Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot mjølk

Melkeglass og smør. (Copyright: Colourbox.com )

Føremålet med pristilskot til mjølk er å medverke til ei inntekts- og produksjonsutvikling i mjølkeproduksjonen som bidreg til å halde ved lag busetnad og sysselsetjing i distrikta for å jamne ut skilnadar i produksjonen. Tilskota skal også bidra til å jamne ut ulikskapar i lønsemd mellom ulike bruksstorleikar generelt.
Det er to typar pristilskot til mjølk: Grunntilskot til geitemjølk og distriktstilskot til ku- og geitemjølk. Utbetaling skjer saman med oppgjer for levert mjølk til meieri eller direkte frå Landbruksdirektoratet etter rapportering av lokalt foredla mjølk.

 • Heimel og informasjon om klageadgang

  .

 • Grunntilskot geitemjølk

  Grunnlaget for grunntilskotet er liter geitemjølk levert til meieri eller foredla og seld direkte (sjå lokal foredling mjølk). Satsen for grunntilskot for geitemjølk er lik over heile landet.

  Inga endring etter jordbruksoppgjeret i 2019

  Satsen for grunntilskot for geitemjølk frå 1. januar 2020 er den same som  i 2019, kr 3,36 per liter mjølk.

 • Distriktstilskot mjølk

  Produsentar kan få distriktstilskot for ku- og geitemjølk som er produsert innanfor kvote, jf. Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren § 5. Tilskot blir ikkje gitt til mjølk som er kassert.

  Grunnlaget for distriktstilskotet er tal på liter mjølk levert til meieri, eller foredla og seld direkte (sjå lokal foredling mjølk). Tilskotet er differensiert med ulike satsar i ti geografiske soner frå A til J. I sone A er satsen for tilskotet kr 0,-.
  Soneinndelinga følgjer av Sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt. I kartet kan du slå opp på produksjonsføretaket sitt gards- og bruksnummer eller organisasjonsnummer, og finne sone for mjølkeprodusenten.

  Nytt etter jordbruksoppgjeret 2019

  Satsane for distriktstilskot mjølk blei auka med 4 øre per liter mjølk i sone D, E, F, G, H, I og J frå 1. januar 2020.

 • Soner distriktstilskot mjølk og driftssenter

  Distriktstilskot mjølk er geografisk differensiert i ti soner og blir gjeve i samsvar med soneinndelinga i Sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt.

  Distriktstilskotet blir utbetalt etter kvar driftssenteret til føretaket ligg. Rett driftssenter er der driftsbygninga er plassert. Har føretaket husdyrproduksjon i fleire driftsbygningar, er driftssenteret den bygninga som står for størstedelen av føretaket si omsetning frå husdyrproduksjon på årleg basis. Det er den bygninga der dyra høyrer til størstedelen av året som skal vere driftssenter. Har føretaket dyr på setra om sommaren, skal setra ikkje vere driftssenteret.

  Bakgrunn for mjølkesonene

  Det første distriktstilskotet for mjølkeproduksjon vart gjeve i form av eit Nord-Noreg-tilskot i 1940. I tiåra som følgde fekk mjølkeprodusentar i stadig fleire delar av landet rett til tilskot, og landet vart delt i ulike tilskotssoner. I 1980 vart Utvalg for distriktstiltak for landbruket oppnemnd som følgje av lokal misnøye med desse sonegrensene. Utvalet hadde som mandat å ta for seg kriteria for fastsetjing av sonegrensene for å sikre akseptable soneovergangar. Utvalet kunne også fram til 1999 ta stilling til søknadar om sonejustering. Mjølkesonene slik dei vart fastsatt av departementet sitt utval var fram til 30. juni 2017 samla i vedlegg 2 til jordbruksavtalen.

  Varige soner - nytt juridisk grunnlag

  Etter jordbruksoppgjeret i 2000 har det ikke vært anledning til å søke avtalepartane om justering av sone for distriktstilskot mjølk. Landbruksdirektoratet kan ikkje justere sone for eit føretak etter søknad.

  I jordbruksavtale 2017-2018 som Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag vart samde om den 29. juni 2017, blei det bestemt at sonene frå 1. juli 2017 skal følge av Sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt. Frå same tid blei sonene oppheva slik dei er skildra i vedlegg 2 til tidligare jordbruksavtaler.

  I praksis betyr dette at sonekartet erstatter vedlegg 2 som juridisk grunnlag for soneinnplassering. Kartet slik det viser soneinndelinga frå 1. juli 2017, uten fleire justeringar, er det einaste grunnlaget for soneinnplassering av foretak som kan motta distriktstilskot mjølk.

 • Ansvar for rett registrering av driftssenter

  Du som er produsent er ansvarleg for at forvaltinga har korrekt informasjon om kvar driftssenteret til føretaket ligg. Koordinatane til driftssenteret er registrerte i Landbruksregisteret på det gards- og bruksnummeret føretaket er kopla til.

  Frå hausten 2019 kan produsenten i elektronisk søknad om produksjonstilskot i mars og i oktober opplyse forvaltinga om kvar driftssenteret skal vere registrert. Dersom det er registrert på feil bygning, oppdaterer forvaltinga driftssenteret så snart som råd på bakgrunn av produsenten sine opplysinger.

  Feil sone eller feil driftssenter mellom søknadsomgongane – kva må du som er produsent gjere?
  Dersom du finn ut at driftssenteret ditt er registrert feil, eller meieriet har brukt feil sone i avrekninga, kontakt Landbruksdirektoratet på e-post postsvp@landbruksdirektoratet.no slik at vi kan registrere rett driftssenter og distriktssone for føretaket.

  sonekartet finn du ut om driftssenteret er registrert på rett bygning og kva for ei mjølkesone føretaket ligg i. Sjå rettleiing for korleis du brukar kartet.

  Får føretaket utbetalt for mykje distriktstilskot, må føretaket betale tilbake dei pengane ein ikkje har rett på. Får føretaket utbetalt for lite distriktstilskot, kan ikkje føretaket krevje å få dette etterbetalt.