Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tydeligere rutiner mellom Mattilsynet og Landbruksdirektoratet ved alvorlige dyrevernsaker

Mattilsynet og Landbruksdirektoratet har underskrevet en utvekslingsavtale som skal sikre god informasjon mellom etatene i alvorlige dyrevernsaker. Avtalen skal sikre mer likebehandling over hele landet.

Direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet (t.v.) og direktør i Mattilsynet Harald Gjein underskrev i går en avtale om gjensidig utveksling av informasjon i alvorlige dyrevernsaker hos produksjonsdyr.  (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet (t.v.) og direktør Harald Gjein i Mattilsynet underskrev avtalen i går. Foto: Kari Hustad/ Landbruksdirektoratet


Både Mattilsynet og Landbruksdirektoratet har sett behovet for å skape tydeligere rutiner for utveksling av informasjon i saker der produksjonsdyr blir utsatt for alvorlig svikt i tilsyn og stell. I den nye avtalen er det også presisert at den gjelder slakterier dersom det skjer alvorlige brudd på regelverket under transport eller slakting av produksjonsdyr. Avtalen som nå er underskrevet av direktør Harald Gjein i Mattilsynet og direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet understreker i tillegg at det er viktig med en tett dialog mellom etatene når det gjelder dyrevelferd hos tamrein.

Mer likebehandling
Avtalen vil bidra til større grad av likebehandling over hele landet rundt trekk i tilskuddene fordi rutinene er tydeligere. Trekk i tilskudd har blant annet som formål å hindre at virksomheter som bryter dyrevelferdsloven støttes av statlige midler, og den har som mål å påvirke til at foretak som bryter dyrevelferdsloven legger om til lovlig drift.

Årlig rapportering fra begge etatene
Begge etatene skal sende årlige oversikter til hverandre. Mattilsynet skal rapportere til Landbruksdirektoratet om hvor mange brudd på regelverket for dyrevelferd som er oversendt landbruksforvaltningen. Landbruksdirektoratet skal gi en oversikt til Mattilsynet hvor mange saker der produksjons-og avløsertilskuddet er avkortet som følge av brudd på regelverket for dyrevelferd. Slik vil etatene ha et bedre grunnlag for å følge opp hvordan avtalen etterleves i ulike deler av landet.

Bakgrunnsfakta:

• Mattilsynet har ansvar for dyrevelferden, og bruker de virkemidlene som loven og forskriften gir. Mattilsynet har sitt hovedkontor i Oslo, med 70 kontorer som er inndelt i fem regioner.

• Landbruksdirektoratet har ansvar for tilskuddsordningene i landbruket, og kan beslutte trekk i tilskuddene når dyrevelferdsloven brytes. Landbruksforvaltningen består av Landbruksdirektoratet sentralt, Fylkesmannen i hvert fylke og ca. 400 landbrukskontorer i kommunene.

• Mattilsynet og Landbruksdirektoratet har siden 2007 hatt en generell samarbeidsavtale. I 2014 ble det fastsatt en skriftlig rutine for samhandling om dyrevelferd og brudd på regelverket for dyrevelferd. I 2018 er rutinene blitt presisert gjennom en ny avtale.

 

Kontaktperson

Mer om temaet