Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tørke: Presiseringer for produksjonstilskudd - søknadsåret 2018

Flyfoto kornområder i Akershus, tørkesommer 2018_927x370 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

For å avhjelpe bønder som er rammet av tørken sommeren 2018 er det utarbeidet egne retningslinjer for hvordan regelverket for arealtilskudd og beitetilskudd skal forstås.
Her kan du lese hvilke retningslinjer som gjelder.

Rundskriv 24-2018 - Presiseringer for avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd og RMP - søknadsåret 2018.

 • Arealtilskudd

  Den langvarige tørkeperioden og varmt vær har ført til at mange bønder opplever en usikker økonomisk situasjon. Dette medfører at for dette søknadsåret åpnes det for tilpasninger i fortolkningen av regelverket. Som tidligere informert om, vil det avgjørende i en situasjon med tørke være hvorvidt produsenten «driver vanlig», altså utfører de normale arbeidsoppgavene og gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift ut fra et landbruksfaglig ståsted. Det vil si at hvis foretaket gjør det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil de kunne få tilskudd for veksten de har sådd, til tross at avlingene er skadet av tørke. Det vil ikke være nødvendig å søke dispensasjon.

   

  Dersom flere disponerer arealene i vekstsesongen

  Utmålingsreglene for produksjonstilskudd er gitt i jordbruksavtalen, herunder bestemmelser om hvilket foretak som skal søke produksjonstilskudd for arealene der flere foretak disponerer arealene i vekstsesongen. Der flere har drevet det samme arealet i vekstsesongen, er det foretaket som disponerer arealet 1. august som vil kunne søke tilskudd for arealet. Foretaket som søker kan kun søke tilskudd for den veksten foretaket selv har produsert. Foretaket kan altså ikke søke tilskudd for den veksten som det andre foretaket produserte. Det kan ikke gis dispensasjon fra jordbruksavtalen. Dette må forstås slik at det kun gis tilskudd til foretaket som disponerte arealene 1. august.

   

  Foretaket kan selv velge hvilken kultur de søker tilskudd for

  Dersom det er etablert en ny kultur for høsting inneværende vekstsesong, kan foretaket velge hvilken kultur de skal søke tilskudd for såfremt begge kulturene oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. Det vil ikke være nødvendig å søke dispensasjon fra kravet om «vanlig jordbruksproduksjon» grunnet tørke, så lenge foretaket har utført de normale arbeidsoppgavene og hatt en forsvarlig og god drift.

   

  Arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beites uten at det vil få betydning for tilskuddet i søknadsåret 2018

  Som grønngjødslingsareal regnes arealer der det dyrkes grovfôr- og/ eller grønnfôrvekster, og der alt plantemateriale slås og moldes ned før neste vekstsesong.

   

  Eksempler på problemstillinger grunnet tørke

  Nedenfor fremgår eksempler på problemstillinger som kan være aktuelle, og hvordan disse skal håndteres.

  1. Kornavlingen er helt eller delvis ødelagt og det er sådd/plantet ny vekst for å begrense skaden gjennom å utnytte resten av vekstsesongen, kan det da gis arealtilskudd for korn?

  Foretaket velger selv hva slags vekst de skal søke tilskudd for. Dette vil også gjelde der kornavlingen er helt eller delvis ødelagt og foretaket dermed kan søke og motta tilskudd for korn. Foretaket må i så fall ha utført de normale arbeidsoppgavene og må ha gjort det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift ut fra et landbruksfaglig ståsted.

  2. Avlingen er ødelagt, men det er ikke sådd/plantet ny vekst, kan det da gis arealtilskudd for korn?

  Såfremt foretaket har utført de normale arbeidsoppgavene og gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift utfra et landbruksfaglig ståsted. Det vil si at hvis foretaket gjør det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil de kunne få tilskudd for veksten de har sådd, til tross at avlingene er skadet av tørke.

  3. Avlingen ensileres fremfor å treske gulmodent korn, kan det da gis arealtilskudd for korn?

  For å avhjelpe underskuddet av grovfôr og forebygge unødig utslakting av dyr som følge av mangel på fôr, vil det være en aktuell tilpassing for noen produsenter å ensilere deler av kornavlinga nå, fremfor å treske gulmodent korn. Dette kan også være aktuelt for produsenter som kan oppnå en rimelig kornavling. Landbruks- og matdepartementet har derfor besluttet at for i år vil de produsenter som velger å ensilere kornavlingen (også der de høster hele planten) kunne søke og få innvilget arealtilskudd til korn. Dette vil de kunne få uavhengig av om kornavlingen er tørkeskadet eller ikke.

  4. Flere foretak disponerer arealet i løpet av vekstsesongen, for eksempel ved at kornet slås og deretter sår et annet foretak arealene, hvem skal søke arealtilskudd?

  Dersom flere foretak disponerer arealene i vekstsesongen er det foretaket som disponerte arealene 1. august som kan søke tilskudd.

  5. Flere foretak disponerer arealet i løpet av vekstsesongen, for eksempel ved at det dyrkes korn, men et annet foretak lar dyrene sine beite på arealene i løpet av vekstsesongen, hvem skal søke arealtilskudd?

  Dersom flere foretak disponerer arealene i vekstsesongen er det foretaket som disponerte arealene 1. august som kan søke tilskudd.

 • Beitetilskudd

  Det gis for søknadsåret 2018 en generell dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting, jf. forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 3 tredje ledd bokstav c (gjelder beitetilskudd, ikke utmarksbeite). Det vil ikke være nødvendig å søke dispensasjon. Den generelle dispensasjonen gjelder hele landet.

 • Hvor finner jeg informasjon om avlingskadeerstatning og RMP?

  Her kan du lese alle presiseringene som også omfatter avlingsskadeerstatning og RMP (Regionalt miljøtilskudd).

  Nærmere omtale av avlingskadeerstatning finner du på fagsidene om avlingsskade.

   

Kontakt

 • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Siste nyheter