Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nasjonale tilretteleggingsmiddel

Steinsletta i Buskerud (Copyright: Fylkesmannen i Rogaland)

Tilskotsordninga nasjonale tilretteleggingsmiddel vart oppretta i jordbruksoppgjeret 2019. Tilskot til kompetanseutvikling i landbuket (KIL) er lagd inn i den nye ordninga, som vert forvalta av Landbruksdirektoratet.

Ordninga skal støtte nasjonale eller fylkesoverskridande tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Midla kan ikkje gå til å støtte forskingsprosjekt eller ordinære driftskostnadar. Rammene for tilskotet vert årleg fastsatt i jordbruksoppgjeret og statsbudsjettet. 

  • Utlysing av 2020-middel

    Nasjonale tilretteleggingsmiddel og KIL-midla vert lyst ut felles, og det er om lag 6 mill. kroner til disposisjon for nye prosjekt med oppstart i 2020. Utlysinga av prosjektmidla på Landbruksdirektoratet sine nettsider er utsett frå januar til februar/mars 2020, grunna forseinkingar i etableringa av ordninga.

    Organisasjonar og institusjonar registrert i Enhetsregisteret kan søkje om middel. Føretak kan òg søkje dersom tiltaket har som formål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling og kompetanseheving på tvers av fylkesgrenser eller med nasjonale mål.

Kontakt