Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avgifter frukt og grønt

grønnsaker (Copyright: Colourbox.com)

Vi har to typar avgifter for frukt og grønt: Forskingsavgift og kollektivt dekt omsetningsavgift over jordbruksavtalen.

Landbruksdirektoratet krev inn forskingsavgift på norskprodusert frukt og grønt som vert nytta til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytingsmidlar. Dette omfattar også innkreving av forskingsavgift på frukt og grønt som blir seld direkte frå produsent til forbrukar eller detaljist. Omsetningsavgifta blir kollektivt avsett i jordbruksavtalen.

 • Forskingsavgift

  Det skal betalast forskingsavgift på norskprodusert frukt og grønt som vert nytta til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytingsmidlar. Med frukt og grønt meiner ein følgjande nærings- og nytingsmiddel: Alle råvarer, halvfabrikata eller ferdigvarer av vegetabilsk opphav, under dette, grønsaker, urter, røter, poteter, frukt, bær, bønner, frø og nøtter. Med ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytingsmidlar meiner ein forretningsmessig verksemd på området frå lagring, klassifisering, sortering, oppdeling, pakking av uhandsama produkt via framstilling av halvfabrikata til produksjon av konserver og ferdigrettar.

  Kven skal betale avgifta?
  Føretak som er fyrste mottakar av frukt og grønt frå produsent skal betale avgifta. Vidare skal produsentar med direktesal av frukt og grønt til forbrukar eller detaljist betale avgifta. Produsentar som foredlar eigen produksjon og sel varer basert på eigenprodusert frukt og grønt, skal også betale forskingsavgift. For meir informasjon sjå "Direktesalg vegetabiler".

  Korleis blir avgifta rekna ut?
  Avgiftsgrunnlaget for forskingsavgifta er prisen på innkjøpt vare, eksklusive meirverdiavgift. Utgifter til frakt, pakking, sortering og emballasje kan ikkje trekkast frå. Ved omsetting av sjølvprodusert frukt og grønt er avgiftsgrunnlaget kostnadane for tilsvarande vare ved ordinært kjøp.

  Forskingsavgifta utgjer 0,35 prosent av avgiftsgrunnlaget.

  Kva skal du som avgiftspliktig gjere?
  Einkvar som har plikt til å betale forskingsavgift på norskprodusert frukt og grønt skal rapportere avgiftsgrunnlaget til Landbruksdirektoratet på skjema LDIR-481 Rapporteringsskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning. Dei med avgiftsgrunnlag større enn 3 mill. kroner per kalenderår rapporterer kvartalsvis. Dei med mindre avgiftsgrunnlag enn dette og dei som har heile avgiftsgrunnlaget sitt knytt til 4. kvartal, rapporterer ein gong per år. Rapporteringsfristane går fram av skjemaet. Landbruksdirektoratet sender ut faktura på berekna avgift. Avgiftsbeløp mindre enn 100 kroner blir ikkje krevd inn.

  Avgiftspliktige med plikt til å revidere årsrekneskapet og som av den grunn har revisor, skal også rapportere revisorattestert avgiftsgrunnlag til Landbruksdirektoratet på skjema LDIR-482 Revisjons- og kontrollskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning. Rapporteringsfrist framgår av skjemaet. Ved avvik mellom opprinneleg rapportert og revisorattestert avgiftsgrunnlag betaler Landbruk­direktoratet tilbake for mykje innbetalt eller krev inn for lite innbetalt forskingsavgift.

  Importert frukt og grønt
  Tollregionane ved skattekontora står for innkrevjing av forskingsavgift på importerte produkt.

  Kva blir forskingsavgifta brukt til?
  Forskingsavgifta går inn i Fondet for forskingsavgift på landbruksprodukt, og blir nytta til forsking knytt til landbruksprodukt som vert nytta til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytingsmidlar og fôrkorn til husdyr.

 • Omsetningsavgift

  Kostnadane ved marknadsreguleringa på grøntområde (opplysningsverksemd, faglege tiltak og avsetningstiltak) blir dekte gjennom ei kollektivt dekt omsetningsavgift løyvd over Jordbruksavtalen. For 2019 er det løyvd 27,4 mill. kroner.

  Midlar som ikkje er disponerte, blir tilførte fondet for omsetningsavgift hagebruk, og kan bli brukte til å finansiere ekstraordinære marknadstiltak (til dømes til avsetning av matpotet i år med store avlingar).