Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg av geitemelkkvote – Ny søknadsfrist 1. oktober

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skal være en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter. Dette for å bedre balansen i markedet for geitemelk.

geit (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com

 

Oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter innebærer at i omsetningsrunden 2017 og 2018 heves prisen fra dagens 2,50 kroner per liter til 12 kroner per liter for andelen av grunnkvoten som selges til staten (minst 20 prosent). For produsenter som ligger utenfor dagens satsningsområde for geitemelk, det vil si Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås, heves prisen til 15 kroner per liter. Disse prisene forutsetter at hele landbrukseiendommens geitemelkkvote selges.

 

Forberedelser til søknad om salg av melkekvoten

Minst 20 prosent av den totale mengden du ønsker å selge må du selge til staten, resten kan du selge privat innenfor samme produksjonsregion. For geitemelk er produksjonsregionene Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge. I tillegg kan ikke geitemelkkvote selges til kommuner uten geitemelkkvote fra før. Geitemelkkvote kan heller ikke selges til kommunene Leksvik, Namsskogan, Røyrvik eller Ås.

Det er kun eier av landbrukseiendom som kan selge grunnkvote. Dersom det er flere eiere, må alle samtykke i salget.

Dersom foretaket ditt er merverdiavgiftsregistrert, utbetaler staten merverdiavgift for den mengden grunnkvote du selger til staten.

Klikk for å finne søknadsskjemaet for salg av grunnkvote (LDIR-803 Skjema for salg av melkekvote)

 

I tillegg til salgssøknaden må du levere dette:

Selger du grunnkvote privat må de private kjøperne fylle ut og levere skjemaet «LDIR-805 Skjema for privat omsetning av melkekvote».

Klikk for mer informasjon om salg av grunnkvote.

Du kan sende salgssøknaden per post eller som vedlegg i e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no

 

Søknadsfrister:

Hva gjelder det? 

            

 Frist      

            

Salg av grunnkvote geit

 1. oktober       

Utleie av grunnkvote

 1. oktober

Opphør av leieforhold

 1. oktober

Innmelding, utmelding, oppløsning og oppstart av foretak med felles melkeproduksjon   

 1. oktober

 


Utleie av grunnkvote 

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan leie ut hele eller deler av kvoten sin. Kvoteleie kan kun foregå innen samme produksjonsregion, og pris fastsettes privat. For kumelkkvoter er det nye produksjonsregioner fra søknadsrunden 2017, se temaside for melkekvoter.

Utleie av ku- eller geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar. Se temaside for melkekvoter for mer informasjon om kvoteleie.

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om utleie av kvote sendes inn elektronisk via Altinn.

 

Endring i kvoteforhold

Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemelk må sendes Landbruksdirektoratet innen 1. oktober for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.

Eksempel på slike endringer er opphør av kvoteleie, innmelding, utmelding, oppløsning og oppstart av foretak for felles melkeproduksjon.

Se temaside for melkekvoter for mer informasjon.

 

Staten selger ikke ku- eller geitemelkekvote i 2017

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at staten ikke selger ku- eller geitemelkkvote.