Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om regelverket

 • Hva er vilkårene for å få tilskudd?

  Du må oppfylle de vilkårene som gjelder den produksjon foretaket søker tilskudd for, for å kunne motta produksjons- og avløsertilskudd.

  Blant annet er det krav om :

  At du har et foretak

  Det er bare foretak som kan søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristene. Informasjon om å etablere foretak finner du på www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk.

  At du driver «vanlig jordbruksproduksjon»

  Foretaket ditt må drive «vanlig jordbruksproduksjon» for å kunne gis tilskudd. Se nærmere omtale i veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd og rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

  At du disponerer

  I del 1 av søknaden kan du søke tilskudd for husdyr du disponerer på telledatoen 1. mars. Du disponerer husdyr når du har det formelle og daglige ansvaret for dyrene og selger dyr eller husdyrprodukter. Inntektene fra produksjonen må gå til foretaket. I de fleste tilfeller er det åpenbart hvem som disponerer, men ved bortplassering av dyr, beitesamarbeid eller uklare disponeringsforhold bør du lese mer om vilkåret i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kapittel 3. Hvis to foretak er i driftsfellesskap, beregnes tilskudd som om foretakene disponerer de omsøkte dyrene sammen.

  Du finner de aktuelle bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i §§ 2-6. Du plikter å sette deg inn i regelverket. For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, se  rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Se også kapittel 4 i veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd.

 • Hva er kravet om gjødslingsplan?

  Forskrift om gjødslingsplanlegging gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. I søknaden skal du svare på om du har gjøds­lingsplan som oppfyller kravene i forskriften. Dersom gjødslingsplanen er mangelfull, skal du svare «Nei» på om du har gjødslingsplan. En gjødslingsplan er mangelfull hvis den for eksempel ikke omfatter alle krav i forskrift om gjødslingsplanlegging eller hvis ikke gjøds­lingsplanen omfatter alt jordbruksarealet foretaket disponerer. Les mer om forskrift om gjødslingsplanlegging her.

  Foretaket ditt kan være unntatt krav om gjødslingsplan kun hvis du ikke har jordbruksareal med planteproduksjon (eksempelvis hvis du kun har honningproduksjon), eller du har fått dispensasjon fra forskrift om gjødslingsplanlegging. Hvis du mangler gjødslingsplan, men ikke har slikt unntak, skal du krysse «Nei» under spørsmålet om foretaket er unntatt krav om gjødslingsplan.

  Foretak som ikke har jordbruksareal, må likevel dispo­nere gjødsla på forsvarlig måte, og kunne dokumentere dette. Foretak med dispensasjon må forsikre seg om at dispensasjonen er gyldig, dvs at den ikke er utløpt og at vilkårene er tilfredsstilt. Foretak som ikke har gjødslingsplan og ikke er unntatt kravet om gjødslingsplan, vil få tilskuddet avkortet. Veiledende norm for størrelsen på avkortingen er 20 prosent av areal- og kulturland­skapstilskuddet.

  I søknaden må du oppgi om du har gjødslingsplan og journal over plantevernmidler, eller om du ikke er omfattet av disse kravene.

  Gjødslingsplanen skal være utarbeidet i samsvar med forskrift om gjødslingsplanlegging. Planen skal omfatte alt areal som foretaket disponerer og baseres på representative jordprøver.

 • Hva er kravet om journal over plantevernmidler?

  I søknadsskjema skal du svare på om du har journal over plantevernmidler som brukes. Hvis du ikke har det, blir du spurt om du har brukt plantevernmidler. Alle foretak som bruker plantevernmidler må ha journal over plantevernmidler som brukes. Journa­len skal inneholde opplysninger om

  • navn på plantevernmidlet
  • tidspunkt for behandling
  • dosen som ble brukt
  • området og veksten som plantevernmidlet ble brukt på

  Hvis det har blitt brukt plantevernmidler og foretaket ikke har slik journal eller journalen er mangelfull, vil tilskuddet avkortes. Veiledende norm for størrelsen på avkortingen er 20 prosent av areal- og kulturlandskapstilskuddet. Dette gjelder også hvis foretaket ikke kan legge fram slike journaler for de tre siste årene.

  I forskrift om plantevernmidler stilles det krav som går utover kravet til journal over plantevernmidler i produksjonstilskuddfor­skriften. Plantevernmiddelforskriften krever blant annet at alle som benytter plantevernmidler skal ha journal om beskyttelse av vannmiljø og journal om integrert plantevern. Dette er ikke et krav i produksjonstilskuddforskriften, men dersom Mattilsynet har fattet vedtak om at de øvrige kravene i forskrift om plantevernmidler ikke er oppfylt, kan det bli foretatt en avkorting i tilskuddet på grunn av brudd på annet regelverk, se veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd, kapittel 4. Dersom du søker regionale miljøtilskudd, kreves det at kravene i plantevernmiddel­forskriften er oppfylt.

   

 • Hva er driftsfellesskap?

  Et driftsfellesskap er et samarbeid mellom to eller flere foretak, hvor foretakene reelt sett inngår i én felles virksomhet eller på annen måte oppnår skalafordeler gjennom samarbeidet. Foretak som er i driftsfellesskap, og som søker om tilskudd til samme produksjon, må oppgi i søknadsskjemaet at de er i driftsfellesskap. Alle typer husdyrproduksjoner anses som samme produksjon.

  Foretak i driftsfellesskap skal få beregnet tilskudd som om de er én felles enhet. Dersom foretakene ikke oppnår mer i tilskudd ved å søke separat enn hva de får ved en felles beregning, åpner regelverket for at foretakene kan gis selvstendige tilskudd. Det betyr at det kun er ved driftsfellesskap i de produksjonene hvor man vil kunne oppnå mertilskudd ved å søke separat, at det er nødvendig å opplyse om driftsfellesskap. Det vil si at dersom to eller flere foretak er i driftsfellesskap i minst én av disse produksjonene, skal det krysses av for driftsfellesskap i søknaden:

  • husdyrproduksjon
  • grovfôrproduksjon
  • frukt, bær og grønnsaksproduksjon (der foretakene søker om distriktstilskudd)
  • matpotet i Nord-Norge (der foretakene søker om distriktstilskudd)

   

  Foretak som har samarbeid i andre produksjoner skal ikke krysse av for at de er i driftsfellesskap.

  veilederen til søknad om produksjonstilskudd og rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket finner du omtale av hva driftsfellesskap er, og hvilke konsekvenser det har for tilskuddet.

 • Hva er avkorting?

  En avkorting er en reduksjon i hele eller deler av tilskuddet som søker i utgangspunktet oppfyller vilkårene for å motta. Dersom saken er av alvorlig karakter, kan søkeren i tillegg bli politianmeldt.

  Avkorting kan skje som følge av at søker har:

  • oppgitt feilopplysninger i søknaden som vil kunne eller har gitt tilskudd som søkeren ikke har rett på
  • brutt annet regelverk for jordbruksvirksomhet
  • manglende eller mangelfull gjødslingsplan og/ eller journal over plantevernmidler
 • Hva er konsekvensen av å oppgi uriktige opplysninger?

  Gir du feilopplysninger i søknaden som vil kunne eller har gitt deg tilskudd du ikke har rett på, kan hele eller deler av tilskuddet bli avkortet. En avkorting er en reaksjon på at søker har gitt feilopplysninger i søknaden, og skjer ved at det gjøres en reduksjon i den delen av tilskuddet som søker i utgangspunktet oppfyller vilkårene for å motta. Dersom saken er av alvorlig karakter, kan du i tillegg bli politianmeldt.

  For mer informasjon om avkorting ved feilopplysninger, kan du lese kapittel 12 i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

 • Kan brudd på annet regelverk påvirke tilskuddet?

  Ja. Dersom foretaket ditt har brutt annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet bli avkortet. I noen tilfeller kan tilskuddet bli holdt tilbake i påvente av at regelbruddet blir rettet opp. Det er kun overtredelser av regelverk som har tilknytning til din utøvelse av jordbruksdrift som kan medføre en avkorting. Som hovedregel vil dette omfatte regelverk innenfor Landbruks- og matdepartementets myndighetsområde, som for eksempel regelverk om dyrevelferd. Men også regelverk underlagt andre departement vil kunne være relevant, typisk miljø- og forurensningsregelverk.

  For nærmere om avkorting ved regelverksbrudd på andre områder, kan du lese kapittel 11 i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

 • Hva er miljøvilkårene?

  For å ha rett på tilskudd til areal kreves det at du ikke foretar inngrep som forringer kulturlandskapet og at du etterlater vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Du finner mer utfyllende informasjon om miljøkravene i rundskriv med kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kapittel 4.