Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regionale tilskudd

Veksthus

Det er mulig å søke om regionale tilskudd til næringsutvikling og om regionale tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

For mer informasjon om ordningene, søknadsfrister m.m. gå inn på Regionalforvaltning.no

 • Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak

  Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

  Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det regionale partnerskapet bestående av fylkeskommunen, fylkesmannen, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket.

  Søknad om tilskudd sendes til fylkeskommunen. Landbruksdirektoratet har det nasjonale forvaltningsansvaret for ordningen.

 • Tildeling og innsatsområder i 2019

  I 2019 ble det innvilget i overkant 72 mill. kroner fordelt på 457 prosjekter. I 2019 var det Fylkesmannen som hadde ansvaret for å tildele midler. Figuren under viser Fylkesmannens prioritering av midlene fordelt på ulike innsatsområder.

  RK-tildeling i 2019 

 • Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

  Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

  Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det regionale partnerskapet bestående av fylkeskommunen, fylkesmannen, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket.

  Søknad om tilskudd sendes til fylkeskommunen. Landbruksdirektoratet har det nasjonale forvaltningsansvaret for ordningen.

Kontakt