Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Generelle spørsmål

 • Når er telledato?

  Det er to søknadsfrister i løpet av året, og hver søknadsfrist har en tilhørende telledato. Første telledato i 2018 er 1. mars (med søknadsfrist 15. mars). Andre telledato er 1. oktober (med søknadsfrist 15. oktober). Det kan ikke gis dispensasjon fra telledatoen.

 • Hva er telledato?

  Når du søker om produksjonstilskudd, skal du oppgi antall dyr du hadde på denne datoen.

 • Når søker jeg om de ulike tilskuddsordningene?

  I 2018 er søknadsfristene 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

  Ved del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober) kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. 

  Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her

 • Hvem behandler søknaden?

  Det er kommunen din som mottar, behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon må også sendes til din kommune, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter, og Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak som fylkesmannen fatter.

 • Hvor finner jeg tilskuddssatsene?

  Du finner tilskuddssatsene for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i jordbruksavtalen for den aktuelle perioden. Når du fyller ut del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars), vil ikke satsene være klare enda, da resultatet av jordbruksoppgjøret først er klart i mai/juni. Den foreløpige beregningen av tilskudd som vises i søknaden som leveres i mars, er basert på fjorårets tilskuddssatser.

 • Hvordan dokumentere utgifter til avløsning?

  Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av søknaden kan kommunen be om at du fremlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt avløser, avløserlag, avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester.

  Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er:

  • a-meldingen
  • bankbilag
  • faktura
  • regnskap som viser avløserringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt mellom medlemmene 

  Tilskuddet gis for avløserutgifter ekskl.mva. Moms skal altså ikke være en del av de utgiftene som oppgis i søknaden.

  Dersom fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og tjenestene spesifiseres. Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste, må fakturaen spesifisere hva som er utgifter til leie av personell,og hva som er utgiftene til maskinleie osv.

 • Hva er driftssenter?

  Alle foretak må ha et driftssenter som viser foretakets geografiske plassering. Foretaket gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter er plassert i. For foretak med husdyrproduksjon er driftssenteret den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår. For foretak som ikke har husdyrproduksjon, skal driftssenteret legges til foretakets driftsbygning. Dersom foretaket har driftsbygninger på flere landbrukseiendommer, skal driftssenteret legges til den driftsbygningen på landbrukseiendommen hvor foretaket disponerer og aktivt driver størst jordbruksareal. Foretak som bare driver honningproduksjon, skal ha driftssenter der slynge-/lagerrom er plassert.

  Søknaden er forhåndsutfylt med det driftssenteret foretaket ditt er registrert med. Dersom foretaket ditt ikke er registrert med et driftssenter, vil du få opp et felt i søknaden hvor du skal oppgi hvilken landbrukseiendom driftssenteret ditt er plassert på. Kontakt kommunen etter søknaden er levert, slik at de kan registrere hvor på landbrukseiendommen driftssenteret er.

  For husdyrprodusenter

  For foretak med husdyrproduksjon er driftssenteret den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår. Har du husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, er driftssenteret den bygningen som står for den største andelen av foretakets omsetning fra husdyrproduksjon på årsbasis. Dersom husdyrene tilbringer tiden i flere ulike bygg, skal driftssenteret være den bygningen der dyrene er størstedelen av året. Foretak med seterdrift skal ikke sette setra som driftssenter.

  Gir sone også for distriktstilskudd kjøtt og melk

  Driftssenterets beliggenhet bestemmer også sonen for utbetaling av distriktstilskudd for kjøtt og melk, som foretaket får sammen med oppgjør fra slakteri og meieri. Ved å slå opp på driftssenteret ditt i sonekartet hos Nibio, finner du hvilken sone du får utbetalt distriktstilskudd kjøtt og melk etter. Vær oppmerksom på at dette er andre soner enn de som gjelder i produksjonstilskuddordningen.

  Ansvar for korrekt registrering

  Du er selv ansvarlig for at forvaltningen har korrekt informasjon om hvor foretakets driftssenter ligger. I søknaden om produk­sjonstilskudd kan du se hvor det er registrert at driftssenteret til foretaket ligger. Hvis dette er feil, må du ta kontakt med kom­munen og be dem rette opp feilen. Dette gjelder også hvis driftssenteret er markert på feil bygning i kartet. Vi anbefaler deg å melde fra skriftlig til kommunen, slik at det finnes dokumentasjon på at feilen er meldt.

  Dersom driftssenteret blir flyttet, er du ansvarlig for å melde fra til kommunen.

 • Hvordan kan jeg melde fra om endret kontonummer?

  Du kan registrere eller endre kontonummer ved å fylle ut Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056). Lenke til kontonnummerskjema finner du også i søknadsskjemaet. Du fyller ut og leverer kontonummerskjemaet elektronisk med pålogging i Altinn, på samme måte som for søknadsskjemaet. 

  Det nye kontonummeret vil bli synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren eller på «kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».

  Hvis du ønsker å endre kontonummer, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret for å slippe at tilskudds­utbetalingen din blir forsinket. 

 • Hvordan melde fra om endret foretaksnavn eller endring i del...

  Alle meldinger om endringer i et foretaks navn, selskapsform, adresse og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret, dvs. Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

  Landbruksregisteret hos Landbruksdirektoratet oppdateres daglig med nevnte opplysninger fra Enhetsregisteret.

 • Hvor finner jeg tidligere leverte søknader?

  Du finner dine tidligere leverte søknader på "Min side". Du må logge inn via Altinn. Da du leverte søknaden ble kopi av søknaden sendt til foretaket ditt sin Altinninnboks, så du vil også finne søknadene der.

  Gamle søknader fra før mai 2017 finner du under "Vis historikk" på den gamle oversiktssiden her. Du må logge inn via Altinn.

 • Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

  Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

  Hvor mye du kan få i avløsertilskudd beregnes som hovedregel ut ifra hvor mange dyr du har på telledatoene 1. mars og 1. oktober, og satsene i jordbruksavtalen. Se mer informasjon om hva som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget her.

  Her er et regneark hvor du kan legge inn antall dyr du har 1. mars og antall dyr du tror du vil ha 1. oktober:

  Regneark for beregning av maksimalt tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

  Regnearket tar utgangspunkt i de dyretallene du oppgir og foreløpige satser fra jordbruksavtalen 2018-2019. Du kan få et annet avløsergrunnlag ved utbetaling enn det som framgår av regnearket, dersom de endelige satsene blir noe annet enn de foreløpige, eller hvis saksbehandler godkjenner et annet antall dyr enn du regner med at du har 1. mars og 1. oktober.