Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet har utredet reguleringen av smågrisproduksjon og utkjøp av svineprodusenter

I årets jordbruksavtale ble Landbruksdirektoratet gitt i oppdrag å utrede regulering av smågrisproduksjon og utkjøpsordninger av svineprodusenter. Mandag 3. september leverte Landbruksdirektoratet utredningen til Landbruks- og matdepartementet.

Smågris (Copyright: LMD)

Foto: Torbjørn Tandberg


Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble i årets jordbruksavtale enige om at det er behov for tiltak som kan håndtere utfordringene i svinenæringa og markedssituasjonen for svin. Avtalepartene viste til at omfanget av engangspurker (purker som slaktes ut etter å ha født bare ett kull) har økt over tid, og at dette bidrar til økt tilførsel av smågris. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede aktuelle tiltak som kan bedre situasjonen, herunder endringer i husdyrkonsesjonsregelverket. Et av punktene som skulle utredes var regulering av smågrisproduksjon basert på antall innsatte og antall omsatte/slaktede purker. Videre ble direktoratet bedt om å vurdere WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter.

Les hele rapporten

Går inn for endringer i regelverket
I utredningen går Landbruksdirektoratet inn for at det gjøres endringer i husdyrkonsesjonsregelverket. Direktoratet mener smågrisproduksjon bør reguleres både etter antall innsatte og etter antall omsatte/slaktede/destruerte purker. Etter vår vurdering er det i tråd med regelverkets formål å stramme inn på engangspurkeproduksjonen. Driftsopplegget gjør at engangspurkeprodusentene kan produsere et langt høyere antall smågriser i året enn tradisjonelle smågrisprodusenter. Tallet på produsenter som har begynt med engangspurker har økt de siste årene, og produsentene står for en stadig større andel av smågrisene som produseres.

Foreslår nye konsesjonsgrenser
I utredningen kommer direktoratet med forslag til nye konsesjonsgrenser. På grunn av ulikheter i produksjonene, anbefaler vi at det utformes ulike konsesjonsgrenser for de alminnelige bruksbesetningene, besetningene med konsesjon, purkeringene og foredlings- og formeringsbesetningene. Direktoratet anbefaler videre at det ikke etableres et nytt register for livdyromsetning av purker. Etter vår vurdering vil formålet med et slikt register ikke kunne oppnås.

Anbefaler noe tid for omstilling av driften
Landbruksdirektoratet anbefaler at engangspurkeprodusentene gis noe tid på å omstille driften sin til en eventuell ny konsesjonsgrense for omsatte/slaktede/destruerte avlspurker. Produsentene har etter vår vurdering ikke krav på erstatning for eventuelle tap som følge av en innstramming i husdyrkonsesjonsregelverket. Vi har skissert ulike modeller for innfasing av det nye regelverket. Valg av modell vil avhenge av en vurdering av hensynet til produsenter som har innrettet seg etter gjeldende regelverk veid opp mot hensynet til husdyrkonsesjonslovens formål, og hvor raskt man ønsker effekt av en innstramming. De samme hensynene vil gjøre seg gjeldende ved avveiningen av lengde på overgangsordningen. Landbruksdirektoratet anbefaler at skjæringstidspunktet settes senest til 16.mai 2018, da sluttprotokollen etter jordbruksforhandlingene bel vedtatt. Etter vår vurdering bør ikke opptrapping av produksjonen etter dette tidspunktet omfattes av en overgangsregulering.

I rapporten er det videre gjort en vurdering av konsekvenser for WTO (Verdens handelsorganisasjon) basert på historiske løsninger knyttet til utkjøp av purker.

Rapporten er nå oversendt Landbruks- og matdepartementet for videre behandling.

Kontaktperson

Mer om temaet