunnskap som er gyldig for dyrkingsområder også utover Norge.

Samarbeidspartnere: Norgesmøllene AS, Lantmännen Cerealia, Graminor AS, Stabburet AS, Bioforsk, Universitet for miljø- og biovitenskap, YARA Norge AS, Felleskjøpet Agri SA, Bakers AS, Strand Unikorn AS, Norske felleskjøp SA, Bayer CropScience AS

Prosjektfakta

Prosjektleder: Nofima ved Anette Moldestad

Prosjektperiode: 2014-2017

Tilsagn: Totalt kr 10 495 000, hvorav kr 6 811 000 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og  kr 3 684 000 over Jordbruksavtalen

Prosjektnummer: 233993

Produktkategori

  • Jordbruksavtalen (JA)
  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)