Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Brukerskifte / virksomhetsoverdragelse

 • Hva kan jeg få tilskudd for dersom jeg starter opp mellom 1....

  Hva kan jeg få tilskudd for dersom jeg starter opp mellom 1. mars og 1. oktober?

  Dersom du driver husdyrproduksjon og startet opp etter 1. mars, kan du levere søknad i oktober. Du vil da få tilskudd lik halv sats for dyrene du disponerte ved registreringsdato 1. oktober. For ammegeit og for sau født året før og tidligere, beregnes tilskuddet kun på grunnlag av antall dyr disponert 1. mars.

  Dersom du søker om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid vil ditt maksimale tilskudd bli beregnet ut ifra snittet av antall dyr på telledatoene. Hvis du starter opp driften mellom telledatoene vil antallet dyr 1. mars være null. F.eks hvis du starter opp mellom telledatoene og har 10 kyr 1. oktober, vil du få beregnet avløsertilskudd på grunnlag av snittet, dvs. (0 + 10)/2 = 5 dyr. Merk at for ammegeit og for sau født året før og tidligere, beregnes tilskuddsgrunnlaget for avløsertilskudd kun på grunnlag av antall dyr disponert 1. mars. For slaktegriser (slaktevekt minst 34 kg), gjess, kalkuner, ender og slaktekyllinger, er det antall slakta dyr i løpet av året som legges til grunn. For kyllinger og kalkuner som er solgt som livdyr, er det antall dyr solgt som livdyr i løpet av året som legges til grunn. For rugeegg er det antall rugeegg levert til rugeri i løpet av året som legges til grunn.

  Dersom du søker tilskudd for grovfôrarealer, blir tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal og grovfôrareal beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1. mars, med registreringsfrist 15. mars, og 1. oktober, med registreringsfrist 15. oktober. For enkelte dyreslag benyttes et annet beregningsgrunnlag enn gjennomsnittet av antall dyr på telledato:

  • For hester i pensjon i beitesesongen legges antall dyr som gikk på innmark i beitesesongen til grunn.
  • For ammegeiter er det antall dyr foretaket disponerer ved telledato 1. mars som legges til grunn.
  • For sau benyttes ulike faktorer for sau sluppet på utmarksbeite og sau som ikke er sluppet på utmarksbeite (disponert 1. mars, men ikke sluppet på utmarksbeite).
  • For økologisk slaktegris er det antall dyr slaktet inneværende kalenderår som legges til grunn.

  Ved oppstart eller utvidelse av husdyrproduksjon med kjøp av dyr etter telledato, eller der foretak ikke har levert del 1 av søknad om produksjonstilskudd (søknadsfrist 15. mars), kan kommunen ta hensyn til dette ved fastsettingen av foretakets tilskuddsberettigede grovfôrareal. 

  Ved et eventuelt brukerskifte i beitesesongen hvor dyrene har vært de påkrevde ukene på beite, men verken ny eller gammel bruker alene har disponert dyrene de påkrevde ukene, er det ny bruker som kan søke beitetilskudd for dyrene. Dersom flere foretak hver for seg har disponert de samme dyrene de påkrevde ukene for beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd, og begge foretakene dermed oppfyller kravene for de samme dyrene, er det foretaket som senest disponerte dyrene som har rett på beitetilskudd.

  For øvrig vil foretakene ved overdragelser i løpet av søknadsåret selv måtte avtale hvordan tilskudd skal kobles til en eventuell kjøpesum og ellers eventuelt fordeles tilskuddene seg imellom som en privat transaksjon.

 • Hva kan jeg få tilskudd for dersom jeg avslutter driften mel...

  Hva kan jeg få tilskudd for dersom jeg avslutter driften mellom 1. mars og 1. oktober? 

  Dersom du driver husdyrproduksjon og avslutter driften etter 1 mars, vil du kun få halv sats for antall dyr du søkte om i mars. For ammegeit og sau født året før og tidligere, utbetales tilskudd kun til den som disponerte dyrene 1. mars.

  Dersom du søker om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid vil ditt maksimale tilskudd bli beregnet ut ifra snittet av antall dyr på telledatoene. Hvis du avslutter driften mellom telledatoene vil antallet dyr 1. oktober være null. F.eks hvis du har 10 kyr ved første telledato (1.3.), og avslutter driften, vil du få beregnet avløsertilskudd på grunnlag av snittet, dvs. (10 + 0)/2 = 5 dyr. Merk at for ammegeit og for sau født året før og tidligere, beregnes tilskuddsgrunnlaget for avløsertilskudd kun på grunnlag av antall dyr disponert 1. mars. For slaktegriser (slaktevekt minst 34 kg), gjess, kalkuner, ender og slaktekyllinger, er det antall slakta dyr i løpet av året som legges til grunn. For kyllinger og kalkuner som er solgt som livdyr, er det antall dyr solgt som livdyr i løpet av året som legges til grunn. For rugeegg er det antall rugeegg levert til rugeri i løpet av året som legges til grunn.

  Ved et eventuelt brukerskifte i beitesesongen hvor dyrene har vært de påkrevde ukene på beite, men verken ny eller gammel bruker alene har disponert dyrene de påkrevde ukene, er det ny bruker som kan søke beitetilskudd for dyrene. Dersom flere foretak hver for seg har disponert de samme dyrene de påkrevde ukene for beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd, og begge foretakene dermed oppfyller kravene for de samme dyrene, er det foretaket som senest disponerte dyrene som har rett på beitetilskudd.

  For øvrig vil foretakene ved overdragelser i løpet av søknadsåret selv måtte avtale hvordan tilskudd skal kobles til en eventuell kjøpesum og ellers eventuelt fordeles tilskuddene seg imellom som en privat transaksjon.

 • Hvem kan søke om tilskudd når det skjer brukerskifte i melke...

  Hvem kan søke om tilskudd når det skjer brukerskifte i melkeproduksjonen rundt telledato?

  Det er det foretaket som disponerer melkekvoten og driver melkeproduksjonen på telledato som kan søke tilskudd for dyrene som er i melkeproduksjon.

  Dersom du planlegger brukerskifte i tiden rundt telledatoen 1.mars/ 1. oktober, må gammel og ny bruker melde fra til meieriet i god tid før brukerskiftet skal skje. For å få produksjonstilskudd for melkekyr kreves det at foretaket disponerer melkekvote på telledatoen (del1: 1.mars, del 2: 1. oktober). Vær oppmerksom på at melkekvoten må være tilknyttet organisasjonsnummeret til foretaket som søker om produksjonstilskudd.