Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - hvordan søke?

Kornhøst (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal registrere og levere søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Klikk på overskriftene for å få vite mer om de ulike temaene.

 • Hvordan søker du om produksjonstilskudd?

  Det elektroniske søknadsskjemaet finner du her.

  Når du har logget deg på og åpnet søknaden, vil du finne hjelpeknapper i søknadsskjema som du kan trykke på dersom du lurer på noe underveis. Veiledningsheftet inneholder også nyttig informasjon om hvordan du skal fylle ut søknaden din.

  Vi oppfordrer alle som søker om produksjonstilskudd til å levere søknaden elektronisk fordi:

  • Søknaden er forhåndsutfylt med grunnopplysninger.
  • Du kan se søknadsdata fra forrige søknadsomgang.
  • Du kan kontrollere mange av søknadsopplysningene før levering.
  • En feilfri søknad øker muligheten for at du får tilskuddet utbetalt ved hovedutbetalingen, og ikke senere.
  • Færre papirsøknader og bedre datakvalitet effektiviserer forvaltningens arbeid.
  • Du kan lagre eller skrive ut PDF med opplysningene du har lagt inn i søknaden. Husk å sjekke at søknaden er sendt.

   

  Husk at du må kontrollere at opplysningene er korrekte selv om opplysninger fra tidligere søknad er fylt ut.

  Logge inn via Altinn:

  Du må bruke enten BankID, MinID eller Buypass for å logge deg inn i søknaden din via Altinn på www.landbruksdirektoratet.no. Du kan bruke koder fra kodebrev fra Difi (20 koder). Du kan ikke bruke koder fra kodebrev fra Altinn (30 koder). Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi. Hvis du ønsker informasjon om hvordan du logger deg inn i søknaden din via Altinn kan du lese denne veiledningen, eller se veiledningsfilmen under. Hvis veiledningsfilmen ikke starter, kan du prøve å bruke en annen nettleser.

  produksjonstilskudd veiledningsfilm

  Du kan i søknadsomgangen i januar 2017 også levere søknad om produksjonstilskudd på papir. Søknaden må da leveres på fastsatt skjema (LDIR-052), som du finner for under "papirskjema". Søknaden skal leveres til kommunen der foretaket ditt har driftssenter. Papirskjema er ikke gyldig uten søkerens signatur. Bare personer som har en rolle i foretaket som gir myndighet til å forplikte foretaket, kan underskrive søknaden.

  Dersom du har ytterligere spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

 • For nye søkere

  Skal du søke om produksjonstilskudd for første gang?

  Da bør du kontakte landbrukskontoret i din kommune i god tid før søknadsfristen. Du må blant annet sikre at foretaket ditt er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik knytning. Du får ikke levert elektronisk søknad hvis du mangler denne koblingen. (Du kan søke om tilskudd for avløsning ved ferie og fritid hvis du har hatt knytning det siste året, selv om du ikke har det når du søker.)

  Foretaket må ha en aktiv virksomhet (bedrift/underenhet) i Enhetsregisteret for å kunne få tilknytning til eiendom i Landbruksregisteret. Les mer om dette på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

  Landbruksregisteret henter opplysningene om foretaket og bedriften fra Enhetsregisteret. Foretaket selv har ansvaret for å melde endringer til Enhetsregisteret. Kontakt Brønnøysundregistrene hvis du har spørsmål om foretaket og virksomheten/bedriften.

  Kontonummer 

  Du må være registrert med gyldig kontonummer for å få utbetalt produksjons- og avløsertilskudd. Kontonummer registrerer du ved å fylle ut Endringsskjema for kontonummer/ Endre bankkontonummer for landbruksforetak (LDIR-056). Skjemaet fylles ut elektronisk med pålogging i Altinn på samme måte som for søknadsskjemaet. Kommunen kan også motta papirversjon av skjemaet, så kan de legge inn kontonummeret.

  Hvis du har søkt tidligere, vil kontonummeret som ble brukt ved siste tilskuddsutbetaling være registrert.

 • Søknadsfrist 20. januar 2017

  Januaromgangen har frist 20. januar 2017.

  Søknad kan sendes fra og med 1. januar. Søknad kan sendes til og med 20. februar 2017, men etter fristen reduseres tilskuddet med 1000 kr per dag.

  Se mer om hva det kan gis tilskudd for i veiledningsheftet eller jordbruksavtalen.

  Dette kan du søke på i januar 2017:

  Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

  Tilskudd for husdyr

  Driftstilskudd til melkeproduksjon

  Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

  Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

  Tilskudd til økologisk landbruk

  Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland

  Distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge

  Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen.

  For å regnes som levert innen søknadsfristen må søknaden være levert innen søknadsfristens utløp, og med det menes det at søknader er enten

  • postlagt innen søknadsfristen
  • levert kommunen i åpningstiden innen søknadsfristen
  • eller levert elektronisk innen søknadsfristen (kvittering for levert elektronisk søknad vil tjene som dokumentasjon for når søknaden faktisk ble levert)
 • 1000 kr i reduksjon per dag ved for sent levert søknad

  Dersom du sender inn en søknad etter søknadsfristen, vil tilskuddet bli redusert med 1000 kroner per dag etter fristens utløp. Merk at fra og med søknadsomgangen i januar 2015 telles alle dager, ikke bare virkedager. Etter 20. februar kan du ikke sende inn søknad (uten å ha dispensasjon fra søknadsfristen).

  Du vil også som hovedregel få trekk dersom du i perioden 20. august - 20. september / 20. januar - 20. februar ønsker å oppjustere antall dyr, dekar areal eller mengde frukt/bær/grønnsaker i en allerede innsendt søknad. Det samme gjelder dersom du oppdager at du har uteglemt noen søknadsopplysninger. Slike endringer vil regnes som at du sender inn en ny søknad. Vær derfor nøye med at opplysninger du sender inn er korrekte, slik at du ikke må gjøre endringer etter søknadsfristen.

  Etter 20. februar kan forhold som du har uteglemt bare tas hensyn til dersom du har fått innvilget dispensasjon fra søknadsfristen.

 • Dispensasjon fra fristen kun i særlige tilfeller

  Du kan søke om dispensasjon fra søknadsfristen, men dispensasjon skal bare gis i særlige tilfeller. Dispensasjon kan for eksempel gis i tilfeller der søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller liknende.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har forlagt søknaden, glemt søknadsfristen, er bortreist i den perioden søknaden kan leveres, eller ikke har mottatt informasjonsskriv. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon leveres til kommunen, og det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.

  Dersom søkeren har uteglemt opplysninger i søknaden og ønsker å supplere den etter trekkperioden, kan dette bare skje dersom det er et særlig tilfelle og det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen som omtalt over.

  Du kan lese mer om dispensasjon i rundskriv 2016-21.