Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot kjøt

Storfeslakt. (Copyright: Colourbox.com )

Landbruksdirektoratet forvaltar tilskot til produksjon av kjøt. Tilskota blir utbetalte kvar månad via slakteri til føretak som produserer kjøt. Tilskotet til frakt av slaktedyr blir utbetalt til slakteria. Føremålet med pristilskot er å auke inntekter, redusere kostnadar og jamne ut distriktsskilnadar i produksjon og omsetning av jordbruksprodukt.

 • Brukerveiledning for rapportering via Altinn

 • Heimel og informasjon om klageadgang

  .

 • Grunntilskot kjøt

  Føremålet med grunntilskotet er å medverke til å nå mål for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøtproduksjonen som ikkje i tilstrekkeleg grad blir sikra gjennom marknadspris. Grunntilskotet skal også gje forbrukaren rimelegare kjøt og kjøtprodukt.

  Grunntilskot blir gjeve til produsent for slakt av sau, lam, geit og kje som er omsett. Momsfri retur og leigeslakt blir også rekna som omsett slakt. Det blir ikkje utbetalt grunntilskot for lam med slaktevekt lågare enn 13 kg. Satsen for grunntilskot er lik over heile landet. Det blir utbetalt ein sats per kg, men satsen varierer gjennom året.

 • Distriktstilskot kjøt

  Føremålet med distriktstilskota er å bidra til ei inntekts- og produksjonsutvikling i kjøtproduksjonen som medverkar til å halde ved lag busetnad og sysselsetjing i distrikta ved å jamne ut skilnadar i lønsemda i produksjonen.

  Ein gjev distriktstilskot kjøt til produsent for slakt av gris, sau, lam, geit, kje, okse, ku, kvige og kalv som er omsett, jf. forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren § 4 andre ledd.

  Distriktstilskot blir rekna ut frå tal på omsette kg, inkludert momsfri retur eller leigeslakt, multiplisert med ein sats fastsett i medhald av jordbruksavtalen. Tilskota har ulike satsar fordelte på dyreslag og soner eller fylke. Storfe/kalv, sau/lam, geit/kje og gris får distriktstilskot etter den geografiske plasseringa til driftssenteret. Distriktstilskot kjøt blir utbetalt til kjøtproduksjon som er plassert i sone 2-5. Det blir ikkje utbetalt tilskot til produksjon som er plassert i sone 1.

   

  Krav til karenstid ved flytting av dyr

  Kjøper du gris, små- eller storfe frå ei sone med lågare tilskotssats, blir distriktstilskotet på kjøt rekna ut frå den lågaste tilskotssona ein periode etter at du har kjøpt dyra. Du må ha disponert og fôra fram dyra minimum følgjande periode før slakting for å få distriktstilskot etter sona der du har driftssenter:

  -          2 månader for gris og småfe

  -          3 månader for kalv (dyr opptil 6 månader)

  -          6 månader for storfe (dyr over 6 månader)

  Det er viktig at du registrerer kjøp og sal av dyr i husdyrregisteret og tek vare på dokumentasjonen slik at du kan vise at karenstida er halden.

  Landbruksdirektoratet kontrollerer om desse karensreglane blir haldne. Ved brot på reglane, kan heile eller delar av utbetalt distriktstilskot bli avkorta og kravd betalt tilbake.

 • Soner distriktstilskot kjøt og driftssenter

  Distriktstilskot kjøt er geografisk differensiert i sone 1 til 5 og blir gjeve i samsvar med soneinndelinga i Sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt.

  Storfe/kalv, sau/lam og geit/kje får distriktstilskot etter driftssenteret si geografiske plassering i sone 2 til 5. Distriktstilskot gris følgjer fylkesinndelinga i Sør-Noreg og sone 4 og 5 i Nord-Noreg. Satsen for tilskotet er kr 0 i sone 1.

  Distriktstilskotet blir utbetalt etter kvar driftssenteret til føretaket ligg. Rett driftssenter er der driftsbygninga er plassert. Har føretaket husdyrproduksjon i fleire driftsbygningar, er driftssenteret den bygninga som står for størstedelen av føretaket si omsetning frå husdyrproduksjon på årleg basis. Det er den bygninga der dyra høyrer til størstedelen av året som skal vere driftssenter. Har føretaket dyr på setra om sommaren, skal ikkje setra vere driftssenteret.

  Bakgrunn for kjøtsonene

  Det første distriktstilskotet for kjøtproduksjon vart gjeve i form av eit Nord-Noreg-tilskot i 1973. Dei følgjande åra fekk fleire delar av landet rett til tilskot, og landet vart delt i ulike tilskotssoner. I 1980 vart Utval for distriktstiltak for landbruket oppnemnd som følgje av lokal misnøye med desse sonegrensene. Utvalet hadde som mandat å ta for seg kriteria for fastsetjing av sonegrensene for å sikre akseptable soneovergangar. Utvalet kunne også fram til 1999 ta stilling til søknadar om sonejustering. Kjøtsonene slik dei vart fastsatt av departementet sitt utval, var fram til 30. juni 2017 samla i vedlegg 3 til jordbruksavtalen.

  Varige soner - nytt juridisk grunlag

  Etter jordbruksoppgjeret i 2000 har det ikkje vore anledning til å søkje avtalepartane om justering av sone for distriktstilskot kjøt. Landbruksdirektoratet kan ikkje justere sone for eit føretak etter søknad.

  I jordbruksavtale 2017-2018 som staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag vart samde om den 29. juni 2017, blei det bestemt at sonene frå 1. juli 2017 skal følgje av Sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt. Frå same tid blei sonene oppheva slik dei er skildra i vedlegg 3 til tidlegare jordbruksavtaler.

  I praksis betyr dette at sonekartet erstatter vedlegg 3 som juridisk grunnlag for soneinnplassering. Kartet slik det viser soneinndelinga frå 1. juli 2017, uten fleire justeringar, er det einaste grunnlaget for soneinnplassering av føretak som kan motta distriktstilskot kjøt.

 • Ansvar for rett registrering av driftssenter

  Du som er produsent er ansvarleg for at forvaltinga har korrekt informasjon om kvar driftssenteret til føretaket ligg. Koordinatane til driftssenteret er registrerte i Landbruksregisteret på det gards- og bruksnummeret føretaket er kopla til.

  Frå hausten 2019 kan produsenten i elektronisk søknad om produksjonstilskot i mars og i oktober opplyse forvaltinga om kvar driftssenteret skal vere registrert. Dersom det er registrert på feil bygning, oppdaterer forvaltinga driftssenteret så snart som råd på bakgrunn av produsenten sine opplysinger.

  Feil sone eller feil driftssenter mellom søknadsomgongane – kva må du som er produsent gjere?
  Dersom du finn ut at driftssenteret ditt er registrert feil, eller slakteriet har brukt feil sone i avrekninga, kontakt Landbruksdirektoratet på e-post postsvp@landbruksdirektoratet.no slik at vi kan registrere rett driftssenter og distriktssone for føretaket.

  I sonekartet finn du ut om driftssenteret er registrert på rett bygning og kva for ei kjøtsone føretaket ligg i. Sjå rettleiing for korleis du brukar kartet.

  Får føretaket utbetalt for mykje distriktstilskot, må føretaket betale tilbake dei pengane ein ikkje har rett på. Får føretaket utbetalt for lite distriktstilskot, kan ikkje føretaket krevje å få dette etterbetalt.

 • Kvalitetstilskot storfe

  Føremålet med å innføre kvalitetstilskot for storfeslakt, er å stimulere til produksjon av fleire dyr og auka slaktevekter per dyr.

  Ein produsent kan få kvalitetstilskot storfe for slakt av alt storfekjøt med kvalitet O eller betre OG feittgruppe 4- eller lågare, med unntak av slaktekategoriane okse og ku, jf. forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren § 4 femte ledd.

  Kvalitetstilskot storfe blir rekna ut i frå tal på kg slakt som blir omsett multiplisert med ein sats fastsett i samsvar med jordbruksavtalen. Tilskotet blir utbetalt til produsent via slakteriet.

 • Tilskot til lammeslakt og kjeslakt

  Frå 1. januar 2016 skal slakteria formidle pristilskotet saman med slakteoppgjer til produsenten. Dette tilskotet og tillegget for økologisk lammeslakt blir rekna i kroner per slakt.

  Frå 1. juli 2017 gjeld følgjande vilkår for lam: Ein gjev tilskot for lam av kvalitet O+ eller betre dersom slakteriet har nytta godkjend klassifisør. Det er ulike satsar avhengig av om det er nytta godkjend klassifisør eller ikkje ved slakting. Produsentar som leverer lam til slakteri som slaktar under 2000 sau og/eller lam per år, kan få tilskot for lammeslakt, også om slakta ikkje er klassifiserte av ein godkjend klassifisør. Tilskotet blir i slike tilfelle gjeve etter sats tilsvarande gjennomsnittleg klassifisering føregåande år. Økologisk lammeslakt skal ha eit tillegg på 40 kroner.

  Frå 1. mars 2018 gjeld følgjande vilkår for lam: Lam fødd føregåande år som vert slakta frå og med 1. mars, gjev ikkje grunnlag for tilskot til lammeslakt. Dette vart bestemt i jordbruksoppgjeret 2017. Føretak kan derimot søkje om husdyrtilskot for sau fødd føregåande år eller tidlegare. Teljedatoen er 1. mars. Føretak som per 1. mars disponerer lam som blei fødd året før, kan derfor søkje om husdyrtilskot.

  For kjeslakt gjeld: Slakta kje med slaktevekt over 3,5 kg, dvs. kje som veg 3,5 kg får ikkje tilskot.

  Små slakteri som ikkje nyttar godkjend klassifisør:
  Berg Gård, Kjelvikveien 71, 7670 Inderøy
  Bransfjell AS, Brekkveien 2607, 7370 Brekkebygd
  DalPro AS, Hammerstaddalen, 7250 Melandsjø
  Det Lille Slakteriet, Auggedalsvegen 208, 2653 Vestre Gausdal
  Dølsveen Søndre Gårdsslakteri, Dølsvevegen115, 2880 Nord-Torpa
  Hurran Villsau, Sørfrøyveien 246, 7263 Hamarvik
  Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt, Postboks 84, 8411 Lødingen
  Larsastova Gardsslakteri, Folkedalsvegen 243, 5736 Granvin
  Sundbygd Gård Slakteri og Butikk AS, Sundbygdvegen 310, 7790 Malm
  Trygve Brovold AS, Storgt. 23, 2335 Stange
  Vikja AS, 6893 Vik i Sogn
  Voss Gardsslakteri SA, Selheimsvegen 128, 5706 Voss 
   
  Små slakteri som nyttar godkjend klassifisør:
  Bø Gårdsslakteri, Øver-Bø 5, 8400 Sortland
  Strilalam SA, Gamlagjerdet 31, 5357 Fjell
  Øre Vilt SA, Skeidalsvegen 477, 6631 Batnfjordsøra
 • Tilskot til frakt av slaktedyr

  Føremålet med fraktordninga er å jamne ut pris til produsent knytt til transporten av husdyr frå produsent til godkjend slakteri. Ordninga omfattar gris, storfe og småfe. Alle slakteri som er godkjende av Mattilsynet kan ta del i ordninga, sjå forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr.

  Frakttilskot til store slakteri, dvs. slakteri som slaktar meir ein 1500 tonn storfe, småfe og gris per år, blir rekna frå kommunesenter til nærmaste slakteri for dei einskilde dyreslaga uavhengig av om transporten skjer til eit anna slakteri. Tilskot til store slakteri blir rekna ut frå tal på storfe, småfe og gris henta per kommune. Satsane er differensierte per kommune og dyreslag. Frakttilskot til store slakteri blir ikkje gjeve for transport innanfor ei nullsone på 50 km rundt kvart slakterianlegg. Tilsvarande gjev ein ikkje tilskot for ferje- og bomkostnadar på strekningar som totalt sett er innanfor denne nullsona.

  Frakttilskot til små slakteri, dvs. slakteri som slaktar mindre enn 1500 tonn storfe, småfe og gris per år, blir rekna som ein gjennomsnittssats basert på tal på dyr henta for kvart einskild lite slakteri. Satsane er differensierte per dyreslag. Det er inga nullsone rundt små slakteri.

  Frå 2016 kan det bli utbetalt frakttilskot til mobile slakteri. Frakttilskotet blir rekna som eit gjennomsnitt av satsane for små slakteri som har sats større enn null.