Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mer korn og flere kyr enn i fjor

38 751 foretak har søkt om produksjonstilskudd i 2020, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet. Antall foretak er stabilt, det er flere kyr i Norge enn i fjor og kornarealet er blitt større.

Gulnet kornåker- bygg - i Trøndelag (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Kornarealene har økt med 66 000 dekar det siste året, viser tall fra Landbruksdirektoratet.


Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i jordbruket. Oversikten over hvor mange som har søkt, og hvilke produksjoner de har søkt tilskudd for, gir verdifull innsikt i utviklingstrekk i norsk landbruk.

Stabilt antall søknader
Foreløpige tall viser at tallet på foretak ligger ganske stabilt.
– Reduksjonen fra i fjor er på vel 300 foretak med areal, og det betyr en nedgang på under en prosent, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. – Fristen for å gjøre endringer i søknadene gikk ut 29. oktober. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men erfaringsmessig viser de foreløpige tallene det store bildet.

Antall foretak som har søkt

Dato/årAntall foretak i alt Endring fra foregående år Prosent endringAntall foretak med arealEndring fra foregående år Prosent endring
2020*38 751**-257 37 121-328-0,88
201939 008**-644 37 449-658-1,73
201839 652**-545 38 107-643-1,66
201740 197**-180 38 750-808-2
31.7.201640 377-850-2,139 558-796-2
31.7.201541 227-973-2,340 354-492-1,2
31.7.2014 42 200-723-1,740 846-667-1,6
31.7.2013 42 923  41 513  

* Merk at tallene for 2020 er tatt ut kort tid etter at fristen for å levere endelig søknad er gått ut. Ved saksbehandling forventes det at noen søknader vil bli avvist eller avslått, slik at endelig antall foretak for 2020 ventes å bli noe lavere.
** Merk at tallene for "Antall foretak i alt" for 2017 til 2020 ikke er sammenlignbare med tidligere år. Årsaken er omlegging til nytt søknadssystem i 2017.

Linn Borsheim Foto: Landbruksdirektoratet

Linn Borsheim, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.Liten økning i jordbruksarealer i drift
– Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått opp med vel 25 000 dekar sammenlignet med 2019, sier Borsheim. – Denne beregningen er basert på søkernes opplysninger. Erfaringsmessig vil det komme inn noe mer areal som er i drift i forbindelse med dispensasjons- og saksbehandling av søknader.
Jordbruksarealer i drift

 Sum jordbruksareal i driftInnmarksbeiteareal i driftFulldyrka/overfl.dyrka i drift
  Endring fra foregående år Endring fra foregående år Endring fra foregående år
Dato/årDaaDaaProsentDaaDaaProsentDaaDaaProsent
20209 839 08125 6600,261 614 821-5 466-0,348 224 26031 1260,38
20199 813 421-22 931-0,231 620 28720 1271,268 193 134-43 058-0,52
20189 836 35213 7180,141 600 160-9 193-0,578 236 19222 9110,28
20179 822 63419 5820,21 609 35352 2123,358 213 281-32 630-0,4
31.7.20169 803 052-20 259-0,211 557 141-6408 245 911-20 195-0,24
31.7.20159 823 311-11 584-0,121 557 2055160,038 266 106-12 100-0,15
31.7.20149 834 895-4 804-0,051 556 689-5 978-0,388 278 2061 1740,01
31.7.20139 839 699-53 929-0,551 562 6671440,018 277 032-54 073-0,65
31.7.20129 93 628-62 402-0,631 562 523-833-0,058 331 105-61 569-0,73
31.7.20119 956 030-63 319-0,641 563 356  8 392 674  


Mer korn og mindre grovfôr
På landsbasis har arealer med korn gått opp med vel 66 000 dekar, mens grovfôrproduksjonen har gått ned med vel 38 000 dekar sammenlignet med i fjor.
Summen av areal brukt til grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær har gått ned i Vestfold og Telemark, Vestland og Møre og Romsdal, men opp i resten av landet.

Dyrkede vekster, endring fra 2019 til 2020 (i dekar)

FylkeGrovfôr (inkl. innmarks­beite)KornPotetGrønn­sakerFruktBærSum areal grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær
Viken*-21 14331 396-481-71867-7858 336
Oslo-1342402-2350141
Innlandet*-13 17620 656-880-382-3766 187
Vestfold og Telemark*-6 9377 305-867-8058233-1 189
Agder1 65675713578-16-1002 510
Rogaland7423 79824-5294824 688
Vestland*-985-116682184-83-747
Møre og Romsdal*-3 804691-133-162322-3 217
Trøndelag*7291 580-220605-512 103
Nordland*2 070826091-12 221
Troms og Finnmark*2 72018-10116-1-62 646
Hele landet-38 26266 512-2 395-1 730437-88323 679

* Kommunene Jevnaker, Lunner, Svelvik, Hornindal, Halsa og Tjeldsund er her forutsatt å tilhøre samme fylke i 2019 som i 2020.

Økologisk areal stabilt
De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2020, var vel 385 900 dekar. Dette er kun 500 dekar lavere enn de endelige tallene for 2019.*

Flere kyr og færre purker
Antallet melkekyr per 1. oktober 2020 var nesten 3 100 høyere enn i 2019, mens tallet for ammekyr i 2020 var nesten 6 500 høyere. For øvrige storfe var tallet for 2020 vel 1 600 lavere enn for 2019.

Antall melkegeiter er ned med 440 dyr fra 2019 til 2020. For avlspurker er det en nedgang på nesten 1 700 dyr, og for ungpurker nedgang på vel 2 300.

De nye tallene viser at det ble sluppet 1 200 færre sauer og 14 000 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2019. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, så er nedgangen på 17 500 sauer og lam.

Det er mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene for dyr på beite og dyr på utmarksbeite vil derfor trolig bli høyere enn de Landbruksdirektoratet sitter på nå, særlig for sau og lam.

For kyr (melkekyr og ammekyr) viser tallene registrert per 29. oktober en økning på 7 500 kyr på beite i 12–16 uker, og vel 3 600 kyr på utmarksbeite fra 2019 til 2020. For øvrige storfe er økningen hhv. 2 200 dyr og 5 700 dyr for 12–16 uker og utmarksbeite.

Her finner du all statistikk om produksjonstilskudd i jordbruket.

 

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg

Kontaktperson

Mer om temaet