Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forventer god kornavling i år

Etter fjorårets tørkesommer og svært små kornavlinger, ser det i år ut til å bli gode avlinger. Men så tidlig på året knytter det seg usikkerhet til om hvor mye av kornet som kan brukes til mat.

Havreåker (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Norske Felleskjøp har publisert den første produksjonsprognosen for kornåret 2019–2020, og det er ventet at det vil bli stor produksjon av korn. De siste årene har det blitt produsert rundt 1,2 mill. tonn, med unntak av i fjor, da tørkesommeren ga omtrent en halvering i kornavlingen. Årets første prognose fra Norske Felleskjøp viser en forventet produksjon på 1,28 mill. tonn korn, erter og oljefrø.

Høsten 2018 var det gode forhold for å så høstkorn, så det ble sådd store arealer med rug og høsthvete. Deler av denne avlingen ble utsatt for tøffe overvintringsforhold, og Norske Felleskjøp anslår at 25 prosent av høsthvetearealene ble sådd om til annet vårkorn på våren. Likevel er det ventet at det vil bli store kvantum med høsthvete i år.

Vil kunne bli behov for reguleringstiltak
Det er fortsatt usikkert om all høsthveten vil være av matkvalitet. Hvis en stor andel viser seg å være av matkvalitet, vil det bli behov for å overlagre korn eller omdisponere matkorn til fôr. Matmelmøllene trenger å kunne kombinere ulike kvaliteter med hvete for å produsere det melet som etterspørres. Derfor vil de ikke klare å bruke opp all høsthveten hvis et for stort kvantum har kvalitetene som høsthvete har.

Stor norsk kornproduksjon gir små importkvoter
Siden det forventes at det blir en stor produksjon av norsk korn i år, er det ikke lagt opp til at det vil bli behov for mye importvare. De første prognosene fra Felleskjøpet viste at det vil bli behov for å importere 312 000 tonn karbohydratråvarer og 115 000 tonn matkorn for å dekke behovet til kraftfôrprodusentene og matmelmøllene. Årets første prognoser er alltid usikre, og det vil sannsynligvis bli justeringer i forventet importbehov når prognosene oppdateres på høsten.

Landbruksdirektoratet har satt tollsatser for korn og kraftfôrråvarer
Landbruksdirektoratet har satt tollsatser for import under kvoter og generelle tollnedsettelser for proteinråvarer. Endrede referansepriser for proteinråvarer har gitt lavere tollsatser for de fleste proteinråvarene, mens nedgang i internasjonale kornpriser har gitt høyere tollsatser for korn og karbohydratråvarer.

Endring i referansepris for soyamel
Landbruks- og matdepartementet har besluttet at referanseprisen for soyamel for 2019–2020 vil bli endret fra og med 1. september 2019. Den nye referanseprisen vil være gjeldende ut avtaleåret. Ettersom referanseprisene for proteinråvarer settes ut ifra forholdet mellom målprisen på bygg og referanseprisen for soyamel, vil denne endringen også innebære endrede referansepriser for proteinråvarene.

Referansepriser gjeldende fra 1. september 2019

 

Mer om temaet