Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vel 40 000 foretak søkte produksjonstilskudd i 2017

Ved hovedutbetalingen i slutten av februar 2018 var det i alt 40 190 søknader om tilskudd for 2017 som var godkjent eller under behandling.

Gylden kornåker med blå himmel i bakgrunnen (Copyright: Colourbox)


I 2017 ble det tatt i bruk et nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd for avløsning ved ferie og fritid, blant annet med nye telledatoer. På grunn av dette er ikke alle søknadstallene sammenlignbare med tallene fra tidligere år. Dette gjelder særlig tallene for antall dyr.

Tallene for søknadsomgangen i 2017 som publiseres nå gjelder både søknadene som var ferdig behandlet og de knapt 300 søknadene som fortsatt var under behandling i slutten av februar. Endelige tall som også vil reflektere klager som er tatt til følge, kan ventes å bli publisert i slutten av juni.

Se all statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket

Statistikk søknader om produksjonstilskudd 2017

* Antall foretak i alt i 2017 er ikke sammenlignbart med antall foretak som søkte ved telledato 31.07. tidligere år. Dette skyldes i hovedsak at i tallet for 2017 vil det ligge foretak som tidligere bare søkte i januar, bl.a. foretak uten areal, men med pelsdyr, slaktegriser, kyllinger m.m., og at i tallet for 2017 vil det kunne ligge 2 søknader i de tilfellene det har vært overdragelse mellom telledatoene.


2,1 prosent nedgang blant søkere med areal
Tallene for antall foretak i alt som har søkt produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er ikke sammenlignbare med tall fra tidligere år. Dette skyldes at det tidligere var to søknadsomganger med telledatoer hhv. 1. januar og 31. juli, mens telledatoene i 2017 i nytt system var 1. mai og 1. oktober.

Tallene for antall søknader hvor det er oppgitt arealer vil imidlertid være nokså godt sammenlignbare mellom de to årene. Fra 2016 til 2017 var det en nedgang på 821 søknader med areal, dvs. en nedgang på 2,1 prosent. Dette er omtrent samme nedgang som fra 2015 til 2016 da nedgangen i antallet søknader med areal var 796, dvs. 2,0 prosent.


Noe økning i jordbruksareal i drift, men nedgang i fulldyrka og overflatedyrka areal
Sum jordbruksareal i drift har etter foreløpige tall for 2017 økt med vel 16 000 dekar fra 2016, men det er nedgang i fulldyrka og overflatedyrka areal. Innmarksbeitearealet har økt med vel 89 000 dekar, mens fulldyrka og overflatedyrka samlet har gått ned med vel 73 000 dekar. En mulig forklaring til noe av denne endringen kan være den maskinelle kontrollen som skjer i det nye systemet, både ved innlevering av søknad og under saksbehandling. I gammelt system ble arealstørrelse kontrollert maskinelt opp mot registrert totalt areal i Landbruksregisteret/ gardskart (AR5). I det nye systemet blir søkerne opplyst om registrert arealstørrelse for henholdsvis fulldyrka-, overflatedyrka- og innmarksbeiteareal i Landbruksregisteret/gardskart (AR5), og det kjøres også maskinell kontroll per markslag som gjør at en får en mer treffsikker registrering i de ulike arealkategoriene.

Av fulldyrka og overflatedyrka areal, er arealet i drift med grovfôr gått ned med vel 53 000 dekar, korn ned med vel 7000 dekar, potet ned med knapt 3000 dekar, grønnsaker med knapt 1000 dekar, og frukt og bær med vel 700 dekar.

Sum-jordbruksareal-i-drift_2 

Økologisk areal
Foreløpige tall viser at totalt areal som drives økologisk eller er i andre eller tredje års karens i 2017 var  393 572 dekar. Dette er betydelig lavere enn  tilsvarende tall for 2016 som var vel 430 000 dekar. Innmarksbeiteareal i andre års karens er ikke med i disse tallene. Det ser ut til at det kan ha vært noen misforståelser og feil i forbindelse med utfylling av søknadene, og at de foreløpige tallene derfor viser en større nedgang i økologisk areal enn det som har vært den faktiske utviklingen. Les mer om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2017 her.


Dyr på beite
Det er nedgang i antall omsøkte dyr både for det generelle beitetilskuddet og for utmarksbeitetilskuddet. Det ser ut til at det kan være en god del underrapportering av beitedyr i søknadene. En indikasjon på dette er at det er flere enn 700 foretak med 10 eller flere søyer født året før eller tidligere, som ikke har ført opp noen sauer eller lam som oppfyller kravet om 16 eller 12 uker beiting.

Kontaktperson

Mer om temaet