Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye satser for standardisert erstatning ved brudd på husdyrkonsesjonsregelverket

De nye satsene for standardisert erstatning ved overskridelse av konsesjonsgrensene for svine- og fjørfeproduksjon innebærer en todeling av satsene, avhengig av størrelsen på overskridelsen.

Pattende smågriser 674x279

 

Endringene i satsene for standardisert erstatning medfører en todeling av satsene avhengig av om det er tale om større eller mindre overskridelser av konsesjonsgrensen. Ved overskridelser opp til og med 20 prosent over konsesjonsgrensen, ilegges standardisert erstatning etter høy sats, mens det benyttes en lavere sats for overskridelser ut over 20 prosent av konsesjonsgrensen.

Drives produksjonen i to eller flere driftsbygninger, benyttes den lave satsen for hele overskridelsen.

Det er Landbruks- og matdepartementet som har fastsatt satsene på bakgrunn av beregninger fra NIBIO. Erstatningssatsene baserer seg på en beregning av dekningsbidragene i den enkelte produksjon. Todelingen av satsene er gjort ut fra hensyn til økte faste kostnader ved større overskridelser. Videre er det gjort en justering ut fra endringer i markedssituasjonen.

Satsene

Ny § 8 i husdyrkonsesjonsforskriften lyder som følger: Drives produksjonen ut over gjeldende konsesjonsgrenser eller innvilget konsesjon, ilegges standardisert erstatning etter følgende satser i kroner pr. dyr:

DyreslagSats pr. dyr for andel produksjon ≤ 20 % over konsesjongrensenSats pr. dyr for andel av produksjon > 20 %
over konsesjonsgrensen
1.  Slaktekylling3,51,0
2.  Kalkun2510
3.  Verpehøne10050
4.  Slaktegris250100
5.  Avlspurke11 2506 000
6.  Avlspurke i satelitt i purkering15 00010 000
7.  Avlspurke i nav i purkering1 6001 100

Drives produksjonen i to eller flere driftsbygninger, benyttes laveste sats i tabellen i første ledd for det antallet dyr som er produsert over grensen.

Kort om husdyrkonsesjonsregelverket
Husdyrkonsesjonsregelverket skal legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.

Ved produksjon ut over tillatt antall dyr, ilegges en standardisert erstatning etter satser fastsatt i forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjon (husdyrkonsesjonsforskriften) § 8.

Du kan lese mer i fastsettelsesbrevet og i forskriften i høyre kolonne.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk