Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avgifter frukt og grønt

grønnsaker (Copyright: Colourbox.com)

Vi har to typar avgifter for frukt og grønt: forskingsavgift og kollektivt dekt omsetningsavgift over jordbruksavtalen.

Landbruksdirektoratet krev inn forskingsavgift for omsett frukt og grønt. Omsetningsavgifta blir kollektivt avsett i jordbruksavtalen.

 • Forskingsavgift

  Kva for landbruksprodukt er avgiftsbelagde?
  Med landbruksprodukt meiner vi fôrkorn til husdyr og følgjande nærings- og nytingsmiddel: alle råvarer, halvfabrikat eller ferdigvarer av animalsk eller vegetabilsk opphav, under dette kjøt, mjølk, korn, grønsaker, honning, urter, røter, poteter, frukt, bær, bønner, frø og nøtter.

  Kven skal betale avgifta?
  Det er den som første gong kjøper varene frå produsent som skal betale avgifta. For omsetning av sjølvproduserte råvarer må ein leggje til grunn kostnadar for tilsvarande vare ved ordinært kjøp.

  Korleis blir avgifta rekna ut?
  Forskingsavgifta blir rekna ut på grunnlag av prisen på innkjøpt vare, eksklusive meirverdiavgift. Utgifter til frakt, pakking, sortering og emballasje kan ikkje trekkast frå.

  Forskingsavgifta utgjer 0,35 prosent av berekningsgrunnlaget.

  Kva skal du som omset frukt, grønt og honning gjere?
  Dersom du er førstehandskjøpar av frukt, grønt eller honning, er du pliktig til å betale forskingsavgift for kjøpet. Landbruksdirektoratet sender ut skjema for innrapportering av innkjøp til føretaka vi har registrert. Innrapportering og betaling av avgift er likevel ditt ansvar, og dersom du ikkje får eit slikt skjema av oss, må du ta kontakt.

  Føretak som føregåande år fekk berekna avgift under 10 500 kr, vil få skjema frå oss éin gong i året. Dette skjer på slutten av året. Føretak som føregåande år fekk berekna avgift over 10 500 kr, vil få skjemaet kvart kvartal. Du må sende skjemaet til oss innan fristen som er gjeven opp. Vidare vil du få faktura på berekna avgift. Skuldig avgift på under kr 100 blir ikkje fakturert.

  Regelverk
  Forskingsavgifta har heimel i forskrift av 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter .

 • Omsetningsavgift

  Kostnadane ved marknadsreguleringa på grøntområde (opplysningsverksemd, faglege tiltak og avsetningstiltak) blir dekte gjennom ei kollektivt dekt omsetningsavgift løyvd over Jordbruksavtalen. For 2017 er det løyvd 24,4 mill. kroner.

  Midlar som ikkje er disponerte, blir tilførte fondet for omsetningsavgift hagebruk, og kan bli brukte til å finansiere ekstraordinære marknadstiltak (til dømes til avsetning av matpotet i år med store avlingar).