Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd korn

Formålet med tilskuddene er å øke inntekter, redusere kostnader og utjevne distriktsforskjeller i produksjon og omsetning av jordbruksprodukter. Videre skal tilskuddene bidra til reduserte priser på korn som råvarer til matmel- og kraftfôrindustrien.

Rundskriv 2020-23 gjelder fra 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Fra 1. januar 2017 trådte forskrift om frister for pristilskudd mv. i landbrukssektoren i kraft. Forskriften finner du under fanen "regelverk" til venstre på denne siden.

Fra 1. januar 2020 er det nye satser for tilskudd til frakt av kraftfôr. Dette er fastsatt i egen forskrift.

 • Prisnedskrivningstilskudd

  Formålet med prisnedskrivningstilskuddet er å sikre at mest mulig av norskprodusert korn, erter og oljefrø av mat- og fôrkvalitet kommer i omsetning, og å skrive ned prisen på disse varene som råvarer til matmel og kraftfôr.

  For å opprettholde hovedtrekkene i produksjonsfordelingen i landbruket og å oppnå en rasjonell kornhandtering og kornstrøm, må mest mulig korn komme i omsetning. For å oppnå dette, og for at det skal være mulighet for myndighetene til å regulere prisnivået på korn som råvare til kraftfôr- og matmelindustrien, skrives kornprisen ned med et prisnedskrivningstilskudd. Prisnedskrivningstilskuddet ytes til kornkjøper ved kjøp av korn fra produsent. 

  Prisnedskrivingstilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet.

  Mer informasjon om tilskuddet i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren  og i rundskriv 2020-23 om pristilskudd korn og kraftfôr som også inneholder satser.

  Ved kjøp av korn fra produsent skal kornkjøper sørge for kvalitets- og prisgradering, avregning og utbetaling av oppgjør til kornprodusentene. Kornkjøperne setter selv sine kornpriser og fastsetter kvalitetskriterier samt tillegg og trekk for disse. Med hensyn til analysesikkerheten ved kvalitetsgraderingen har Landbruksdirektoratet fastsatt retningslinjer vedrørende krav til analysesikkerheten ved kvalitetsanalyse av korn.

  Den norske kornproduksjonen er beskyttet mot import av korn ved at det bare åpnes opp for import av nødvendig kvantum for å supplere norsk produksjon. Slik import skjer gjennom tollkvoter. Det er åpnet opp for import fra MUL (Minst utviklede land) etter nærmere angitte retningslinjer.

 • Frakttilskudd

  Innenfor rammen av å utjevne transportkostnader, skal frakttilskuddene i sum bidra til et mest mulig effektivt fraktmønster ved omsetning av korn og kraftfôr.

  Frakttilskuddene utbetales av Landbruksdirektoratet til kornkjøpere.

  Frakttilskudd for korn

  Det ytes frakttilskudd for frakt av økologisk korn fra kornprodusent til nærmeste mottaksanlegg.

  Det ytes også frakttilskudd for transport av korn. Mer informasjon om tilskuddet finnes i rundskriv 2020-23 om pristilskudd korn og kraftfôr. Rundskrivet gir også en oversikt over satser.

  Frakttilskudd for kraftfôr

  Det ytes frakttilskudd ved transport av kraftfôr fra produksjonsanlegg til husdyrprodusent. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet til foretak for produksjon eller import av kraftfôr til bruk i husdyrproduksjon når fraktsats fra nærmeste basissted (et utvalg av produksjonsanlegg for kraftfôr) overstiger den fastsatte egenfraktandelen. Fraktsatsene er differensiert på fôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. For andre fôrslag gis det ikke tilskudd. Foretakene videreformidler tilskuddet til husdyrprodusentene. Mer informasjon om satsene framgår av forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr.

  Mer informasjon om blant annet rapporteringsfrister finnes i rundskriv 2016-15 om pristilskudd korn og kraftfôr.

 • Matkorntilskudd

  Formålet med matkorntilskuddet er å skrive ned prisen på matkorn som råvarer til produksjon av matmel.

   Det blir betalt matkorntilskudd til virksomheter som anvender norsk korn til produksjon av matmel, gryn eller andre cerealprodukter beregnet på innenlandsk forbruk. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet etter søknad fra møllene.

  Fra 1. juli 2013 blir det kun bli utbetalt tilskudd for forbruk av norsk korn. I forbindelse med omlegging av ordningen med matkorntilskuddet er grunnlaget for beregningen av tollsats for matkorn også endret. Matkorntilskuddet trekkes fra ved beregning av tollsatsen i tollkalkylen.  

  Mer informasjon om tilskuddet finnes i rundskriv 2020-23 om pristilskudd korn og kraftfôr. Rundskrivet inneholder blant annet satser og søknadsfrister.