Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet utreder reguleringen av smågrisproduksjon

Svinenæringa har utfordringer med overproduksjon. Nå utreder Landbruksdirektoratet ulike tiltak som kan bedre situasjonen. Utredningen skal være ferdig 1. september.

Smågris (Copyright: LMD)

Foto: Torbjørn Tandberg


I årets jordbruksavtale ble partene enige om at det er behov for tiltak som kan håndtere den utfordrende markedssituasjonen for svin. Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige om at omfanget med engangspurker (purker som slaktes ut etter å ha født bare ett kull) har økt over tid, og at dette bidrar til økt tilførsel av smågris. Partene i jordbruksoppgjøret er også enige om at denne produksjonsformen kan ha dyreetiske utfordringer.

Landbruksdirektoratet utreder nå aktuelle tiltak, herunder innstramminger i regelverket for husdyrkonsesjon, blant annet for å håndtere veksten i bruken av engangspurker. Dette er punktene som skal utredes:

  • Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte avlspurker og slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og formeringsbesetninger
  • Etablering av register for livdyromsetning av purker, inkl. spørsmålet om rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag
  •  WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter
  • Utforming av overgangsordninger       

Det er oppnevnt en referansegruppe som består av Hanne Klægstad, Nils Øyvind Bergset (begge fra Landbruks- og matdepartementet), Per Skjeflo (Finansdepartementet), Anders Huus (Norges Bondelag) og Olaf Godli (Norsk Bonde- og Småbrukarlag).

13. juni ble det holdt et oppstartsmøte med Landbruksdirektoratet, referansegruppa og representanter fra Nortura, Norsvin, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund og Animalia. Utredningen skal leveres til Landbruks-og matdepartementet innen 1. september.