Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Levering / utfylling av søknad

 • Hvordan logge inn i søknaden via Altinn?

  Du må bruke enten BankID, MinID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil for å logge deg inn i søknaden din via Altinn på www.landbruksdirektoratet.no. Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi.

  For å få tilgang til søknad om produksjonstilskudd er det viktig at du velger riktig aktør. Velg foretak (organisasjonsnummer) som aktør og ikke person (fødselsnummer). Dersom du velger feil, lukk nettleseren helt før du logger inn igjen.

  Hvis du ønsker informasjon om hvordan du logger deg inn i søknaden din via Altinn, kan du lese denne veiledningen, eller se veiledningsfilmen under.

  produksjonstilskudd veiledningsfilm

 • Når er telledato?

  Det er to søknadsfrister i løpet av året, og hver søknadsfrist har en tilhørende telledato. Første telledato er 1. mars (med søknadsfrist 15. mars). Andre telledato er 1. oktober (med søknadsfrist 15. oktober). Det kan ikke gis dispensasjon fra telledatoen.

 • Hva er telledato?

  Når du søker om produksjonstilskudd, skal du oppgi antall dyr du hadde på denne datoen

 • Problemer med elektronisk søknad?

  Prøv å laste ned den siste versjonen av din nettleser, eller prøv en annen nettleser. Dersom du tidligere har benyttet en funksjon som heter "kompatibilitetsvisning", må denne skrus av.  Se veiledning for hvordan du skrur av kompatibilitetsvisning.

 • Hva er driftssenter?

  I Landbruksregisteret får hvert foretak et driftssenter med egne kartkoordinater på et gitt gårds- og bruksnummer. Dette gårds- og bruksnummeret avgjør blant annet hvilken kommune som behandler søknaden til foretaket. Hvilket gårds- og bruksnummer foretaket står oppført med, avhenger av produksjon;

  • For husdyrprodusenter legges foretakets gårds- og bruksnummer til landbrukseiendommen hvor driftsbygningen med husdyrproduksjon er plassert.

  • For produsenter uten husdyr legges foretakets gårds- og bruksnummer til den landbrukseiendommen med driftsbygning hvor foretaket disponerer og aktivt driver størst jordbruksareal.

  • For foretak som bare driver med honningproduksjon, legges foretakets gård- og bruksnummer til den landbrukseiendommen hvor slynge-/lagerrom er plassert.

  Ny egenerklæring: Driftssenter for husdyrprodusent

  I søknad om produksjonstilskudd skal alle husdyrprodusenter svare på om driftssenteret til foretaket er rett registrert hos landbruksforvaltningen.

  Foretak med husdyrproduksjon skal ha driftssenter på den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår. Har du husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, skal driftssenteret være på den bygningen som står for den største andelen av foretakets omsetning fra husdyrproduksjonen på årsbasis. Dersom husdyrene tilbringer tiden i flere ulike bygg eller på flere steder, skal driftssenteret være på den bygningen der dyrene er størstedelen av året. Seter som blir brukt bare deler av året, kan ikke være registrert som driftssenter. Dersom husdyr flyttes midlertidig fra driftssenteret og til en annen driftsbygning i inntil ett år, skal ikke registreringen av driftssenteret endres.

   

  Ansvar for korrekt registrering

  Det er foretakets ansvar å gi forvaltningen korrekte opplysninger om hvor driftssenteret ligger. Noen av tilskuddene som er rettet mot husdyrprodusenter, har ulike satser i ulike geografiske områder. Du som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt, må påse at driftssenteret er registrert på rett driftsbygning slik at riktig sone blir brukt ved utbetaling av distriktstilskudd fra meieri og slakteri.

   

  Gir sone også for distriktstilskudd kjøtt og melk

  Driftssenterets beliggenhet bestemmer også sone for utbetaling av distriktstilskudd for kjøtt og melk, som foretaket får sammen med oppgjør fra slakteri og meieri. Ved å slå opp på driftssenteret ditt i sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt , finner du hvilken sone du får utbetalt distriktstilskudd kjøtt og melk etter. Vær oppmerksom på at dette er andre soner enn de som gjelder i produksjonstilskuddordningen.

 • Hva er hovednummer?

  Landbrukseiendommene identifiseres med hovednummer. Det består av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og festenummer. For landbrukseiendommer som består av flere grunneiendommer, skal en ha valgt gardsnummer/bruksnummer/festenummer for den grunneiendommen som er mest representativ for stedfesting av landbrukseiendommen.Dersom du ikke vet hva hovednummeret til eiendommen er, kan du kontakte kommunen.

 • Hva er driftsfellesskap?

  Et driftsfellesskap er et samarbeid mellom to eller flere foretak, hvor foretakene reelt sett inngår i én felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeidet. Foretak som er i driftsfellesskap, og som søker om tilskudd til samme produksjon, må oppgi i søknadsskjemaet at de er i driftsfellesskap. Alle typer husdyrproduksjoner anses som samme produksjon.

  Foretak i driftsfellesskap skal få beregnet tilskudd som om de er én felles enhet. Dersom foretakene ikke oppnår mer i tilskudd ved å søke separat enn hva de får ved en felles beregning, åpner regelverket for at foretakene kan gis selvstendige tilskudd. Det betyr at det kun er ved driftsfellesskap i de produksjonene hvor man vil kunne oppnå mertilskudd ved å søke separat, at det er nødvendig å opplyse om driftsfellesskap. Det vil si at dersom to eller flere foretak er i driftsfellesskap i minst én av disse produksjonene, skal det krysses av for driftsfellesskap i søknaden:

  • husdyrproduksjon
  • grovfôrproduksjon
  • frukt, bær og grønnsaksproduksjon (der foretakene søker om distriktstilskudd)
  • matpotet i Nord-Norge (der foretakene søker om distriktstilskudd)

   

  Foretak som har samarbeid i andre produksjoner skal ikke krysse av for at de er i driftsfellesskap.

  veilederen til søknad om produksjonstilskudd og rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket finner du omtale av hva driftsfellesskap er, og hvilke konsekvenser det har for tilskuddet.

 • Hva er kravet om gjødslingsplan?

  Forskrift om gjødslingsplanlegging gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. I søknaden skal du svare på om du har gjøds­lingsplan som oppfyller kravene i forskriften. Dersom gjødslingsplanen er mangelfull, skal du svare «Nei» på om du har gjødslingsplan. En gjødslingsplan er mangelfull hvis den for eksempel ikke omfatter alle krav i forskrift om gjødslingsplanlegging eller hvis ikke gjøds­lingsplanen omfatter alt jordbruksarealet foretaket disponerer. Les mer om forskrift om gjødslingsplanlegging her.

  Foretaket ditt kan være unntatt krav om gjødslingsplan kun hvis du ikke har jordbruksareal med planteproduksjon (eksempelvis hvis du kun har honningproduksjon), eller du har fått dispensasjon fra forskrift om gjødslingsplanlegging. Hvis du mangler gjødslingsplan, men ikke har slikt unntak, skal du krysse «Nei» under spørsmålet om foretaket er unntatt krav om gjødslingsplan.

  Foretak som ikke har jordbruksareal, må likevel dispo­nere gjødsla på forsvarlig måte, og kunne dokumentere dette. Foretak med dispensasjon må forsikre seg om at dispensasjonen er gyldig, dvs at den ikke er utløpt og at vilkårene er tilfredsstilt. Foretak som ikke har gjødslingsplan og ikke er unntatt kravet om gjødslingsplan, vil få tilskuddet avkortet. Veiledende norm for størrelsen på avkortingen er 20 prosent av areal- og kulturland­skapstilskuddet.

  I søknaden må du oppgi om du har gjødslingsplan og journal over plantevernmidler, eller om du ikke er omfattet av disse kravene.

  Gjødslingsplanen skal være utarbeidet i samsvar med forskrift om gjødslingsplanlegging. Planen skal omfatte alt areal som foretaket disponerer og baseres på representative jordprøver.

 • Hva er kravet om journal over plantevernmidler?

  I søknadsskjema skal du svare på om du har journal over plantevernmidler som brukes. Hvis du ikke har det, blir du spurt om du har brukt plantevernmidler. Alle foretak som bruker plantevernmidler må ha journal over plantevernmidler som brukes. Journa­len skal inneholde opplysninger om

  • navn på plantevernmidlet
  • tidspunkt for behandling
  • dosen som ble brukt
  • området og veksten som plantevernmidlet ble brukt på

  Hvis det har blitt brukt plantevernmidler og foretaket ikke har slik journal eller journalen er mangelfull, vil tilskuddet avkortes. Veiledende norm for størrelsen på avkortingen er 20 prosent av areal- og kulturlandskapstilskuddet. Dette gjelder også hvis foretaket ikke kan legge fram slike journaler for de tre siste årene.

  I forskrift om plantevernmidler stilles det krav som går utover kravet til journal over plantevernmidler i produksjonstilskuddfor­skriften. Plantevernmiddelforskriften krever blant annet at alle som benytter plantevernmidler skal ha journal om beskyttelse av vannmiljø og journal om integrert plantevern. Dette er ikke et krav i produksjonstilskuddforskriften, men dersom Mattilsynet har fattet vedtak om at de øvrige kravene i forskrift om plantevernmidler ikke er oppfylt, kan det bli foretatt en avkorting i tilskuddet på grunn av brudd på annet regelverk, se veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd, kapittel 2. Dersom du søker regionale miljøtilskudd, kreves det at kravene i plantevernmiddel­forskriften er oppfylt.

 • Hvilke satser brukes i den foreløpige beregningen av tilskud...

  Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. For å holde forbruket i samsvar med fastsatt bevilgning i jordbruksavtalen, kan satsene justeres opp eller ned. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

  Vedtaket om tilskudd vil bli beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar utbetalingsåret.

  I del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det satsene fra fjorårets jordbruksavtale som blir brukt i den foreløpige beregningen, siden årets jordbruksavtale ikke er fastsatt på det tidspunktet.

  Foreløpig beregning av grunnlag for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

  Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan refunderes fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. For sau og ammegeit er det antall sauer født foregående år eller tidligere og antall ammegeiter, som foretaket disponerer 1. mars, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget. Se mer informasjon her.

  I del 1 av søknaden informeres det om foreløpig beregnet grunnlag for avløsertilskudd. Beregningen blir da gjort på grunnlag av registrert dyretall 1. mars. Siden tilskuddsgrunnlaget fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket disponerer 1. mars og 1. oktober (med unntak av sau og ammegeit, hvor det er kun 1. mars som telles), kommer tilskuddsgrunnlaget til å bli høyere når antall dyr 1. oktober også registreres.

 • Er det mulig å søke dispensasjon?

  Oppfyller ikke foretaket ditt vilkårene for å motta tilskudd, kan du søke om dispensasjon. Du bør sende søknaden om dispensa­sjon senest samtidig med søknaden om tilskudd. Husk underskrift. Du skal sende søknaden til kommunen, men det er fylkes­mannen som behandler og avgjør dispensasjonssøknader.

  Fylkesmannen kan bare gi dispensasjon i særlige tilfeller og for en avgrenset periode. Du kan bare få dispensasjon fra angitte bestemmelser i forskriften og enkelte av reglene i jordbruksavtalen, der jordbruksavtalen åpner for det. Det er ikke mulig å få dispensasjon fra for eksempel definisjoner, fastsatte tilskuddssatser, soner eller telledato.

  Hvis du får avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage til Landbruksdirektoratet. Klagen sender du til fylkesmannen. Fristen for å klage er innen tre uker etter at du mottok avslaget.

  Du kan lese mer om dispensasjon i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

 • Hvordan kan jeg melde fra om endret kontonummer?

  Du kan registrere eller endre kontonummer ved å fylle ut Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056). Lenke til kontonnummerskjema finner du også i søknadsskjemaet. Du fyller ut og leverer kontonummerskjemaet elektronisk med pålogging i Altinn, på samme måte som for søknadsskjemaet. .

  Det nye kontonummeret vil bli synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren eller på «kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».

  Hvis du ønsker å endre kontonummer, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret for å slippe at tilskudds­utbetalingen din blir forsinket.

 • Hvordan melde fra om endring i foretakets navn eller deltake...

  Alle meldinger om endringer i et foretaks navn, selskapsform, adresse og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret, dvs. Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

  Landbruksregisteret hos Landbruksdirektoratet oppdateres daglig med nevnte opplysninger fra Enhetsregisteret.

 • Når søker jeg om de ulike tilskuddene?

  Søknadsfristene 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

  I mars er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. 

  Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her. 

 • Når skal jeg registrere antall sau i søknadsskjemaet?

  Innen 15. mars kan du søke om husdyrtilskudd for sau født foregående år og tidligere. Telledato er 1. mars. Det gis ikke husdyrtilskudd til lam født inneværende år. Antallet legger grunnlag for hvor mye du kan få i avløsertilskudd. I tillegg legger antallet sau 1. mars, kombinert med antall sau på utmarksbeite, grunnlag for hvor mye du kan få beregnet som tilskuddsberettiget grovfôrareal.

  Husdyrtilskudd for melkesau kan søkes om både innen 15. mars, med telledato 1. mars og innen 15. oktober, med telledato 1. oktober. Tilskuddet beregnes på bakgrunn av begge registreringene, med halv sats for hver registrering.

  Registreringene av melkesau i mars og oktober legger også grunnlag for maksimalt grovfôrareal man kan få tilskudd for og maksimalt avløsertilskudd.

  Du får beitetilskudd for alle sauer og alle lam som oppfyller kravene til å motta beitetilskudd. Beitetilskuddene har søknadsfrist 15. oktober. Du fører da opp antall sau og lam som har gått minst 16/12 uker på beite, og antall sau og lam som ble sluppet på utmarksbeite, og antall som ble sanket fra utmarksbeite etter minst 5 uker.

 • Må jeg oppgi mobilnummer eller e-postadresse?

  Ja. Alle som søker om produksjons- og avløsertilskudd må oppgi enten et mobilnummer eller en e-postadresse i søknaden. Det er fordi tilskuddsbrev sendes elektronisk gjennom Altinn, og når dette gjøres må vi varsle søkeren elektronisk om at det har kommet en ny melding i Altinn. Den elektroniske varslingen må vi enten gjøre gjennom å sende en sms eller gjennom å sende en e-post.

 • Hvordan dokumentere utgifter til avløsning?

  Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av søknaden kan kommunen be om at du fremlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt avløser, avløserlag, avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester.

  Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er:

  • a-meldingen
  • faktura for avløsning
  • bilag eller utskrift fra regnskap som viser utgifter til avløsning


  Tilskuddet gis for avløserutgifter ekskl.mva. Moms skal altså ikke være en del av de utgiftene som oppgis i søknaden.

  Dersom fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og tjenestene spesifiseres. Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste, må fakturaen spesifisere hva som er utgifter til leie av personell,og hva som er utgiftene til maskinleie osv.

 • Hva er konsekvensen av å oppgi uriktige opplysninger?

  Gir du feilopplysninger i søknaden som vil kunne eller har gitt deg tilskudd du ikke har rett på, kan hele eller deler av tilskuddet bli avkortet. En avkorting er en reaksjon på at søker har gitt feilopplysninger i søknaden, og skjer ved at det gjøres en reduksjon i den delen av tilskuddet som søker i utgangspunktet oppfyller vilkårene for å motta. Dersom saken er av alvorlig karakter, kan du i tillegg bli politianmeldt.

  For mer informasjon om avkorting ved feilopplysninger, kan du lese kapittel 12 i  i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

 • Hvorfor får jeg varselmelding om at størrelsen på areal med ...

  Hvorfor får jeg varselmelding om at størrelsen på areal med vekster og størrelsen på disponerte areal per markslag ikke stemmer overens?

  Når du sender inn søknad om produksjonstilskudd blir det kontrollert at veksten du søker om tilskudd for samsvarer med arealtypen/markslaget du har oppgitt at du disponerer. Hvis du eksempelvis fører opp i seksjonen «Areal – eiendommer» at du har disponert 10 dekar overflatedyrket jord og 10 dekar fulldyrket jord, får du et varsel i søknaden hvis du fører opp mer enn 10 dekar overflatedyrket eng (kode 211).

  Her finner du fullstendig oversikt over hvilke vekster som er knyttet til hvilke markslag.