Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om produksjonstilskudd

Korn mot himmel. (Copyright: Colourbox.com)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

 • Nærmere om produksjonstilskudd i jordbruket

  Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

  Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
  • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

  I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

  Les mer om de ulike tilskuddsordningene her

 • Hvem kan søke?

  Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å være berettiget tilskudd må foretaket oppfylle visse vilkår.

  Foretaket må:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

  Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

  Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for.

  Foretaket må drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd.

  Foretaket må oppfylle de vilkårene som gjelder sin produksjon for å kunne motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Du finner de aktuelle bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i §§ 2-6. Søkeren plikter å sette seg inn i regelverket. For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, se rundskriv 2018-30.

  Nærmere informasjon om etablering av foretak finnes på hjelp-til-regelverk.

  Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene. Du finner dette nærmere omtalt i rundskriv 2018-30. Se også Ofte stilte spørsmål.