Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ofte stilte spørsmål om produksjonstilskudd

Landskap Vestlandet

Om du ikke finner svaret du leter etter her, kan det være at vi har besvart dette i våre rundskriv. Oppdaterte og gjeldende rundskriv finner du under fanen "aktuell søknadsomgang".

 • Hvordan logge inn i søknaden via Altinn?

  Nedenfor finner du en lenke til en veiledningsfilm som blant annet viser hvordan du logger deg via Altinn for å komme til søknaden din.

  Veiledningsvideo pålogging i Altinn

  Du finner også veiledning på Altinns hjelpesider

  Selve innloggingen til søknaden gjør du her: Elektronisk søknad

  Du kan også lese veiledningen nedenfor.

 • Når er telledato/registreringsdato?

  Den offisielle betegnelsen på "telledato" er registreringsdato. Det er én registreringsdato for hver søknadsomgang, og som er henholdsvis den 31. juli og 1. januar. Søknad om produksjonstilskudd kan ikke leveres før registreringsdato for den aktuelle søknadsomgang. Det kan ikke gis dispensasjon fra registreringsdatoen.

 • Hvem behandler søknaden?

  Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid sendes til din kommune. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon må også sendes til din kommune, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter, og Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak som fylkesmannen fatter.

 • Når er utbetalingen av tilskuddet?

  Utbetaling av produksjonstilskudd etter den aktuelle søknadsomgangen:

  • Utbetaling etter augustomgangen skjer onsdag i uke 5
  • Utbetaling etter januaromgangen skjer onsdag i uke 23.

  Utbetaling av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skjer onsdag i uke 23.

  Dette er under forutsetning av at søknaden er uten feil og at kommunen har godkjent den. Dersom det er feil i innlevert søknad, må det påregnes at en eventuell utbetaling vil kunne skje senere.

 • Hvor finner jeg tilskuddssatsene?

  Du finner tilskuddssatsene for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i jordbruksavtalen for den aktuelle perioden. Satsene står også presentert i veiledningsheftet for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

 • Hvor finner jeg tilskuddsbrevet?

  Alle som er innvilget produksjonstilskudd får tilskuddsbrevet i meldingsboksen sin i Altinn omtrent samtidig med at tilskuddsbeløpet blir utbetalt. Samtidig som tilskuddsbrevet blir tilgjengelig i Altinn, får du et varsel på mobil/e-post hvis du har oppgitt dette i søknaden. De foretakene som verken har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse  får tilsendt tilskuddsbrevet på papir.

  Veiledning om hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt i Altinn, finner du her.

  Tilskuddsbrevet viser hva foretaket har mottatt i tilskudd, og beregningene som ligger bak tilskuddsbeløpet, og fungerer som bilag i foretakets skatteregnskap.

  Tilskuddsbrev fra tidligere søknadsomganger er ikke lenger tilgjengelig via tjenesten for elektronisk søknad ("vis historikk"). Selve søknaden er fremdeles tilgjengelig der. Tilskuddsbrev fra og med søknadsomgangen i august 2014 er tilgjengelig i din innboks i Altinn, hvis du ikke har sletta dem. Hvis du vil ha kopi av tilskuddsbrev du har sletta, eller eldre tilskuddsbrev, må du kontakte kommunen.

 • Problemer med elektronisk søknad?

  Prøv å laste ned den siste versjonen av din nettleser, eller prøv en annen nettleser. Om du ikke gjør dette kan du prøve å benytte en funksjon som heter "kompatibilitetsvisning".  Se veiledning for kompatibilitetsvisning.

 • Hva er driftssenter?

  Alle foretak må ha et driftssenter som viser foretakets geografiske plassering. Foretaket gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter er plassert i. Foretakets driftssenter identifiseres med hovednummer (som består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer).

  Hovedregelen er at driftssenteret stedfestes til der driftsbygningen ligger. Foretak som bare driver honningproduksjon, skal ha driftssenter der slynge-/lagerrom er plassert.

  For foretak som driver husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, skal driftssenteret være den driftsbygningen der foretaket har størst andel av sin omsetning på årsbasis. Det er kommunen som fastsetter driftssenteret.

  Du har mulighet til å finne ut hvor driftssenteret ditt er plassert ved å gå inn i "Sonekartet". Kartet er en synliggjøring av sonene for distriktstilskudd melk og kjøtt, men viser også hvor driftssenter ligger slik det er registrert i Landbruksregisteret. Her finner du en forklaring til hvordan du kan sjekke hvor driftssenteret ditt er plassert i sonekartet. Hvis driftssenteret ditt er markert på feil bygning i kartet, må du ta kontakt med kommunen din og be dem endre koordinatene til driftssenteret i Landbruksregisteret. Vi anbefaler deg å melde fra skriftlig til kommunen, slik at du har dokumentasjon på at du har gitt melding om feilen.

 • Hva er hovednummer?

  Landbrukseiendommene identifiseres med hovednummer. Det består av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og festenummer. For landbrukseiendommer som består av flere grunneiendommer, skal en ha valgt gardsnummer/bruksnummer/festenummer for den grunneiendommen som er mest representativ for stedfesting av landbrukseiendommen.

 • Hva er driftsfellesskap?

  Dersom to eller flere foretak ≪reelt sett inngår i en felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeid≫ kalles det driftsfellesskap. Foretak i driftsfellesskap får utmålt tilskudd som om foretakene var en enhet.

  I rundskriv 2016-21 og rundskriv 2016-35 finner du omtale av hva driftsfellesskap er, og hvilke konsekvenser det har for tilskuddet.

 • Hva er kravene om gjødslingsplan og journal over plantevernm...

  I søknaden må du oppgi om du har gjødslingsplan og journal over plantevernmidler, eller om du ikke er omfattet av disse kravene.

  Gjødslingsplanen skal være utarbeidet i samsvar med forskrift om gjødslingsplanlegging. Planen skal omfatte alt areal som foretaket disponerer og baseres på representative jordprøver.

  Journal over plantevernmidler skal samsvare med kravet i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 11 tredje ledd. 

  Forskriften krever at du fører journal over plantevernmidler som brukes. Journalen skal inneholde opplysninger om:

  • navn på plantevernmiddelet
  • tidspunkt for behandling
  • dosen som er brukt
  • området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på

  Dette betyr at du må føre journal over bruken av plantevernmidler i ditt foretak. Om du ikke bruker plantevernmidler, trenger du ikke føre journal.

  Du må oppfylle kravene om gjødslingsplan og journal over plantevernmidler for å få fullt tilskudd. Om du mangler denne dokumentasjonen eller den er mangelfull, gir det grunnlag for avkorting i tilskuddet, jf. forskriften § 11 annet ledd. Dersom et foretak som ikke har gjødslingsplan og journal over plantevernmidler, oppgir i søknaden at disse er på plass, kan kommunen i tillegg avkorte fordi du har gitt feilopplysninger. For mer informasjon om kravene, se i rundskriv 2016-21 kapittel 11.2.

  I forskrift om plantevernmidler stilles det krav som går utover kravet til journal over plantevernmidler i produksjonstilskuddforskriften. Plantevernmiddelforskriften krever blant annet at alle som nytter plantevernmidler skal ha journal om beskyttelse av vannmiljø og journal om integrert plantevern. Dette er ikke et krav i produksjonstilskuddforskriften, men dersom Mattilsynet har fattet vedtak om at kravene i forskrift om plantevernmidler ikke er oppfylt, kan det bli foretatt en avkorting i tilskuddet på grunn av brudd på annet regelverk. Dersom du søker regionale miljøtilskudd, kreves det at kravene i plantevernmiddelforskriften er oppfylt.

 • Er det mulig å søke dispensasjon?

  Ja, du kan søke om dispensasjon fra enkelte av bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Dispensasjonsretten i forskriften er begrenset til de bestemmelser som er opplistet i forskriftens § 9. Du kan lese mer om dispensasjon i rundskriv 2016-21.

  Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfeller og dersom det foreligger en midlertidig årsak til at vilkårene ikke er oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon fra bestemmelser som er fastsatt i jordbruksoppgjøret, med unntak av kravet til grønngjødsling av økologisk areal og grønngjødslingsareal i 2.karensår, jf. Jordbruksavtale 2016-2017 kapittel 7.8.

  Søknad om dispensasjon bør sendes samtidig med søknaden om tilskudd. Den skal undertegnes av søkeren og leveres til kommunen. Kommunen vil oversende søknaden til fylkesmannen, som behandler og avgjør slike søknader. Kommunen kan ikke innvilge dispensasjon.

 • Hvordan kan jeg melde fra om endret kontonummer?

  Du har to alternativer dersom du skal registrere eller endre kontonummeret ditt:

  Har du søkt om produksjonstilskudd eller RMP tidligere, er kontonummeret som ble brukt ved siste tilskuddsutbetaling registrert.

  Kommunen må ha mottatt ”Endringsskjema for kontonummer ” senest 6. januar for utbetaling av produksjonstilskudd etter søknadsomgangen i august (du kan endre kontonummer senest 9. januar i Altinn), og senest 15. mai for utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i januar (senest 18. mai i Altinn).

 • Jeg har endret kontonummer, men søknaden er ikke oppdatert?

  Hvis du har registrert eller endret kontonummer i Altinn eller på papirskjema kort tid før, eller i perioden etter, registreringsdatoene 01.01 og 31.07., så vil ikke det nye kontonummeret ditt dukke opp på søknaden om produksjonstilskudd. Det er fordi skjemaet for endring av kontonummer ikke kommuniserer med søknadsskjema for produksjonstilskudd. Om du har registrert kontonummer for første gang, kan du få et varsel i søknadsskjemaet om at det ikke er registrert kontonummer, også etter at kontonummeret ditt er korrekt registrert. Varselmeldingen er bare en påminnelse, og du kan levere søknaden til tross for varselet.

  Ved neste søknad om produksjonstilskudd, er søknaden din utfylt med ditt sist registrerte kontonummer.

 • Hvordan melde fra om endret adresse, navn eller deltakere?

  Alle meldinger om endringer i et foretaks adresse, navn, selskapsform og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret, dvs. Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

  Landbruksregisteret hos Landbruksdirektoratet oppdateres daglig med nevnte opplysninger fra Enhetsregisteret.

 • Hvordan dokumentere utgifter til avløsning?

  Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av søknaden kan kommunen be om at du fremlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt avløser, avløserlag, avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester.

  Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er:

  • a-meldingen
  • bankbilag
  • faktura
  • regnskap som viser avløserringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt mellom medlemmene 

  Tilskuddet gis for avløserutgifter ekskl.mva. Moms skal altså ikke være en del av de utgiftene som oppgis i søknaden.

  Dersom fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og tjenestene spesifiseres. Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste, må fakturaen spesifisere hva som er utgifter til leie av personell,og hva som er utgiftene til maskinleie osv.

  Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser.

   

Kontakt

 • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Elektroniske tjenester

Frister

  Siste nyheter