Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 1 av søknaden i 2019

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. mars 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2019.
Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars.

Ved del 1 av søknaden er det foretak med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd.

 • Elektronisk søknadsskjema


  Det elektroniske søknadsskjemaet er ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

  Du kan også levere søknad på papir. Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden. Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.

 • Hvilke tilskudd kan jeg søke om i del 1 av søknaden?

  Del 1 av søknaden gjelder foretak som driver med husdyrproduksjon. Du kan søke om følgende tilskudd:

  • tilskudd for husdyr (unntatt bifolk)
  • tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • driftstilskudd til melkeproduksjon
  • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

  Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd for grovfôrareal

  (Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden de dyr du disponerer per 1. mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

 • Veiledning

 • Fra Jordbruksoppgjøret

  For søknaden i 2019 er det jordbruksavtalen 2019-2020 som er grunnlaget for beregning av tilskudd. Ved del 1 av søknaden foreligger ikke årets avtale enda. Fjorårets jordbruksavtale finner du her.

 • Aktuelle forskrifter

 • Aktuelle rundskriv

  • Rundskriv 2019-4: Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
  • Rundskriv 2018-31: Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Tilskuddssatser og utbetalingsdato

  Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. For å holde forbruket i samsvar med fastsatt bevilgning i jordbruksavtalen, kan satsene justeres opp eller ned. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

  Vedtaket om tilskudd vil bli beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar utbetalingsåret (for søknad i 2019 er utbetalingsåret 2020).

  I del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det satsene fra fjorårets jordbruksavtale (jordbruksavtalen 2018-2019) som blir brukt i den foreløpige beregningen, siden årets jordbruksavtale ikke er fastsatt på det tidspunktet.

  Foreløpig beregning av grunnlag for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

  Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan refunderes fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. For sau og ammegeit er det antall sauer født foregående år eller tidligere og antall ammegeiter, som foretaket disponerer 1. mars, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget. Se mer informasjon her.

  I del 1 av søknaden informeres det om foreløpig beregnet grunnlag for avløsertilskudd. Beregningen blir da gjort på grunnlag av registrert dyretall 1. mars. Siden tilskuddsgrunnlaget fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer 1. mars og 1. oktober (med unntak av sau og ammegeit, hvor det er kun 1. mars som telles), kommer tilskuddsgrunnlaget til å bli høyere når antall dyr 1. oktober også registreres. Her finner du et regneark hvor du kan legge inn antall dyr du har 1. mars og antall dyr du tror du vil ha 1. oktober og få beregnet grunnlag for avløsertilskuddet.