Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

MEI-saken avvist av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Klagen fra Ove Henrik Mørk Eek til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i MEI-saken ble avvist. Klagen dreier seg om standardisert erstatning etter husdyrkonsesjonsregelverket.

Den 4. mai 2016 klaget Ove Henrik Mørk Eek Norge inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg for påstått brudd på flere bestemmelser i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Klagen ble sendt etter at Mørk Eek ikke nådde frem i det norske rettsapparatet med sin påstand om at Landbruksdirektoratets vedtak 6. juni 2013, om ileggelse av en standardisert erstatning etter husdyrkonsesjonsregelverket på kr 2 958 900, var ugyldig. Til tross for rettskraftig avgjørelse, mente Mørk Eek at han ikke var forpliktet til å betale den standardiserte erstatningen på dette tidspunktet, fordi han hadde klaget Norge inn for EMD.

I brev fra EMD datert 14. juli 2016 fremgår det at EMD 7. juli 2016 besluttet å avvise klagen. I brevet vises det til at vilkårene i konvensjonens artikkel 34 og 35 for å henvise klagen til videre behandling i EMD, ikke er tilstede. Utover dette gis det ingen begrunnelse for avvisningen. Det fremgår av brevet at avvisningen er endelig. Landbruksdirektoratet ble kjent med brevet fra EMD 23. september 2016.