Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Færre sauer og melkekyr men stabilt antall bønder: 39 000 søkte produksjonstilskudd i 2019

39 185 foretak har søkt produksjonstilskudd i 2019, viser nye tall fra Landbruksdirektoratet. Det er små endringer sammenlignet med fjor. Derimot blir det færre sauer og melkekyr i Norge.

Sauesanking med fårehunder i Lierne, Buskerud (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg, copyright: Landbruksdirektoratet


Foreløpige tall viser at tallet på foretak ligger ganske stabilt.

- Reduksjonen fra i fjor er på 737 foretak med areal, og det betyr en nedgang på to prosent. Fristen for å søke produksjonstilskudd gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men de foreløpige tallene viser likevel det store bildet, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Denne oversikten viser hvor stor andel jordbruksarealet utgjør av hele landarealet i hvert fylke og hvor mange foretak med areal det er i hvert fylke:

                                                                                                              (Grafikk: Landbruksdirektoratet)

Antall foretak som har søkt

Dato/år  Antall foretak i alt  Endring fra foregående år   Prosent endring  Antall foretak med areal  Endring fra foregående år   Prosent endring 
2019*39 185**-467 37 370-737-1,93
201839 652**-545 38 107-643-1,66
201740 197**-180 38 750-808-2
31.07.201640 377-850-2,139 558-796-2
31.07.201541 227-973-2,340 354-492-1,2
31.07.2014 42 200-723-1,740 846-667-1,6
31.07.2013 42 923  41 513  

* Merk at tallene for 2019 er tatt ut kort tid etter at fristen for å levere søknad er gått ut. Ved saksbehandling forventes det at noen søknader vil bli avvist eller avslått, slik at endelig antall foretak for 2019 ventes å bli noe lavere.
** Merk at tallene for "Antall foretak i alt" for 2017 til 2019 ikke er sammenlignbare med tidligere år. Årsaken er omlegging til nytt søknadssystem i 2017.

Liten endring i jordbruksarealer som er i drift
- Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått ned med vel 40 000 dekar sammenlignet med 2018. Dette er søkernes opplysninger. Vi vet av erfaring at det vil komme inn noe mer areal som er i drift i forbindelse med dispensasjons- og saksbehandling av søknader, sier Jørn Rolfsen. 

Tall for jordbruksarealer

 
Sum jordbruksareal i drift
 
Innmarksbeiteareal i driftFulldyrka/overfl.dyrka i drift
  Endring fra foregående år Endring fra foregående år Endring fra foregående år
Dato/årDaa  Daa  Prosent Daa  Daa  Prosent Daa  Daa  Prosent 
20199 793 551-42 801-0,441 593 920-9697-0,618 199 631-36 561-0,44
20189 836 35213 7180,141 600 160-9 193-0,578 236 19222 9110,28
20179 822 63419 5820,21 609 35352 2123,358 213 281-32 630-0,4
31.07.20169 803 052-20 259-0,211 557 141-6408 245 911-20 195-0,24
31.07.20159 823 311-11 584-0,121 557 2055160,038 266 106-12 100-0,15
31.07.20149 834 895-4 804-0,051 556 689-5 978-0,388 278 2061 1740,01
31.07.20139 839 699-53 929-0,551 562 6671440,018 277 032-54 073-0,65
31.07.20129 893 628-62 402-0,631 562 523-833-0,058 331 105-61 569-0,73
31.07.20119 956 030-63 319-0,641 563 356  8 392 674  

Grovfôr går opp, korn går ned
På landsbasis har arealene med grovfôrproduksjonen på fulldyrka og overflatedyrka jord økt med vel 16 000 dekar, mens kornarealene har gått ned med vel 63 000 dekar sammenlignet med fjorårets tall. Sum areal til grovfôr, korn, potet, grønnsaker og frukt og bær har gått ned i alle fylker, bortsett fra Vest-Agder og Troms. Det som ser ut til å være nedgang i Møre og Romsdal og økning i Trøndelag skyldes Rindal kommune som ble flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag fra 1. januar 2019. Ellers viser tallene at potet- og fruktarealene har blitt større, mens grønnsaks- og bærarealene har gått ned.

Dyrkede vekster, endring fra 2018 til 2019 (i dekar)

FylkeGrovfôr (inkl. innmarks­beite)KornPotetGrønn­sakerFruktBærSum areal grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær
Østfold 5 659-10 067-70-8713175-4 377
Akershus 6 278-11 484-727-367-25-173-6 498
Oslo -5218150-4-32
Hedmark 1 150-11 0881 24135815-368-8 692
Oppland -3 479-5 80141796-3-114-8 884
Buskerud 690-3 3058413286-284-2 597
Vestfold 2 401-4 7272025158260-1 737
Telemark -973-3 690152-185-49-105-4 850
Aust-Agder -85156824722-44-48-106
Vest-Agder 1 367-64913111515772
Rogaland 408-3 185143-40715646-2 839
Hordaland -217-593036-15-252
Sogn og Fjordane -2 68016-83-31152-74-2 700
Møre og Romsdal*-23 361-84864-2312-142-24 298
Nordland -3 388-282-84-50011-3 793
Troms Romsa 1 977-3-6373041 988
Finnmark Finnmárku -1 319-1512-200-1 470
Trøndelag*32 950-7 658-683-4167-4524 155
Hele landet16 560-62 395677-620429-861-46 210

* NB Rindal kommune med 24 089 daa grovfôr i 2019 flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag fra 1. januar 2019

Økologisk areal noe ned
De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2019, var vel 382 000 dekar. Dette er ca. 7 000 dekar lavere enn de endelige tallene for 2018 som var vel 389 000 dekar.

Færre melkekyr
Det foreløpige tallet for melkekyr i 2019 er nesten 9 000 lavere enn endelige tall for 2018, mens det foreløpige tallet for ammekyr i 2019 er nesten 1 600 høyere enn i 2018. For øvrige storfe er tallet for 2019 vel 10 600 lavere enn for 2018.

Antall melkegeiter er ned med 270 dyr fra 2018 til 2019. For avlspurker som har fått minst ett kull, er det en nedgang på nesten 3 400 dyr, og for ungpurker en nedgang på vel 1 600 dyr.

Færre sauer og lam på utmarksbeite
Tall fra del 1 av søknad om produksjonstilskudd i mars viste at tallet på søyer (født i fjor eller tidligere) per 1. mars har gått ned med 68 000 sammenlignet med fjoråret. Under høstens runde søker sauebøndene blant annet om beitetilskudd. De nye tallene viser at det ble sluppet 49 000 færre sauer og 46 000 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2018. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, så er nedgangen på 133 000 sauer og lam.
Det er mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene vil derfor trolig bli høyere enn de Landbruksdirektoratet sitter på nå, særlig for sau og lam.

For kyr (melkekyr og ammekyr) viser tallene registrert per 29. oktober en nedgang på vel 3 100 kyr på beite i 12–16 uker, men en økning på nesten 2 200 kyr på utmarksbeite fra 2018 til 2019. For øvrige storfe er økningen hhv. nesten 1 900 dyr og nesten 1 600 dyr for 12–16 uker og utmarksbeite.


Her finner du all statistikk om produksjonstilskudd i jordbruket

Kontaktperson

Mer om temaet