Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Oversikt over utbetalt produksjons- og avløsertilskudd

Nærmere 30 prosent av inntektene i jordbruket kommer fra statlige tilskudd. Landbruksdirektoratet utbetalte over 9,7 mrd. kroner i produksjontilskudd og tilskudd til ferie og avløsning i februar. Nå er oversikten over utbetalingene klar.

griser-i-snoen2 (Copyright: Grøstad gris)


I budsjettet for jordbruksavtalen 2018–2019 utgjør produksjonstilskudd og tilskudd for ferie og fritid rundt 9,8 mrd kroner. Totalbudsjettet er på nærmere 15,8 mrd. kroner. Tallene fra slutten av februar inneholder utbetalingene av tilskudd på grunnlag av de søknadene som var ferdig behandlet ved hovedutbetalingen. Tilskuddslisten viser alle utbetalinger i hele landet ved siden av utbetalinger per fylke, per kommune og per søker. Enkelte søknader var fortsatt under behandling, og det vil skje løpende tilskuddsutbetalinger i tiden framover. Landbruksdirektoratet vil publisere oppdaterte tilskuddstall i juli.

Her kan du se tilskuddslisten

Om produksjonstilskudd
Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd.
Produksjonstilskudd omfatter disse ordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for matpotet produsert i Nord-Norge


Les mer om de enkelte tilskuddsordningene
Les mer om produksjonstilskudd

Om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket. Ordningen skal gi de som driver med husdyrproduksjon mulighet til ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie hjelp.
Les mer om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Hva med pristilskudd?
Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike dyrkingsvilkår og ulik infrastruktur. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten. Disse dataene er med i oversikten over tilskuddene til jordbruksforetak for 2017 og tidligere. Pristilskuddene for 2018 vil bli publisert i april 2019.

Mer om tilskuddsordningene
Andre tilskuddsordninger i jordbruksavtalen er regionale miljøtilskudd, utviklingstiltak og andre velferdsordninger. Disse ordningene er ikke med i denne oversikten. I tillegg er virkemidler som tollvern, avgifter og skatt viktige elementer i rammevilkårene for landbruket.

Som følge av tørken i 2018 bestemte jordbruksavtalepartene at det skulle det gjøres ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer. Dette ble betalt ut i november 2018. Disse utbetalingene er ikke med i denne oversikten.

Foto på forsiden: Bjørn Ørvik

Kontaktperson

Mer om temaet