Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om produksjonstilskudd

Korn mot himmel. (Copyright: Colourbox.com)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

 • Nærmere om produksjonstilskudd i jordbruket

  Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

  Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
  • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

   

  I tillegg søker man om avløsertilskudd i samme søknadsskjema.

  Les mer om de ulike tilskuddsordningene her

 • Hvem kan søke?

  Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. For å være berettiget tilskudd må foretaket oppfylle visse vilkår.

  Foretaket må:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer (Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer)
  • disponere de dyrene og de arealene det søker tilskudd for
  • drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen

   

  Foretaket må oppfylle de vilkårene som gjelder sin produksjon for å kunne motta produksjons- og avløsertilskudd. Du finner de aktuelle bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i §§ 2-6. Søkeren plikter å sette seg inn i regelverket. For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, se rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

  Nærmere informasjon om etablering av foretak finnes på hjelp-til-regelverk.

  Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene. Du finner dette nærmere omtalt i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Se også Ofte stilte spørsmål.