Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutjevningsordningen

Prisutjevningsordningen skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet. Ordningen skal legge til rette for at målprisen på melk kan oppnås. Det er også et viktig hensyn å sikre like konkurransevilkår for meieriene som deltar i ordningen.

 • Introduksjon til ordningen

  I prisutjevningsordningen ilegges enkelte melkeanvendelser som f.eks. drikkemelk avgift, mens andre melkeanvendelser som f.eks. modnet ost og tørrmelk får tilskudd. Det gis tilskudd til innfrakt av melk fra produsent, distribusjon av melk til Nord-Norge og til skolemelk, samt enkelte tilskudd til meieriselskap utenom Tine SA. Ordningen er selvfinansierende, avgiftene som ilegges finansierer tilskuddene som betales ut.

  Deltagerne i ordningen er meieriselskaper, det vil si selskaper som kjøper ubehandlet melk til videre foredling. Dersom et selskap anvender mer enn 200 000 liter melk til produksjon av flytende melkeprodukter, eller 500 000 liter melk til produksjon av faste produkter, skal selskapet ta del i ordningen.

  Per 01.01.2019 har prisutjevningsordningen følgende deltagere: Tine SA, Synnøve Finden AS, Q-meieriene AS, Normilk AS, Rørosmeieriet AS, Mondelez Europe Procurement - norsk filial og Valdresmeieriet AS.

 • Utjevning

  Prisutjevningsordningen for melk består i hovedsak av tre deler:

  1) Utjevning mellom hovedmelkeanvendelser

  Melkeproduktene fordeles i 15 prisgrupper, basert på hvilken av syv produktgrupper produktet tilhører og hvilke av tre markeder produktet selges i. Se tabellen i forskriften for mer informasjon om produktgrupper, markeder og prisgrupper.

  Hver prisgruppe har en sats, enten avgift eller tilskudd. Landbruksdirektoratet fastsetter avgifter og tilskudd for de enkelte prisgruppene i en egen forskrift. Satsene fastsettes i utgangspunktet for ett år om gangen og nye satser trer i kraft fra 1. juli hvert år. For melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap utenom Tine SA, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med en sats fastsatt av Landbruksdirektoratet. Satsene det er referert til finnes her.

  For meieriselskap utenom Tine SA, gjøres det dessuten en korrigering for prisgruppene 1-6 og 8-11 slik at avgiften reduseres eller tilskuddet økes med 27 øre per liter.

  2) Biproduktutjevning

  Biprodukter er produksjonsfløte, myse og kjernemelk. Disse benyttes i produksjonen av kremfløteprodukter, smørprodukter, mysoster og melkeprodukter med kjernemelk. Det er 6 ulike biproduktgrupper i prisutjevningsordningen.

  Som for melkeanvendelsene, fastsetter Landbruksdirektoratet avgifter og tilskudd for biproduktgruppene i den omtalte forskriften. Det er avgift på fløte anvendt til kremfløteprodukter og myse anvendt til mysoster. Det er tilskudd til fløte anvendt til smør, iskremblandinger og tørrmelksprodukter.

  3) Geografiutjevning

  Geografiutjevningen skal gi mulighet for lik pris til produsent uavhengig av lokalisering av produksjonen.

  Meieriselskaper som henter melk hos egne melkeprodusenter kan kreve et innfrakttillegg. Tillegget gis per liter innveid melk og hver kommune har en egen sats. Formålet er å utjevne for ulike transportkostnader fra produsent til meieri.

  Meieriselskaper som distribuerer melkeprodukter i prisgruppe 2 og biproduktgruppe 1 i Nord-Norge, og selv bærer transportkostnadene, gis et tillegg per liter distribuert melkeprodukt etter satser fastsatt av Landbruksdirektoratet.

  Meieriselskaper som produserer og selger melkeprodukter i prisgruppe 2 til barnehager og barne-, ungdoms- og videregående skoler gis et tillegg per liter distribuert melkeprodukt etter satser fastsatt av Landbruksdirektoratet.

  Meieriselskaper som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, og som etter Landbruksdirektoratets skjønn har vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine SA, kan i tillegg gis et distribusjonstillegg på inntil 50 øre/liter for distribusjon av melkeprodukter i prisgruppe 2 og biproduktgruppe 1. Tillegget er begrenset oppad til 100 mill. liter per meieriselskap for perioden 1. juli til og med 30. juni. Dersom distribuert kvantum melkeprodukter for meieriselskapene samlet overstiger 115 mill. liter i denne perioden, reduseres tilskuddssatsen forholdsmessig innenfor en samlet økonomisk ramme på 57,5 mill. kroner.

 • Avregning

  Deltagerne i ordningen leverer hver måned inn en rapport der salg av de ulike produktene, justert for lagerendringer, viser en beregnet produksjon av hvert produkt.

  Omregningsfaktorer benyttes for å beregne hvor mye råvare (melk, fløte, myse, kjernemelk) som har gått inn i produksjonen. Selskapene avregnes hver måned med avgifter og tilskudd, basert på hvor mye råvare som er anvendt i de ulike pris- og biproduktgruppene. Geografiordningene og øvrige delordninger avregnes også månedlig.

  Omregningsfaktorene som benyttes i avregningen fastsettes av Landbruksdirektoratet. Ved beregning av omregningsfaktorene brukes normtall for fett- og tørrstoffinnhold for råvarene som inngår. Det tas dessuten hensyn til normtall for svinn ved produksjon og salg av produktet.

 • Avtale SLF-Tine

  Som en del av endret markedsordning for melk inngikk SLF og Tine BA 19.12.2003 (justert 01.02.2012) Avtale mellom Tine SA og Statens landbruksforvaltning om et administrativt og regnskapsmessig skille mellom råvarehåndtering og øvrig virksomhet i Tine SA (hovedavtalen). Hvert år utarbeides et vedlegg med ramme for netto kostnader knyttet til de aktiviteter og funksjoner som inngår i Tine Råvare.

  I henhold til avtalen skal Tine Råvare oversende revidert regnskap og rapport til SLF, nå Landbruksdirektoratet, innen 1. juni påfølgende år. Regnskapet for 2019 kan leses her.