Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 1 av søknaden i 2018

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. mars 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2018.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.

 • Elektronisk søknadsskjema

 • Hvilke tilskudd kan jeg søke om i del 1 av søknaden?

  Del 1 av søknaden gjelder foretak med husdyrproduksjon. Du kan søke om følgende tilskudd:

  • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

  Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd for grovfôrareal

  (Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden de dyr du disponerer per 1. mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

 • Veiledning

 • Fra Jordbruksoppgjøret

   

 • Aktuelle forskrifter

 • Aktuelle rundskriv

  • Rundskriv 2018-05: Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsningstilskudd i jordbruket
  • Rundskriv 2018-04: Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Tilskuddssatser og utbetalingsdato

  Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. For å holde forbruket i samsvar med fastsatt bevilgning i jordbruksavtalen, kan satsene justeres opp eller ned. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

  Vedtaket om tilskudd vil bli beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar utbetalingsåret (for søknad i 2018 er utbetalingsåret 2019).

  I del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det satsene fra fjorårets jordbruksavtale (jordbruksavtalen 2017-2018) som blir brukt i den foreløpige beregningen, siden årets jordbruksavtale ikke er fastsatt på det tidspunktet.

  Foreløpig beregning av grunnlag for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

  Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan refunderes fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. For sau og ammegeit er det antall sauer født foregående år eller tidligere og antall ammegeiter, som foretaket disponerer 1. mars, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget. Se mer informasjon her.

  I del 1 av søknaden informeres det om foreløpig beregnet grunnlag for avløsertilskudd. Beregningen blir da gjort på grunnlag av registrert dyretall 1. mars. Siden tilskuddsgrunnlaget fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer 1. mars og 1. oktober (med unntak av sau og ammegeit, hvor det er kun 1. mars som telles), kommer tilskuddsgrunnlaget til å bli høyere når antall dyr 1. oktober også registreres.

  Utbetalingstidspunkt

  Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

  Det er ferdigbehandlede søknader som blir utbetalt ved hovedutbetalingen. Dersom søknaden din ikke er ferdigbehandlet når hovedutbetalingen går, vil du motta melding om dette.