Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Generelle spørsmål

 • Når er telledato?

  Det er to søknadsfrister i løpet av året, og hver søknadsfrist har en tilhørende telledato. Første telledato er 1. mars (med søknadsfrist 15. mars). Andre telledato er 1. oktober (med søknadsfrist 15. oktober). Det kan ikke gis dispensasjon fra telledatoen.

 • Hva er telledato?

  Når du søker om produksjonstilskudd, skal du oppgi antall dyr du hadde på denne datoen.

 • Når søker jeg om de ulike tilskuddsordningene?

  Søknadsfristene er 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

  Ved del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober) kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. 

  Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her

 • Hvem behandler søknaden?

  Det er kommunen din som mottar, behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon må også sendes til din kommune, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter, og Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak som fylkesmannen fatter.

 • Hvor finner jeg tilskuddssatsene?

  Du finner tilskuddssatsene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket i jordbruksavtalen for den aktuelle perioden. Når du fyller ut del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars), vil ikke satsene være klare enda, da resultatet av jordbruksoppgjøret først er klart i mai/juni. Den foreløpige beregningen av tilskudd som vises i søknaden som leveres i mars, er basert på fjorårets tilskuddssatser.

 • Hvordan dokumentere utgifter til avløsning?

  Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av søknaden kan kommunen be om at du fremlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt avløser, avløserlag, avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester.

  Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er:

  • a-meldingen
  • faktura for avløsning
  • bilag eller utskrift fra regnskap som viser utgifter til avløsning

  Tilskuddet gis for avløserutgifter ekskl.mva. Moms skal altså ikke være en del av de utgiftene som oppgis i søknaden.

  Dersom fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og tjenestene spesifiseres. Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste, må fakturaen spesifisere hva som er utgifter til leie av personell,og hva som er utgiftene til maskinleie osv.

 • Hva er driftssenter?

  I Landbruksregisteret får hvert foretak et driftssenter med egne kartkoordinater på et gitt gårds- og bruksnummer. Dette gårds- og bruksnummeret avgjør blant annet hvilken kommune som behandler søknaden til foretaket. Hvilket gårds- og bruksnummer foretaket står oppført med, avhenger av produksjon;

  • For husdyrprodusenter legges foretakets gårds- og bruksnummer til landbrukseiendommen hvor driftsbygningen med husdyrproduksjon er plassert.

  • For produsenter uten husdyr legges foretakets gårds- og bruksnummer til den landbrukseiendommen med driftsbygning hvor foretaket disponerer og aktivt driver størst jordbruksareal.

  • For foretak som bare driver med honningproduksjon, legges foretakets gård- og bruksnummer til den landbrukseiendommen hvor slynge-/lagerrom er plassert.

  Driftssenter for husdyrprodusent

  I søknad om produksjonstilskudd skal alle husdyrprodusenter svare på om driftssenteret til foretaket er rett registrert hos landbruksforvaltningen.

  Foretak med husdyrproduksjon skal ha driftssenter på den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår. Har du husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, skal driftssenteret være på den bygningen som står for den største andelen av foretakets omsetning fra husdyrproduksjonen på årsbasis. Dersom husdyrene tilbringer tiden i flere ulike bygg eller på flere steder, skal driftssenteret være på den bygningen der dyrene er størstedelen av året. Seter som blir brukt bare deler av året, kan ikke være registrert som driftssenter. Dersom husdyr flyttes midlertidig fra driftssenteret og til en annen driftsbygning i inntil ett år, skal ikke registreringen av driftssenteret endres.

   

  Ansvar for korrekt registrering

  Det er foretakets ansvar å gi forvaltningen korrekte opplysninger om hvor driftssenteret ligger. Noen av tilskuddene som er rettet mot husdyrprodusenter, har ulike satser i ulike geografiske områder. Du som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt, må påse at driftssenteret er registrert på rett driftsbygning slik at riktig sone blir brukt ved utbetaling av distriktstilskudd fra meieri og slakteri.

  Gir sone også for distriktstilskudd kjøtt og melk

  Driftssenterets beliggenhet bestemmer også sone for utbetaling av distriktstilskudd for kjøtt og melk, som foretaket får sammen med oppgjør fra slakteri og meieri. Ved å slå opp på driftssenteret ditt i sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt , finner du hvilken sone du får utbetalt distriktstilskudd kjøtt og melk etter. Vær oppmerksom på at dette er andre soner enn de som gjelder i produksjonstilskuddordningen.

 • Hvordan kan jeg melde fra om endret kontonummer?

  Du kan registrere eller endre kontonummer ved å fylle ut Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056). Lenke til kontonnummerskjema finner du også i søknadsskjemaet. Du fyller ut og leverer kontonummerskjemaet elektronisk med pålogging i Altinn, på samme måte som for søknadsskjemaet. 

  Det nye kontonummeret vil bli synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren eller på «kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».

  Hvis du ønsker å endre kontonummer, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret for å slippe at tilskudds­utbetalingen din blir forsinket. 

 • Hvordan melde fra om endret foretaksnavn eller endring i del...

  Alle meldinger om endringer i et foretaks navn, selskapsform, adresse og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret, dvs. Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

  Landbruksregisteret hos Landbruksdirektoratet oppdateres daglig med nevnte opplysninger fra Enhetsregisteret.

 • Hvor finner jeg tidligere leverte søknader?

  Du finner dine tidligere leverte søknader på "Min side". Du må logge inn via Altinn. Da du leverte søknaden ble kopi av søknaden sendt til foretaket ditt sin Altinninnboks, så du vil også finne søknadene der.

  Gamle søknader fra før mai 2017 finner du under "Vis historikk" på den gamle oversiktssiden her. Du må logge inn via Altinn.

 • Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

  Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

  Hvor mye du kan få i avløsertilskudd beregnes som hovedregel ut ifra hvor mange dyr du har på telledatoene 1. mars og 1. oktober, og satsene i jordbruksavtalen. Mer informasjon om hva som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget for avløsertilskudd.

  Dersom du i mars lurer på ca. hvor mye du vil få i avløsertilskudd det aktuelle året, har vi laget et regneark hvor du kan legge inn antall dyr du har 1. mars og antall dyr du tror du vil ha 1. oktober:

  Regneark for beregning av maksimalt avløsertilskudd

  Det er satsene i jordbruksavtalen 2020-2021 som gjelder for avløsertilskudd i 2020. Du kan få et annet avløsergrunnlag ved utbetaling enn det som framgår av regnearket, dersom de endelige satsene blir noe annet enn de foreløpige, eller hvis saksbehandler godkjenner et annet antall dyr enn du regner med at du har 1. mars og 1. oktober.