Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 2 av søknaden i 2020

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 kan leveres fra og med 1. oktober 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2020.

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
 • Søknadsfristen er 15. oktober
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29. oktober
 • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.
 • Elektronisk søknadsskjema


  Det elektroniske søknadsskjemaet er ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

  Du kan også levere søknad på papir. Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden. Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.

 • Hvilke tilskudd kan jeg søke om i del 2 av søknaden?

  Del 2 av søknaden gjelder både foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon. Du kan søke om følgende tilskudd:

  • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
  • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
  • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
  • areal- og kulturlandskapstilskudd
  • tilskudd for dyr på beite
  • tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • driftstilskudd til melkeproduksjon
  • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • tilskudd til små og mellomstore melkebruk
   

  Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • tilskudd for grovfôrareal
 • Veiledning

 • Fra Jordbruksoppgjøret

 • Aktuelle forskrifter

 • Aktuelle rundskriv

  • Rundskriv 2020-28: Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
  • Rundskriv 2020-29: Saksbehandling av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning
 • Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus

  Etter forskrift om produksjonstilskudd § 9 kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen i «særlige tilfeller». Dersom et foretak ikke har fått levert søknaden innen 15. mars på grunn av problemer knyttet til utbruddet av koronaviruset, kan det være at det foreligger et særlig tilfelle som gjør at det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen. Eksempler på forhold som gjør at foretak kan få innvilget dispensasjon fra søknadsfristen er:

  • Søker har selv vært syk med koronaviruset og ikke hatt mulighet til å levere søknaden innen fristen
  • Søker har sittet i karantene og hatt problemer med å levere søknaden på grunn av tekniske problemer, manglende tilgang til PC/internett mv.
  • Søker har hatt problemer med å få hjelp fra kommunen på grunn av koronaviruset
  • Andre forhold utenfor søkers kontroll knyttet til utbruddet av koronaviruset som har medført at søker ikke har fått levert søknaden innen søknadsfristen

   

  Foretaket må selv søke om dispensasjon fra søknadsfristen på vanlig måte. Søknaden sendes til kommunen og behandles og vurderes av Fylkesmannen.

 • Tilskuddssatser og utbetalingsdato

  Planlagt utbetalingsdato

  Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2020, er planlagt i uke 7 i 2021. Det er ferdigbehandlede søknader som blir utbetalt ved hovedutbetalingen. Dersom søknaden din ikke er ferdigbehandlet når hovedutbetalingen går, vil du motta melding om dette.

   

  Tilskuddssatser

  Foreløpige satser for søknadsomgangen i 2020 finner du i jordbruksavtale 2020-2021 (kap. 6.6, 7 og 9.1). 


  Foreløpig beregning av tilskudd i søknaden

  Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. For å holde forbruket i samsvar med fastsatt bevilgning i jordbruksavtalen, kan satsene justeres opp eller ned. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ved utfylling av del 1 av søknaden er den foreløpige beregningen gjort på grunnlag av de endelige satsene fra fjoråret.

  Vedtaket om tilskudd vil bli beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar utbetalingsåret (for søknad i 2020 er utbetalingsåret 2021).

  I del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det satsene fra fjorårets jordbruksavtale (jordbruksavtalen 2019-2020) som blir brukt i den foreløpige beregningen, siden årets jordbruksavtale ikke er fastsatt på det tidspunktet.