Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Anken fra Mørk Eek slapp ikke inn for Høyesterett

Fylkesmannen i Østfold ila Ove Henrik Mørk Eek 30. mai 2011 en standardisert erstatning på kr 2 958 900 for brudd på husdyrkonsesjonsregelverket. Fylkesmannen mente det forelå et driftsfellesskap mellom Mørk Eek og to andre produsenter.

Etter klage ble vedtaket stadfestet av Landbruksdirektoratet 6. juni 2013. Mørk Eek stevnet staten ved Landbruks- og matdepartementet 16. desember 2013 med påstand om at vedtaket var ugyldig. Mørk Eek tapte i Oslo tingrett på alle punkter og anket saken til Borgarting lagmannsrett. I anken anførte Mørk Eek en rekke nye grunnlag for ugyldighet. Ingen av grunnlagene Mørk Eek anførte i saken førte frem, og Borgarting lagmannsrett forkastet anken. 

Mørk Eek anket lagmannsrettens dom videre til Høyesterett. Det ble anket over rettsanvendelsen, men ikke over bevisbedømmelsen. Det er Høyesteretts ankeutvalg som avgjør om en anke skal behandles av Høyesterett, det vil si «slippe gjennom» til Høyesterett. Ankeutvalget besluttet enstemmig 5. november 2015 at saken ikke skulle fremmes for Høyesterett. Utvalget, bestående av tre høyesterettsdommere, kom til at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak, eller andre forhold, tilsa at saken ble fremmet for Høyesterett. Dommen er avsagt av Borgarting lagmannsrett 1. juli 2015 er derfor nå rettskraftig. Dommen har referanse 2014-164872ASD-BORG/03.

Les dommen på lovdata.no (NB: Du må være innlogget for å kunne lese dommen)