Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Arealproduksjon

Telledato og søknadsfrist
Foretak kan søke om tilskudd for arealproduksjon fra 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober.

Tilskudd gis for areal som foretaket disponerer og driver aktivt i vekstsesongen. Dersom flere foretak har drevet det samme arealet aktivt i vekstsesongen, gis tilskuddet til det foretaket som disponerte arealet 1. august.

Om arealtilskudd for grovfôrarealer

Tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal og grovfôrareal blir beregnet på grunnlag av dyretall og salg av grovfôr. For mer informasjon om hvordan man beregner tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal og grovfôrareal, se beregningsveilederen på våre nettsider.

Ved beregningen med grunnlag i dyretall legges gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1. mars, med registreringsfrist 15. mars, og 1. oktober, med registreringsfrist 15. oktober. Foretak som søker om tilskudd for grovfôrareal og innmarksbeiteareal må derfor registrere eventuelle dyr de har disponert per 1. mars og 1. oktober. For enkelte dyreslag benyttes et annet beregningsgrunnlag enn gjennomsnittet av antall dyr på telledato:

  • For hester i pensjon i beitesesongen legges antall dyr som gikk på innmark i beitesesongen til grunn.
  • For ammegeiter er det antall dyr foretaket disponerer ved telledato 1. mars som legges til grunn.
  • For sau benyttes ulike faktorer for sau sluppet på utmarksbeite og sau som ikke er sluppet på utmarksbeite (disponert 1. mars, men ikke sluppet på utmarksbeite).
  • For økologisk slaktegris er det antall dyr slaktet inneværende kalenderår som legges til grunn.

Ved oppstart eller utvidelse av husdyrproduksjon med kjøp av dyr etter telledato, eller der foretak ikke har levert del 1 av søknad om produksjonstilskudd (søknadsfrist 15. mars), kan kommunen ta hensyn til dette ved fastsettingen av foretakets tilskuddsberettigede grovfôrareal.

For salg av grovfôr er det grovfôr solgt i perioden 1.7.2018 – 30.6.2019 som legges til grunn.


Har du startet opp eller utvidet produksjon av grovfôr for salg denne sesongen, eller startet opp med eller utvidet husdyrproduksjonen etter telledato, kan kommunen beregne tilskuddsberettiget areal på grunnlag av solgt fôr i perioden 1.7.2019
– 31.3.2020 og/eller innkjøpte dyr etter telledato. I slike tilfeller må du så snart som mulig informere kommunen om antall dyr
som er kjøpt inn/mengde solgt grovfôr. Du må kunne dokumentere innkjøp av dyr eller salg av grovfôr dersom kommunen ber
om det.

Hvordan søke

I søknaden skal du oppgi hvilke landbrukseiendommer du disponerer og hvilken produksjon du har hatt på arealene du har drevet i inneværende vekstsesong. Dersom du har hatt flere produksjoner på samme areal i løpet av vekstsesongen, må du velge hvilken av produksjonene du ønsker å søke om tilskudd for. Det er ikke mulig å søke om tilskudd for flere produksjoner på samme areal, selv om det har vært flere produksjoner på arealet i løpet av vekstsesongen.

Mer informasjon

Mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker, finner du i veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Kartbasert søknad er utsatt

For å bedre kontrollen med arealsøknadene (og forenkle søknadsprosessen for brukerne) skulle det etter planen utvikles et system for kartbasert søknad om produksjonstilskudd fra søknadsåret 2018. I prosessen med utvikling av det nye systemet har det blitt gjort flere justeringer og presiseringer, blant annet er søknadstidspunktet for arealtilskuddene flyttet fra mars til oktober. Det reduserer nytten av kartbasert søknad som grunnlag for kontroll.

En kartbasert løsning vil være ressurskrevende både å utvikle og forvalte, og det er usikkert om kartbasert søknad vil innebære forenkling for brukerne. Landbruks- og matdepartementet har derfor etter samråd med avtalepartene besluttet å utsette arbeidet med å utvikle kartbaserte søknader. Endelig beslutning vil tas etter at forvaltning og brukere har høstet erfaring med det nye søknadssystemet slik det nå er utformet.