Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Onsdag utbetales ekstratilskudd etter tørken

14. november utbetaler Landbruksdirektoratet 310 mill. kroner til 10 000 husdyr- og grønnsaksbønder. Ekstrautbetalingen er en del av avtalen som ble inngått under tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret som følge av sommerens tørke.

Kjøttfe i flokk, bonde med bøtte (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg. Copyright: Landbruksdirektoratet

Rundt 10 000 foretak mottar nå ekstratilskudd som gjelder for grovfôrbasert husdyrhold og grønnsakarealer. Pengene vil normalt være på konto innen fredag 16. november.

Tilleggsavtale til jordbruksavtalen 2018–2019
Den tørre og varme sommeren førte til at staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngikk en tilleggsavtale til jordbruksavtalen 2018–2019. Et av tiltakene i tilleggsavtalen var å gjennomføre en ekstrautbetaling til foretak med grovfôrbasert husdyrhold og grønnsaksarealer. Pengene som nå blir utbetalt kommer i tillegg til avlingsskadeerstatningen som bøndene måtte søke om i egen erstatningssøknad innen 31. oktober.

Foretak i ti fylker og enkeltkommuner i Rogaland
Foretakene som får ekstrautbetalingen ligger i ti fylker. I tillegg kommer foretak i kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund i Rogaland.

FylkeAntall foretakBeløp til utbetaling, kr
Tilskudd for grovfôrbasert husdyrholdTilskudd for grønnsaks-arealerSum ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer
Østfold58516 705 9102 996 50019 702 410
Oslo og Akershus61417 620 8401 181 00018 801 840
Hedmark1 58052 097 7702 920 00055 017 770
Oppland2 91895 415 4703 646 50099 061 970
Buskerud1 04524 513 9105 107 50029 621 410
Vestfold43811 608 5207 160 50018 769 020
Telemark71312 984 090770 50013 754 590
Aust-Agder4779 054 730644 0009 698 730
Vest-Agder87120 257 52070 00020 327 520
Rogaland (6 kommuner)74925 834 5401 00025 835 540
SUM9 990286 093 30024 497 500310 590 800

Slik får du vite hvor mye penger du får
Det er kommunen som har fattet vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd. Alle foretak som mottar ekstrautbetalingen får vedtaksbrevet tilsendt elektronisk til foretakets innboks i Altinn, med samtidig varsling på mobil/e-post. Her er veiledning til hvordan du finner meldingen i Altinn.

Dersom søkers opplysninger er feil, må feilutbetalt tilskudd betales tilbake
Av hensyn til jordbruksforetakenes likviditet, har jordbruksavtalepartene bestemt at ekstrautbetalingen skal utbetales så fort som mulig, jf. Prop. 119 S (2017–2018). Kommunene har ikke ferdigbehandlet produksjonstilskuddsøknadene på utbetalingstidspunktet. For å kunne gjøre ekstrautbetalingen så tidlig som mulig, bestemte jordbruksavtalepartene at man ved utbetalingen av tilskuddet legger søkers opplysninger fra søknad om produksjonstilskudd til grunn.

Saksbehandlingen av søknadsopplysningene vil skje etter at ekstrautbetalingen av tilskudd grunnet tørke er gjort. I og med at opplysningene i søknad om produksjonstilskudd også ligger til grunn for ekstrautbetalingen, vil grunnlaget for ekstrautbetalingen saksbehandles og kontrolleres samtidig som den ordinære søknaden om produksjonstilskudd saksbehandles. Dette innebærer at dersom saksbehandler godkjenner færre dyr eller dekar enn søker har søkt om i sitt vedtak om produksjonstilskudd, blir vedtaket om ekstrautbetaling omgjort. Der det har blitt utbetalt for mye tilskudd grunnet tørke, vil feilutbetalt tilskudd kreves tilbake. For de tilfeller der ordinært produksjonstilskudd går til utbetaling ved hovedutbetalingen i februar 2019, vil feilutbetalt tilskudd grunnet tørke bli motregnet i produksjonstilskuddet.

Regelverk og tilskuddssatser
Tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold gis for melkekyr, ammekyr, øvrig storfe, hest, sau, melkesau, melkegeit, ammegeit og hjort som foretaket disponerte 1. mars 2018, og registrerte i søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2018. Tilskudd for grønnsaksarealer gis for arealer som foretaket disponerte og drev aktivt i vekstsesongen 2018. Arealene må være registrert i søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. oktober.

Informasjon om vilkår, satser og utmålingsreglene for ekstrautbetalingen av tilskudd grunnet tørke finner du her.

 

 

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet