Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsregulering av korn

Markedsreguleringen av jordbruksråvarer skal sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en tilnærmet lik pris. Den skal også sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser.

 • Om markedsreguleringen

  Markedsreguleringen består av avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Avsetningstiltak iverksettes for å sikre et balansert marked i samsvar med gjeldende jordbrukspolitikk. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er forebyggende og mer langsiktige aktiviteter. Tiltakene administreres av Omsetningsrådet, der Landbruksdirektoratet er sekretariat.

  Norske Felleskjøp SA er markedsregulator i kornsektoren. Markedsregulator har den utøvende funksjonen gjennom å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak. Markedsregulator får kompensert for kostnader forbundet med gjennomføringen av tiltakene.

  Markedsreguleringen blir finansiert av omsetningsavgiften, som betales av bøndene ved levering av korn til mølle. Størrelsen på omsetningsavgiften fastsettes årlig av Landbruks- og matdepartementet etter forslag fra Omsetningsrådet.

  MARKEDSTILTAK_SKJEMATISK

 • Avsetningstiltak

  Norske Felleskjøp SA (NFK) har ansvaret for å søke å oppnå målprisene på korn. De skal foreslå og sørge for gjennomføring av avsetningstiltak dersom norsk kornproduksjon overstiger innenlandsk forbruk eller innenlandsk pris overstiger målpris. Dette skjer i samsvar med regelverket som er fastsatt og forvaltes av Omsetningsrådet.

  Ved overproduksjon har NFK ansvar for å regulere markedet og å sørge for å iverksette overlagring fra en sesong til en annen, omdisponering til andre anvendelser og andre tiltak etter godkjenning av Omsetningsrådet.

  Mer informasjon om ordningen i Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer og i Retningslinjer for markedsreguleringen av korn.

 • Faglige tiltak

  Faglige tiltak er i hovedsak rettet mot produsentene, markedsregulator og industrien. Faglige tiltak kan for eksempel være knyttet til veiledning av produsenter, forsøksvirksomhet eller forskning. Tiltak kan også rettes mot markedsregulator der hensikten kan være å bedre prognosearbeidet. Nærmere beskrivelse finnes i retningslinjene.

  Støtte til faglige tiltak formidles via Norske Felleskjøp som markedsregulator

 • Opplysningsvirksomhet

  Opplysningsvirksomheten gjennomføres av Opplysningskontoret for brød og korn. Opplysningskontorets formål er å øke forbrukernes kunnskap om korn, brød og andre bakervarer. De skal drive merkenøytral informasjonsvirksomhet på et saklig og vitenskapelig grunnlag. Virksomheten finansieres med 50 prosent av midler fra omsetningsavgiften og 50 prosent fra mølle- og bakerbransjen.

  Matmerk driver opplysningsvirksomhet gjennom generisk markedsføring av økologisk mat og markedsføring av den nasjonale merkeordningen Nyt Norge. Arbeidet finansieres av midler fra omsetningsavgiften.

  Mer informasjon om ordningen i Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Kontakt