Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsregulering av melk

Markedsreguleringen av jordbruksråvarer skal sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en tilnærmet lik pris. Den skal også sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser.

 • Om markedsreguleringen

  MARKEDSTILTAK_SKJEMATISK
  Tine SA er markedsregulator i melkesektoren. Markedsregulator har den utøvende funksjonen gjennom å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak. Markedsregulator får kompensert for kostnader forbundet med gjennomføringen av tiltakene.

  Markedsregulator har mottaksplikt for melk fra alle produsenter og for smør fra uavhengige meieriselskaper. Markedsregulator har forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper som deltar i prisutjevningsordningen for melk tilgang på råvarer til nærmere spesifiserte vilkår. Til produksjon av flytende melkeprodukter har markedsregulator forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper begrenset oppad til i utgangspunktet 15 mill. liter melk per anlegg. For forsyninger utover dette, stilles krav om leveranser fra egne leverandører. Se markedsreguleringsforskriften for nærmere bestemmelser om mottaks- og forsyningsplikten.

  Markedsregulator har i tillegg informasjonplikt som skal sikre at alle markedsaktører har lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret.

  Markedsreguleringen blir finansiert av omsetningsavgiften, som betales av bøndene ved levering av melk. Størrelsen på omsetningsavgiften fastsettes årlig av Landbruks- og matdepartementet etter forslag fra Omsetningsrådet.

 • Avsetningstiltak

  Avsetningstiltak iverksettes for å sikre et balansert marked, for eksempel ved overproduksjon. Tiltakene skal bidra til at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse. Retningslinjene inneholder følgende avsetningstiltak og andre sektorvise tiltak for melk: 

  • Reguleringslagring
  • Prisnedskrivning av melkeprodukter til fôr
  • Prisnedskrivning av geitemelk til fôr
  • Prisnedskrivning ved salg av melkefett til margarinindustrien
  • Prisnedskrivning ved salg av kasein
  • Spesialmarkeder
  • Skolemelk
  • Reguleringseksport

  I tillegg kan andre tiltak iverksettes etter forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådet.

  De største tiltakene for melk (målt i kroner) er reguleringskapasitet og skolemelk. Se Omsetningsrådets årsmelding for detaljer om bruken av reguleringstiltak.

 • Faglige tiltak

  Faglige tiltak rettes i hovedsak mot produsentene og industrien. Faglige tiltak kan for eksempel være knyttet til veiledning av produsenter, forsøksvirksomhet eller forskning. Nærmere beskrivelse finnes i retningslinjene.

  Støtte til faglige tiltak formidles via Tine SA som markedsregulator. Se Omsetningsrådets årsmelding for detaljer om bruken av faglige tiltak.

 • Opplysningsvirksomhet

  Opplysningsvirksomheten gjennomføres av Opplysningskontoret for meieriprodukter (melk.no) og Matmerk.

  Matmerk driver opplysningsvirksomhet gjennom generisk markedsføring av økologisk mat og markedsføring av den nasjonale merkeordningen Nyt Norge. Arbeidet finansieres av midler fra omsetningsavgiften.

  Opplysningskontorets formål er å øke forbrukernes kunnskap om melk og meieriprodukter. Det skal drive merkenøytral informasjonsvirksomhet på et saklig og vitenskapelig grunnlag. Virksomheten finansieres i hovedsak av midler fra omsetningsavgiften.