Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 1 av søknaden i 2020

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020 kan leveres fra og med 1. mars 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Ved del 1 kan foretak med husdyrproduksjon søke tilskudd.

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
 • Søknadsfristen er 15. mars
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars
 • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.
 • Elektronisk søknadsskjema


  Det elektroniske søknadsskjemaet er ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

  Du kan også levere søknad på papir. Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden. Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.

 • Hvilke tilskudd kan jeg søke om i del 1 av søknaden?

  I del 1 av søknaden er det foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd. Du kan søke om følgende tilskudd:

  • tilskudd for husdyr (unntatt bifolk)
  • tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • driftstilskudd til melkeproduksjon
  • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

   

  Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • tilskudd for grovfôrareal

  Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd for grovfôrareal kan du søke om i del 2, men du må ha registrert antall dyr du disponerer i søknaden ved del 1 for at de skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to ordningene.

 • Veiledning

   

 • Fra Jordbruksoppgjøret

 • Aktuelle forskrifter

 • Aktuelle rundskriv

  • Rundskriv 2020-7: Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
  • Rundskriv 2020-8: Saksbehandling av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Rundskriv 2020-13: Nye retningslinjer for praktisering av dispensasjon fra søknadsfristen i 2017-2019
 • Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus

  Etter forskrift om produksjonstilskudd § 9 kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen i «særlige tilfeller». Dersom et foretak ikke har fått levert søknaden innen 15. mars på grunn av problemer knyttet til utbruddet av koronaviruset, kan det være at det foreligger et særlig tilfelle som gjør at det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen. Eksempler på forhold som gjør at foretak kan få innvilget dispensasjon fra søknadsfristen er:

  • Søker har selv vært syk med koronaviruset og ikke hatt mulighet til å levere søknaden innen fristen
  • Søker har sittet i karantene og hatt problemer med å levere søknaden på grunn av tekniske problemer, manglende tilgang til PC/internett mv.
  • Søker har hatt problemer med å få hjelp fra kommunen på grunn av koronaviruset
  • Andre forhold utenfor søkers kontroll knyttet til utbruddet av koronaviruset som har medført at søker ikke har fått levert søknaden innen søknadsfristen

   

  Foretaket må selv søke om dispensasjon fra søknadsfristen på vanlig måte. Søknaden sendes til kommunen og behandles og vurderes av Fylkesmannen.

 • Tilskuddssatser og utbetalingsdato

  Planlagt utbetalingsdato

  Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2020, er planlagt i uke 7 i 2021. Det er ferdigbehandlede søknader som blir utbetalt ved hovedutbetalingen. Dersom søknaden din ikke er ferdigbehandlet når hovedutbetalingen går, vil du motta melding om dette.

   

  Tilskuddssatser

  Foreløpige satser for søknadsomgangen i 2020 finner du i jordbruksavtale 2020-2021 (kap. 6.6, 7 og 9.1). 


  Foreløpig beregning av tilskudd i søknaden

  Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. For å holde forbruket i samsvar med fastsatt bevilgning i jordbruksavtalen, kan satsene justeres opp eller ned. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ved utfylling av del 1 av søknaden er den foreløpige beregningen gjort på grunnlag av de endelige satsene fra fjoråret.

  Vedtaket om tilskudd vil bli beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar utbetalingsåret (for søknad i 2020 er utbetalingsåret 2021).

  I del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det satsene fra fjorårets jordbruksavtale (jordbruksavtalen 2019-2020) som blir brukt i den foreløpige beregningen, siden årets jordbruksavtale ikke er fastsatt på det tidspunktet.