Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nær 40 000 søkte produksjonstilskudd i 2018

Ved fristens utløp har Landbruksdirektoratet registrert 39 737 søknader om produksjonstilskudd i år. Jordbruksarealene som er i drift er stabile, det blir færre melkekyr og flere kjøttfe.

Sauer i fjellterreng i Leikanger (Copyright: Skog og landskap)

Fotograf: Geir Harald Strand. Copyright: Skog og landskap


Fristen for å søke produksjonstilskudd del 2 gikk ut 29.oktober. Foreløpige tall viser at tallet på foretak som har søkt ligger på omtrent samme nivå som de seineste årene, med en nedgang på 2 prosent. Samtidig viser tallene at det er en svak nedgang i jordbruksarealer som er i drift. Tallene bygger på søkernes opplysninger høsten 2018, og de kan derfor bli korrigert.

Antall foretak som har søkt

*Merk at tallene for "Antall foretak i alt" for 2017 og 2018 ikke er sammenlignbare med tidligere år. Årsaken er omlegging til nytt søknadssystem i 2017.

Dato/år  Antall foretak i alt  Endring fra foregående år   Prosent endring  Antall foretak med areal  Endring fra foregående år   Prosent endring 
201839 737*-460 37 963

-787

-2,00
201740 197*-180 38 750-808-2,00
31.7.201640 377,00-850-2,1039 558-796-2,00
31.7.201541 227,00-973-2,3040 354-492-1,20
31.7.2014 42 200-723-1,7040 846-667-1,60
31.7.2013 42 923  41 513  

Liten endring i jordbruksarealer som er i drift
Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått ned med 7 500 dekar sammenlignet med 2017, ifølge søkernes opplysninger. Det er særlig arealene for innmarksbeiter som har gått ned 5 700 dekar. Endringene er totalt sett små sammenlignet med fjoråret.

 Tall for jordbruksarealer
 Sum jordbruksareal i driftInnmarksbeiteareal i driftFulldyrka/overfl.dyrka i drift
  Endring fra foregående år Endring fra foregående år Endring fra fore-gående år
Dato/årDaa  Daa  Prosent Daa  Daa  Prosent Daa  Daa  Prosent 
20189 815 123-7 511-0,081 603 617-5 736-0,368 211 506-1 775-0,02
20179 822 63419 5820,21 609 35352 2123,358 213 281-32 630-0,4
31.7.2016 9 803 052-20 259-0,211 557 141-6408 245 911-20 195-0,24
31.7.20159 823 311-11 584-0,121 557 2055160,038 266 106-12 100-0,15
31.7.20149 834 895-4 804-0,051 556 689-5 978-0,388 278 2061 1740,01
31.7.20139 839 699-53 929-0,551 562 6671440,018 277 032-54 073-0,65
31.7.20129 893 628-62 402-0,631 562 523-833-0,058 331 105-61 569-0,73
31.7.20119 956 030-63 319-0,641 563 356  8 392 674  

Grovfôr går opp, korn går ned
På landsbasis har arealene med grovfôrproduksjonen på fulldyrka og overflatedyrka jord økt med 67 000 dekar, mens kornarealene har gått ned med 67 000 dekar sammenlignet med fjorårets tall. På fylkesnivå er tallene derimot mer varierende. Dessuten har noe av det som er registrert som korn blitt høstet som grovfôr etter regelendringer som ble innført på grunn av årets tørkesommer. Ellers viser tallene at frukt-og grøntarealene har blitt større, mens potet og bærearealene har gått ned.

Dyrkede vekster, endring fra 2017 til 2018 (i dekar)                                        
FylkeGrovfôr (inkl. innmarks­beite)KornPotetGrønn­sakerFruktBærSum areal grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær
Østfold4 108-11 191-17033121-105-7 006
Akershus4 397-9 55335481462-4 655
Oslo1760000077
Hedmark9 522-5 791-119-19320223 461
Oppland15 657-9 952-63364621-3325 407
Buskerud5 725-4 677210-58524-164533
Vestfold5 118-4 919-174622291-76862
Telemark3 208-2 004-210110201-161 289
Aust-Agder2 588-1 735-329-241-44-63176
Vest-Agder3 351-475-264-41762 631
Rogaland2 938-3 991-1 03493311525-1 014
Hordaland642-1-1-2-743567
Sogn og Fjordane-1 580-3832-71549-1 430
Møre og Romsdal1 135-1 057-27241117193
Trøndelag8 571-11 85190327421-231-2 313
Nordland-4 550-2375440-6-4 744
Troms-6817-78-66021-797
Finnmark-4138-24-30-1106
Landet60 162-67 267-1 5591 964772-729-6 657

Økologisk areal noe ned
De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk eller er i andre eller tredje års karens i 2018 var vel 384 000 dekar. Dette er ca. 12 000 dekar lavere enn de endelige tallene for 2017 som var vel 396 000 dekar. Innmarksbeiteareal i andre års karens er ikke med i disse tallene.

Dyretall per 1. oktober
Det foreløpige tallet for melkekyr i 2018 er snaut 900 lavere enn endelige tall for 2017, mens det foreløpige tallet for ammekyr i 2018 er vel 4 500 høyere enn i 2017. For øvrige storfe er tallet for 2018 vel 9 000 lavere enn for 2017.

Antall melkegeiter er opp med vel 250 dyr fra 2017 til 2018. For avlspurker som har fått minst ett kull, er det en nedgang på nesten 1 500 dyr, og for ungpurker en nedgang på vel 1 900 dyr.

10 000 flere kyr på utmarksbeite i år enn i fjor
Dyr som er sanket fra utmarksbeite kan etterregistreres fram til 10 januar. Det må derfor forventes at de endelige tallene vil bli høyere enn tallene som er publisert nå, særlig for sau og lam.

For sau og lam sammen viser tallene som er registrert per nå en nedgang på nesten 8 000 dyr både sluppet på utmarksbeite og sanket fra utmarksbeite sammenlignet med 2017.  Vel 20 000 færre sau og lam gikk på beite i 12-16 uker i år sammenlignet med i fjor.

For kyr (melkekyr og ammekyr) viser tallene registrert per 29. oktober en økning på vel 11 000 kyr på beite i 12/16 uker, og en økning på nesten 10 000 kyr på utmarksbeite fra 2017 til 2018. For øvrige storfe er økningen hhv. nesten 9 000 dyr og nesten 15 000 dyr for 12/16 uker og utmarksbeite. Ellers er det grunn til å understreke at det er noe usikkerhet knyttet til fjorårets beitetall som var lavere sammenlignet med tidligere år.

Her finner du all statistikk om produksjonstilskudd i jordbruket 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet