Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kompetanseutvikling i landbruket - KIL

Gårdsbruk med fjøs og låve i landskap_674x279 (Copyright: Colourbox.com, bruksrett Landbruksdirektoratet)

Tilskotsordninga skal medverke til utvikling av nasjonale og regionale kompetansetilbod. Utdanningsinstitusjonar og organisasjonar som driv fagleg eller økonomisk aktivitet overfor målgruppene kan søkje om tilskot. Formålet med midla er å bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvarar i primærlandbruket eller innan andre næringar knytt til landbruket.

1. januar 2019 tek Landbruksdirektoratet over forvaltingsansvaret for KIL-midla frå Matmerk. Dette inneber at direktoratet har ansvar for å lyse ut og handsame søknadar om prosjektmiddel for 2019. Midla vil bli lyst ut på Landbruksdirektoratet sine nettsider i byrjinga av november, med søknadsfrist 14. desember 2018. Det er om lag 3 mill. kroner til disposisjon for nye prosjekt med oppstart i 2019.

Framtidige årlege utlysingar av prosjektmiddel vil følgje eit anna årshjul. Vi legg ut meir informasjon om dette på våre nettsider etterkvart.

Kontakt